Søk drosjeløyve

Det er for tida ledige drosjeløyve på Stord.

Drosjeløyve blir tildelt av Hordaland fylkeskommune. Det gir innehavaren rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar, eller med bil registrert for 10-17 personar tilrettelagt for rullestolstransport.

Det er berre mogeleg å søkje når eit drosjeløyve er ledig. Ledige drosjeløyve blir kunngjort i lokalpressa og lenger ned på denne nettsida. Du søkjer på eige søknadsskjema, som du finn i blå boks på denne sida.

Drosjeløyve blir tildelt på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Hordaland fylkeskommune sitt skjøn. Det er ein føresetnad at søkjarane oppfyller vilkåra.

Vilkår for løyve

Ledig drosjeløyve på Stord

Drosjeløyve R-146 og reservedrosjeløyve R-838 på Stord er ledig. Det skal registrerast bil med inntil 9 sitteplassar på R-146 og på reservedrosjeløyve R-838 skal det kunne transporterast rullestol. Løyva står fritt, så den/dei som får løyve kan velgje ein av sentralene på Stord.

Søknad med vedlegg skal sendast elektronisk (sjå blå boks på sida).

Søkjarlista som blir utarbeidd på grunnlag av denne kunngjeringa, vil utgjera grunnlaget for tildelinga.

Søknadsfristen er sett til 19. desember 2018.

Kvinner vert oppmoda til å søkje.

Reglement og styrarordning

Reglane for drosjeløyve er omtalt i yrkestransportlova og i yrkestransportforskrifta.

Drosjereglement for bergensområdet

Drosjereglement for Stord kommune

Styrarordning

Dersom ein løyvehavar på grunn av eigen alvorleg sjukdom eller skade blir mellombels ute av stand til å leie og drive drosjeløyve, kan han/ho søkje om styrarordning. Styrarordning blir godkjent for 1 år om gongen, maksimalt 3 år. Løyvehavar må søkje om fornying av styrarordning kvart år.

Retningslinjer for styrarordning

Søknad om styrarordning

Styrarkontrakt

Friskmelding

Profilbilde av Gerd Eva Napsøy
Gerd Eva Napsøy
48893305