Søknad og inntak - vidaregåande skule

Utan skuleplass eller ønskjer du å bytte? Ledige skuleplassar i Bergen blir lagt ut onsdag 28. august kl. 12.00.

Ledige plassar ved skular i Bergen pr. 28. august. (pdf)

Ledige plassar ved skular utanfor Bergen (pdf)

Søk ledig plass ved skular i Bergen (Skjema blir tilgjengeleg onsdag 28. august kl. 12.00 til 23.59)

Tildeling av ledige skuleplassar etter skulestart ("byttedagen")

Skular i Bergen kommune

Ein oversikt over alle ledige skuleplassar i Bergen blir lagt ut onsdag 28. august kl. 12.00.

Det som er nytt i år er at vi vil leggje ut eit digitalt skjema som skal nyttast for «ny søknad» på ledige skuleplassar. Du kan berre søkje på tilbod som er lagt ut som ledige.

Søkjarar som står på venteliste til prioritert utdanningsprogram blir kontakta av Inntakskontoret før ledige plassar blir lagt ut på hordaland.no.

Søkjarar som har fått plass på sitt prioriterte utdanningsprogram/ programområde, vil ikkje bli kontakta av Inntakskontoret med tilbod om skuleplass på høgare prioritert skule etter skulestart.

Skjema som skal nyttast for innsending av «ny søknad» blir lagt ut saman med dei ledige skuleplassane onsdag 28. august kl. 12.00.

Det vil vere mulig å søkje på dei ledige skuleplassane onsdag 28. august i tidsrommet frå kl. 12.00 til kl.23.59. Denne søknaden gjeld fram til 1. september.

Dei som ikkje har norsk fødselsnummer (11 siffer) må fylla ut «ordinært søknadsskjema», og sende dette på e-post til inntak@hfk.no, evt. levere det på Inntakskontoret innan torsdag 22. august kl. 08.30. Dokumentasjon på grunnskuleopplæring og opphaldsløyve må leggjast ved dersom dette ikkje er sendt inn tidlegare.

Inntakskontoret vil, pr. telefon, fordele dei ledige skuleplassane frå torsdag 29. august til laurdag 31. august, kvar dag frå kl. 09.00. Det er difor viktig at du er å treffa på telefon desse dagane. Dei som får tildelt skuleplass må møte på skulen seinast måndag 2. september kl. 09.00.

Høyrer du ikkje frå oss vil vi likevel ha deg på venteliste til 1. september. Etter det er det kvar enkelt skule som tek inn elevar til eventuelle ledige skuleplassar.

Utanfor Bergen

Ledige skuleplassar, utanfor Bergen kommune etter skulestart, blir fordelte ved at du tek kontakt med den einskilde skule.

Søkjarhandboka 2019

Søknadsfrist

Søknadsfrist var 1. mars.

Søknadsfrist 1. februar var for:

  • Elevar med fortrinnsrett
  • Elevar med behov for individuell behandling
  • Minoritetsspråklege elevar

Les meir om inntak 1. februar.

Korleis søkjer eg?

Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søke plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søkjer du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Søkjarar med folkeregistret adresse i Hordaland pr. 1. mars i søknadsåret blir prioritert.

Søknad 1. mars

Du søkjer på vigo.no med MinID. Dette gjeld også for deg som skal søke læreplass.

MinID

Søknad 1. februar

Digitalt Søknadsskjema (for 1. februarsøkjarar)

Gamalt søknadsskjema - fortrinnsrett (for 1. februarsøkjarar som manglar MinID)

Gamalt søknadsskjema - individuell behandling (for 1. februarsøkjarar som manglar MinID)

Dersom du ikkje har fått tilsendt MinID innan søknadsfristen, kan du fylle ut og sende inn papirskjema. Dette sender du til Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret, postboks 7900, 5020 Bergen.

Kva skule skal eg velje?

vilbli.no kan du få informasjon om fag, utdanningsprogramma ved dei ulike skulane og kva du kan jobbe med etter endt skulegang.

Du kan óg lese meir om tilboda på dei enkelte skulane sine nettsider.

Alle dei vidaregåande skulane våre

Skuleruta

Dei vidaregåande skulane følgjer i hovudsak kommunane si skulerute, men det kan variere litt frå skule til skule. Gå difor inn på skulen si nettside for å finne oversikt over ferie- og fridagar.

Rettleiande skulerute 2018/2019 Rettleiande skulerute 2019/2020 Våre vidaregåande skular

Ofte stilte spørsmål

Kva var den nedre karaktergrensa på dei vidaregåande skulane sist år? Det skjer endringar heilt fram til første skuledag, så tala ved 1. og 2. inntaket er ikkje alltid det same som den nedre grensa for den absolutt siste eleven som fekk plass. Ta kontakt med rådgjevar på ungdomsskulen eller ring til inntakskontoret på 55 23 94 60

Korleis skjer utrekninga av poengsum? Avsluttande karakterar i alle fag blir lagt til grunn. Dei fleste har 14 standpunktkarakterar på vitnemålet og du kan ha ein eller fleire eksamenskarakterar. Både standpunkt- og eksamenskarakterar blir summerte og dividert på tal karakterar. Dette blir snittkarakteren, som vert multiplisert med 10. Då har du poengsummen din.

Eg har rota bort pin koden min, kan de gi meg ny? Nei, det er MinID som gir ut nye pin kodar. Ring 800 30 300 eller bestill på https://brukerprofil.difi.no/orderpincode/

Eg skal flytte til eit anna fylke, korleis søke då? Det er ulike reglar for kvart fylke. Ring eller send mail til opplæringsavdelinga i det fylket du skal flytte til,  så får du vite kva du skal gjere.

Kan eg byte skule midt i skuleåret? Då må du ta kontakt med skulen du vil bytte til og høyre om det er muleg.

Kan eg byte skule etter Vg1? Det kan du, men skulen vil først gje plass til dei elevane som allereie går på skulen du vil byte til.

Kan eg rekne med å komme inn på skulen som ligg nærast der eg bur? Det viktigaste er at du søkjer (eller har søkt) nærskulen din som førsteval. Ta kontakt med rådgjevar for å få nærare orientering om kva som gjev grunnlag for inntak på nærskulen og rettleiing om korleis du går fram. Lang reiseveg er det som gjev rett til skjønnsmessig vurdering av inntak på nærskulen.

Kan eg velje mellom Mac og PC og kva koster det? Ja, du kan velje mellom Mac og PC. Om du tek det på avbetaling over 3 år er kostnaden lik det årlege grunnstipendet frå Lånekassen.

Les meir om elev-PC

Eg ønskjer å gjere eit omval på Vg2, men får ikkje det til i søknadskjema, kva gjer eg feil? Du må setje grunnskule som bakgrunnsinformasjon, ikkje Vg1.

Eg ønskjer å gjere eit kryssløp frå Vg1 til Vg2. Kva er mogleg på skulen min? Sjekk vilbli.no, der finn du all informasjon om slik endring. Dersom du framleis er usikker, ring inntakskontoret på 55239460.

 Sjå også Søkjarhandboka 2019 for meir informasjon

 

Spørsmål? Telefon og besøkstid 09.00-14.00
Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60