Løyve for transport av funksjonshemma

Såkalla handikapløyve gir innehavaren rett og plikt til å transportere personar med funksjonshemming mot vederlag (rullestoltransport).

Løyve for transport av funksjonshemma er behovsprøvde. Fylkeskommunen bestemmer kva stad løyvehavaren skal ha stasjon. Verksemda skal drivast frå den staden som er fastsett i løyvet.

Den som søkjer løyve for transport av funksjonshemma må oppfylla dei generelle vilkåra som gjeld for løyvepliktig persontransport.

Vilkår for løyve

Vilkår for løyvet

Det er berre høve til å utføre transport av personar som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming må nytte spesialtilpassa motorvogn, og personar som følgjer den funksjonshemma.

Motorvogna må vere spesielt utforma og/eller utstyrt for transport av funksjonshemma i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande reglar om tekniske krav til motorvogn som nyttast til løyvepliktig transport for funksjonshemma, jf. Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

Det er den lokale trafikkstasjonen i Statens vegvesen som kontrollerer køyretøyet.

Kunngjøring og fristar

Løyve for transport av funksjonshemma vert ikkje kunngjort og det er ingen søknadsfrist. Du søkjer på eige søknadsskjema. Søknaden vert vurdert ut frå behovet for denne type løyve.

Har du spørsmål?
Profilbilde av Anne Vedvik
Profilbilde av Linn Cathrin Pedersen
Linn Cathrin Pedersen
48884623