Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane

Hordaland gjev tilskot på inntil 175 000 kr til fysiske trafikksikringstiltak på fylkes- og kommunevegar.

Kven kan søkje?

Alle kommunar i Hordaland kan søkje om tilskot. Årleg ramme for tilskotsordninga er om lag to millionar kroner.

Kva kan kommunar søkje om?

Kommunane kan søkje om tilskot til små trafikksikringstiltak med høg prioritet. Hordaland fylkeskommune ønskjer å styrke det målretta trafikksikringsarbeidet i kommunane, og få gjennomført trafikksikringstiltak som elles ikkje når opp på prioriteringslista når investeringane på fylkesvegbudsjettet blir vedteke. Tiltak som er høgt prioritert i kommunane sine trafikksikringsplanar er ofte små tiltak som likevel kan vere av stor betydning.

Maksimal søknadssum

Totalt kan ikkje eit tiltak overskride 250 000 kroner. Det blir kravd kommunal eigendel på minst 30 prosent av tiltaket sin totale kostnad. 

Retningslinjer (pdf)

Rapporteringsskjema for 2018 (pdf)

Rapporteringsskjema 2019 (doc.)