Søknad med frist 1. februar

Søkarar med fortrinnsrett og søkarar etter individuell behandling må søke skuleplass innan 1. februar.

Det er to søkarkategoriar til inntaket 1. februar:

  • Søkarar med fortrinnsrett
  • Søkarar etter individuell behandling

Du kan lese meir om fortrinnsrett og individuell behandling i informasjonsheftet 

Søkarar med fortrinnsrett

I tillegg til å søke vidaregåande opplæring på vigo.no må du levere inn eit tilleggsskjema innan søknadsfristen 1. februar.

Digitalt søknadsskjema

Skal du søke om inntak etter fortrinnsrett må du også melde dette til fylkeskommunen før 1. oktober.

Meldeskjema ved søknad om fortrinnsrett:

Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram (§ 6-15)

Fortrinnsrett for søkarar med sterkt nedsatt funksjonsevn (§ 6-17)

Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter § 3-9 i opplæringslova  (§ 6-18)

Søkarar etter individuell behandling

I tillegg til å søke vidaregåande opplæring på vigo.no må du levere inn eit tilleggsskjema innan søknadsfristen 1. februar.

Digitalt søknadsskjema

Nedsett syn/høyrsel

Her finn du oversikt over rutinar, ansvar og fristar ved søknad til vidaregåande opplæring/fagopplæring for høyrselshemma elevar og elevar med nedsett synsfunksjon.

For søkarar

Saksgang ved overgang til vidaregåande opplæring for elevar med nedsett syn

Saksgang ved overgang til vidaregåande opplæring for elevar med høyrselshemming

For avgjevarskule/innsøkande instans

Rutinar i overgang til vidaregåande opplæring

Butilbod

Elevar som får opplæring etter § 3-9 i opplæringslova  og som må flytte heimefrå for å gå på knutepunktskule, kan søkje om butilbod. Søknad om butilbod skal sendast saman med søknad til vidaregåande opplæring innan 1. februar.

Søknad om butilbod

Spørsmål? Telefontid kl. 09:00-14:00
Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60