Søk drosjeløyve

Du kan no søkje på ledige hovud- og reservedrosjeløyve i Bergen køyreområde (kommunane Bergen, Askøy, Fjell og Sund).

Det er eit krav for å søkje ledig drosjeløyve i Bergen køyreområde at du har minimum 2 års ansiennitet som fulltids drosjesjåfør i løyvedistriktet.

Du må sende inn søknad med vedlegg elektronisk. Du må laste opp alle vedlegg, før du kan sende inn søknaden.

Før tildeling av ledige løyver, vil søknader som ikkje har alle vedlegg bli strokne av søkjarlista.

Godkjent søkjarliste vil utgjera grunnlaget for tildelingar fram til nytt regelverk trer i kraft 1. juni 2020. Søkjarlista vil bli rangert etter lengda på ansiennitet.

Søknadsfrist er 9. november 2019.

Bakgrunnsinformasjon

Hordaland fylkeskommune deler ut drosjeløyve. Det gir den som får løyvet rett og plikt til å drive persontransport utanfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personar, eller med bil registrert for 10-17 personar tilrettelagt for rullestolstransport.

Det er berre mogeleg å søkje når eit drosjeløyve er ledig. Ledige drosjeløyve blir kunngjort i lokalpressa og lenger ned på denne nettsida. Du søkjer på eige søknadsskjema, som du finn i blå boks på denne sida.

Drosjeløyve blir tildelt på grunnlag av ansiennitet som fulltids drosjesjåfør eller på grunnlag av Hordaland fylkeskommune sitt skjøn. Søkjarane må oppfylle vilkåra.

Vilkår for løyve

Forslag til forskrift til miljøkrav til drosjenæringa i Hordaland

Reglement og styrarordning

Reglane for drosjeløyve er omtalt i yrkestransportlova og i yrkestransportforskrifta.

Drosjereglement for bergensområdet

Drosjereglement for Stord kommune

Styrarordning

Dersom ein løyvehavar på grunn av eigen alvorleg sjukdom eller skade blir mellombels ute av stand til å leie og drive drosjeløyve, kan han/ho søkje om styrarordning. Styrarordning blir godkjent for 1 år om gongen, maksimalt 3 år. Løyvehavar må søkje om fornying av styrarordning kvart år.

Retningslinjer for styrarordning

Søknad om styrarordning

Styrarkontrakt

Friskmelding

Har du spørsmål?
Profilbilde av Linn Cathrin Pedersen
Linn Cathrin Pedersen
48884623