Kurs og utdanning - voksenopplæring

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring for voksne. Undervisninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse.

Fagtilbod 2018-19

Vi tilbyr vidaregåande opplæring for vaksne med oppstart hausten 2018. Du kan søke i vigo.no eller via nettsidene til vaksenopplæringssentra som tilbyr utdanninga.

Bygg- og anleggsteknikk

  • Bygg- og anleggsteknikk Vg1, skule,  Åsane vgs
  • Bygg- og anleggsteknikk for minoritetsspråklege vg1, skule, Sotra vgs
  • Reinhaldsoperatørfaget Vg3, deltid Åsane vgs

Elektrofag

Det blir ikkje tilbod i elektrofag for vaksne i skuleåret 2018 - 19.

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Restaurant og matfag

Service og samferdsel

  • Logistikkfaget Vg3, deltid, Åsane vgs
  • Logistikkfaget / transportfaget Vg3, deltid, Sotra vgs
  • Kontor-, salgs-, og sikkerheitsfaget Vg3, deltid, Åsane vgs

Studiekompetansefag

Bergen katedralskole tilbyr alle studiekompetansefaga over eitt eller fleire år.
Sotra vgs, Stord vgs og Voss gymnas tilbyr generell studiekompetanse over 2 år.

Teknikk og industriell produksjon

Kjemiprosessfag Vg3, deltid, Odda/Voss gymnas

Søknadsfrist: 1. april
Du må søke innan 1. april for å være sikker på at søknaden blir behandla før undervisninga startar i august. Søkarar med voksenrett blir prioriterte ved inntak.

Det er voksenopplæringssentra som handsamer søknaden og sender ut svar. Meir informasjon om fagtilboda kan du finne på nettsidene til sentra som tilbyr opplæringa.

Kven kan søke?

Utdanninga rettar seg mot vaksne som ikkje har fullført vidaregåande utdanning tidlegare, og har  lovfesta rett til gratis vidaregåande opplæring, såkalla voksenrett. Alle kan søke, og undervisninga er gratis for alle som får plass. Søk via nettsida til senteret som tilbyr utdanninga (nedanfor).

Senter for voksenopplæring i Hordaland

Bergen katedralskole, Senter for voksenopplæring

Sotra vidaregåande skule, Senter for voksenopplæring

Stord vidaregåande skule, Senter for voksenopplæring

Voss gymnas, Senter for voksenopplæring

Åsane videregående skole, Senter for voksenopplæring

Jobbar du i barnehage og har brukt opp retten til gratis vidaregåande utdanning? Våre senter tilbyr gratis teoriopplæring med midlar frå Fylkesmannen i Hordaland. Søknadsfristen er ute, men kontakt sentra direkte dersom du har spørsmål om ordninga.

informasjon om gratis opplæring i barne- og ungdomsarbeidarfaget for tilsette i barnehage

(Informasjonen held fram nedanfor bilete).

Vaksne deltakarar i sjømatproduksjon, Sotra vgs. Foto

Bilete: Sjømatproduksjon for vaksne på Sotra vidaregåande skule våren 2017.

Opplæring på deltid

Erfaren, men ufaglært? Vi tilbyr teorien til fagbrevet på deltid over eitt år, 1-2 dagar / kveldar i veka. Utdanninga passer for deg som vil ta fagbrev som praksiskandidat. Du kan òg ta studiekompetansefag på deltid.

Full opplæring - for deg utan arbeidserfaring

Vi tilbyr full opplæring over fleire år i utvalde fag. Informasjon om opplæringa kan du finne på nettsidene til senteret som tilbyr faget.

Opplæring saman med lærlingar

Vi tilbyr gratis opplæring for vaksne saman med lærlingar i yrkesfag der det er mogleg. Meir informasjon kan du finne på nettsida til sentra som tilbyr utdanninga. Dette gjeld for deg som har lang erfaring frå yrket og skal ta fagbrev som praksiskandidatDet er eit krav at du har nok relevant yrkespraksis

Undervisning for vaksne

Undervisninga i dei fleste kurstilboda er komprimert og basert på at deltakarane har erfaring frå yrket.

Opplæringa kan elles variere frå individuell rettleiing til større og meir tradisjonell utdanning. Opplegget skal så langt mogleg vere tilpassa den einskilde sin arbeids- og livssituasjon.

Har du voksenrett kan du òg søke opplæring i fag som ikkje står på lista. Vi tilbyr dessutan gratis vurdering av realkompetanse for deg som har voksenrett.

Voksne har rett til gratis vidaregåande opplæring frå dei fyller 25 år

Arbeidserfaring

Undervisninga er komprimert og bygger på at deltakarane har erfaring frå yrket. Yrkeserfaring må du sjølv skaffe.

Eit tips kan vere å kontakte opplæringskontoret for yrket ditt, eller å ta kontakt med bedrifter som er godkjente lærebedrifter i faget. Oversikt over dette kan du finne på Vilbli.no

Finn lærebedrifter og opplæringskontor i Hordaland

Ta fagbrev som praksiskandidat

Du kan ta fagbrev som praksiskandidat viss du kan:

  • dokumentere om lag 5 år med allsidig erfaring frå yrket
  • dokumentere bestått tverrfagleg eksamen i lærefaget (VG3-nivå)

Teoriopplæringa vi tilbyr fører fram til tverrfagleg eksamen i lærefaget på Vg3-nivå. Som praksiskandidat er du friteken for fellesfaga.

Ta fagbrev som praksiskandidat

Ta studiekompetanse

Du må ha studiekompetanse for å søke høgare utdanning på universitet eller høgskule.

Du kan ta studiekompetanse etter 23/5-regelen frå det året du fyller 23. Då treng du dei seks studiekompetansefaga: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag.

Studiekompetanse for deg over 23 år

Finansiere utdanning

Voksne som får stønad frå NAV må undersøke med sitt NAV-kontor om stønaden held fram under opplæring.

Dei fleste utdanningstilboda våre er på deltid, ein til to gonger i veka, og kan kombinerast med jobb. Du kan og søke om støtte hos Lånekassen.

Søk støtte hos Lånekassen

Spør oss

Send spørsmål til voksenopplæringa

Send oss eit spørsmål viss du lurer på noko. Vi svarer deg så snart vi kan.

Kontakt oss viss du ikkje kan finne lærefaget du ønsker. Har du voksenrett tilpassar vi opplæringa til din arbeids- og livssituasjon så langt mogleg. Kontakt ditt næraste senter for voksenopplæring med spørsmål om dette.

Voksenopplæring
Profilbilde av Kontakt voksenopplæringa
Kontakt voksenopplæringa
55 23 92 30