Kurs og utdanning voksenopplæring

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring for voksne. Undervisninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse.

Du kan og få studierettleiing og realkompetansevurdering

Utdanning for voksne 2017-18

Unikt tilbod til deg som jobbar i barnehage

Opplæringa startar i august. Vi har tilbod på heiltid og deltid over eitt eller fleire år. Har du spørsmål om kursa kan du kontakte senteret som tilbyr utdanninga.

Bygg- og anleggsteknikk

Elektrofag

Elektrikarfaget

Helse- og oppvekstfag

Barne- og ungdomsarbeidarfaget (Også tilbod på Vg1, Vg2)
Helsearbeidarfaget (Også tilbod på Vg1, Vg2)
Helseservicefaget
Helsesekretærfaget
Tannhelsesekretærfaget

Naturbruk

Agronom
Akvakultur
Gartnar

Service- og samferdsel

Kontor- og administrasjonsfaget
Logistikkfaget
Salsfaget
Tryggsleiksfaget
Yrkessjåfør på tunge kjøretøy (landsline)

Studiespesialiserande fag

Norsk
Engelsk
Matematikk
Naturfag
Historie
Samfunnsfag

Kursa er komprimert undervisning som gir deg teorien til fagbrevet. Undervisninga er lagt til rette for for deg som har erfaring i yrket og fører fram til tverrfagleg eksamen i lærefaget. Kursa er på dagtid 1-2 dagar i veka over eitt år. Nokre kurs er på kveldstid.

Kven kan søke?

Utdanninga rettar seg mot vaksne som ikkje har fullført vidaregåande utdanning tidlegare, og har  lovfesta rett til gratis vidaregåande opplæring, såkalla voksenrett. Alle kan søke, og undervisninga er gratis for alle som får plass.

Søknadsfrist: 1. juni

Søk via nettsida til senteret som tilbyr utdanninga  

 

Opplæring på deltid

Erfaren, men ufaglært? Vi tilbyr teorien til fagbrevet på deltid over eitt år, 1-2 dagar / kveldar i veka. Utdanninga passer for deg som vil ta fagbrev som praksiskandidat. Du kan òg ta studiekompetansefag på deltid.

Full opplæring - for deg utan arbeidserfaring

Vi tilbyr full opplæring over fleire år i helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget. Vi held og fram med elektrikarfaget og tømrarfaget på Vg2.

Opplæring i lag med lærlingar - krav om yrkeserfaring

Finn du ikkje lærefaget du søker på kurslista vår? Då kan du søke opplæring saman med lærlingar og ta fagbrev som praksiskandidatDet er ein absolutt føresetnad med nok relevant yrkeserfaring for å søke opplæring i lag med lærlingar.

Undervisning for vaksne

Undervisninga i dei fleste kurstilboda er komprimert og basert på at deltakarane har erfaring frå yrket.

Opplæringa kan elles variere frå individuell rettleiing til større og meir tradisjonell utdanning. Opplegget skal så langt mogleg vere tilpassa den einskilde sin arbeids- og livssituasjon.

Har du voksenrett kan du òg søke opplæring i fag som ikkje står på lista. Vi tilbyr dessutan gratis vurdering av realkompetanse for deg som har voksenrett.

Voksne har rett til gratis vidaregåande opplæring frå dei fyller 25 år

Arbeidserfaring

Undervisninga er komprimert og bygger på at deltakarane har erfaring frå yrket. Yrkeserfaring må du sjølv skaffe.

Eit tips kan vere å kontakte opplæringskontoret for yrket ditt, eller å ta kontakt med bedrifter som er godkjente lærebedrifter i faget. Oversikt over dette kan du finne på Vilbli.no

Finn lærebedrifter og opplæringskontor i Hordaland

Ta fagbrev som praksiskandidat

Du kan ta fagbrev som praksiskandidat viss du kan:

  • dokumentere om lag 5 år med allsidig erfaring frå yrket
  • dokumentere bestått tverrfagleg eksamen i lærefaget (VG3-nivå)

Teoriopplæringa vi tilbyr fører fram til tverrfagleg eksamen i lærefaget på Vg3-nivå. Som praksiskandidat er du friteken for fellesfaga.

Ta fagbrev som praksiskandidat

Ta studiekompetanse

Du må ha studiekompetanse for å søke høgare utdanning på universitet eller høgskule.

Du kan ta studiekompetanse etter 23/5-regelen frå det året du fyller 23. Då treng du dei seks studiekompetansefaga: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag.

Studiekompetanse for deg over 23 år

Finansiere utdanning

Voksne som får stønad frå NAV må undersøke med sitt NAV-kontor om stønaden held fram under opplæring.

Dei fleste utdanningstilboda våre er på deltid, ein til to gonger i veka, og kan kombinerast med jobb. Du kan og søke om støtte hos Lånekassen.

Søk støtte hos Lånekassen

Spør oss

Send spørsmål til voksenopplæringa

Send oss eit spørsmål viss du lurer på noko. Vi svarer deg så snart vi kan.

Kontakt oss viss du ikkje kan finne lærefaget du ønsker. Har du voksenrett tilpassar vi opplæringa til din arbeids- og livssituasjon så langt mogleg. Kontakt ditt næraste senter for voksenopplæring med spørsmål om dette.

Voksenopplæring
Profilbilde av Kontakt voksenopplæringa
Kontakt voksenopplæringa
55 23 92 30