Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Psykologisk støttetelefon opnar i påsken

Støttetelefonen er eit tiltak for psykisk helse for unge. Du kan ringe og prate med nokon på kvardagar mellom klokka 14.00 og 21.30. 

Tenesta opnar 29. mars. Tlf.: 51207121

Infoside om støttetelefon for ungdom

Lågterskel tilbod om psykologtime

Vestlandet fylkeskommune har inngått ein avtale med Helse Fonna som vil gje tilbod om psykologtenester til alle elevar og lærlingar i Sunnhordland. Psykologteamet er eit lågterskeltilbod, som skal vere lett å oppsøke. Elevane og lærlingane treng ikkje tilvisast.

Meir info om psykologtilbodet

AKTUELT

Massetesting av elevane på Saghaugen og Vabakkjen

Massetesting av elevane på Saghaugen og Vabakkjen

Frå og med veke 15 (torsdag 15. april) vil det bli sett i gang med massetesting av elevane for Covid-19. Testinga vil føregå i klassane og det er kvar enkelt elev som skal utføre testinga på seg sjølv. I første omgang er det elevane på Vg1-trinnet som skal gjennomføre denne typen hurtigtest. Etter kvart vil også elevane på Vg2 og Vg3 få tilbodet. Å delta i testinga er frivillig. Elevane vil bli testa to gonger i veka. Med massetestinga håpar ein å vere i stand til å kunne avdekke eventuelle utbrot av smitte så tidleg at det vil vere forsvarleg å halde skulen på gult nivå i staden for raudt, altså at alle elevane skal kunne vere på skulen samstundes.

Skulen over på raudt nivå

Frå i morgon, fredag 19.03., vert det fysisk undervisning på skulen. For å imøtekomma smittevernsreglane som no er raude, må elevane komme inn i mindre grupper. Klassane vert delt i to, og kvar halvdel møter på skulen på ulike dagar. Dei som ikkje er på skulen skal arbeide digitalt. På denne måten skal me klara å halda to meter mellom elevane i klasserommet, og me dempar presset i kollektivtrafikken. Pultar og stolar vert reingjort mellom gruppene. På elevrommet i ITSL har me lagt ut informasjon om kor mange elevar som møter i dei ulike romma, og kor stor kapasitet romma har normalt. Stord vgs skal driva på raudt nivå fram til 9.april. I tillegg til fokus på avstand vert det også sett i verk forsterka reinhald. Toalett og kontaktpunkt vert vaska fleire gonger i løpet av skuledagen.

Sjå fleire saker