Løyve for persontransport

Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy

Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass.

Yrkestransportlova

Hordaland er nå ein del av Vestlabd fylkeskommune. Gå til https://www.vestlandfylke.no/Kollektivogtransport/loyve-for-persontransport/

for å finne informasjon og løyve. 

Søk løyve

Aktuelle saker handsamast i utval for miljø og samferdsel

Sjå heile oversikta