Søknad og inntak

Inntaket til vidaregåande skular er i gong. Gå inn på vigo.no og sjå kor du er komen inn. Svarfrist er 25. juli. Den 28. juli er det andre inntaksomgang, med svarfrist 6. august.

I dette dokumentet finn du viktig informasjon om inntaket til dei vidaregåande skulane . Her finn du mellom anna informasjon om alle dei tre inntaksomgangane og når desse er. Du finn og viktige svarfristar og annan informasjon du treng.

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular 2017 (PDF)

Viktige datoar for inntaket 2017

Sjå inntakskalenderen 2017

Kven kan søkje?

Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søke plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søker du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Søknadsfristen var 1. mars. Søkarar med folkeregistret adresse i Hordaland i søknadsåret blei prioriterte.

Sjå søkarhandboka 2017

Korleis søker eg?

Du søker på vigo.no med MinID. Skal du søke læreplass gjer du også det på vigo.no. Du må søke alle tre åra.

Dersom du av ulike grunnar ikkje har fått tilsendt MinID innan søknadsfristen, kan du fylle ut og sende inn papirskjema.

MinID

Søknadsfrist og svarfrist

Ordinær søknadsfrist er 1. mars. For minoritetsspråklege er fristen 1. februar.

I løpet av sommarferien gjennomfører vi tre inntak. Første inntak er i byrjinga av juli med svarfrist i slutten av månaden. Du svarer på tilbod om skuleplass ved å logge deg inn på vigo.no.

1. februar er søknadsfrist for elevar som ikkje har utbytte av ordinær opplæring og som skal gå i mindre grupper. Svarfrist er i mai. Du finn meir om inntak 1. februar under.

Desse elevane må også søke spesialundervisning.

Kva skal eg bli og kor skal eg gå

 Er du usikker på kva studieretning du skal velje kan du gå inn på vilbli.no og få informasjon om dei ulike faga vi tilbyr.

Du kan også lese meir om tilboda våre i Søkjarhandboka eller på dei enkelte skulane sine nettsider.

Søkjarhandboka 2017 Våre vidaregåande skular

Inntak 1. februar

Det er to søkarkategoriar til inntaket 1. februar:

  • Søkarar med fortrinnsrett
  • Søkarar etter individuell behandling

Du kan lese meir om fortrinnsrett og individuell behandling i informasjonsheftet

Søkarar med fortrinnsrett. 

I tillegg til å søke vidaregåande opplæring på vigo.no må du levere inn eit tilleggsskjema innan søknadsfristen 1. februar.

Vedlegg til søknad om fortrinnsrett (gult skjema)

Skal du søke om inntak etter fortrinnsrett må du også melde dette til fylkeskommunen før 1. oktober.

Meldeskjema ved søknad om fortrinnsrett:

Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram (§ 6-15)

Fortrinnsrett for søkarar med sterkt nedsatt funksjonsevn (§ 6-17)

Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter § 3-9 i opplæringslova  (§ 6-18)

Søkarar etter individuell behandling

I tillegg til å søke vidaregåande opplæring på vigo.no må du levere inn eit tilleggsskjema innan søknadsfristen 1. februar.

Vedlegg til søknad om individuell behandling (blått)

Nedsett syn/høyrsel

Her finn du oversikt over rutinar, ansvar og fristar ved søknad til vidaregåande opplæring/fagopplæring for høyrselshemma elevar og elevar med nedsett synsfunksjon.

For søkarar

Saksgang ved overgang til vidaregåande opplæring for elevar med nedsett syn

Saksgang ved overgang til vidaregåande opplæring for elevar med høyrselshemming

For avgjevarskule/innsøkande instans

Rutinar i overgang til vidaregåande opplæring

Butilbod

Elevar som får opplæring etter § 3-9 i opplæringslova  og som må flytte heimefrå for å gå på knutepunktskule, kan søkje om butilbod. Søknad om butilbod skal sendast saman med søknad til vidaregåande opplæring innan 1. februar.

Søknad om butilbod

Skuleruta

Dei vidaregåande skulane følgjer i hovudsak kommunen si skulerute, men det kan varierer litt frå skule til skule. Gå difor inn på skulen si nettside for å finne oversikt over ferie- og fridagar.

Våre vidaregåande skular
Har du spørsmål?
Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60