Søknad og inntak - vidaregåande skule

Her finn du informasjon om korleis du skal søkje til vidaregåande opplæring, viktige datoar, inntaket og skuleval.

Inntak 2019

Søknadsfristen for neste skuleår er 1. mars 2019 for ordinære elevar. Søkjarar med fortrinnsrett eller behov for individuell behandling kan søkje 1. februar. Les meir om inntak 1. februar.

Søkjarhandboka 2019

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Det er tre inntak. Første inntak er i byrjinga av juli med svarfrist midt i månaden.

Søknadsfrist 1. februar:

  • Elevar med fortrinnsrett
  • Elevar med behov for individuell behandling
  • Minoritetsspråklege elevar

Les meir om inntak 1. februar.

Korleis søkjer eg?

Du må ha fullført norsk grunnskule eller tilsvarande for å kunne søke plass i Vg1 (første året i vidaregåande opplæring). Søkjer du Vg2 eller Vg3 må du ha bestått Vg1 eller Vg2.

Søkjarar med folkeregistret adresse i Hordaland pr. 1. mars i søknadsåret blir prioritert.

Søknad 1. februar

Digitalt Søknadsskjema (for 1. februarsøkjarar)

Gamalt søknadsskjema - fortrinnsrett (for 1. februarsøkjarar som manglar MinID)

Gamalt søknadsskjema - individuell behandling (for 1. februarsøkjarar som manglar MinID)

Dersom du ikkje har fått tilsendt MinID innan søknadsfristen, kan du fylle ut og sende inn papirskjema. Dette sender du til Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret, postboks 7900, 5020 Bergen.

Søknad 1. mars

Du søkjer på vigo.no med MinID. Dette gjeld også for deg som skal søke læreplass.

MinID

Kva skule skal eg velje?

vilbli.no kan du få informasjon om fag, utdanningsprogramma ved dei ulike skulane og kva du kan jobbe med etter endt skulegang.

Du kan óg lese meir om tilboda på dei enkelte skulane sine nettsider.

Alle våre vidaregåande skular

Skuleruta

Dei vidaregåande skulane følgjer i hovudsak kommunane si skulerute, men det kan variere litt frå skule til skule. Gå difor inn på skulen si nettside for å finne oversikt over ferie- og fridagar.

Rettleiande skulerute 2018/2019 Rettleiande skulerute 2019/2020 Våre vidaregåande skular

Ofte stilte spørsmål

Kva var den nedre karaktergrensa på dei vidaregåande skulane sist år? Det skjer endringar heilt fram til første skuledag, så tala ved 1. og 2. inntaket er ikkje alltid det same som den nedre grensa for den absolutt siste eleven som fekk plass. Ta kontakt med rådgjevar på ungdomsskulen eller ring til inntakskontoret på 55 23 94 60

Korleis skjer utrekninga av poengsum? Avsluttande karakterar i alle fag blir lagt til grunn. Dei fleste har 14 standpunktkarakterar på vitnemålet og du kan ha ein eller fleire eksamenskarakterar. Både standpunkt- og eksamenskarakterar blir summerte og dividert på tal karakterar. Dette blir snittkarakteren, som vert multiplisert med 10. Då har du poengsummen din.

Eg har rota bort pin koden min, kan eg få ny? Nei, det er MinID som gir ut nye pin kodar. Ring 800 30 300 eller bestill på https://brukerprofil.difi.no/orderpincode/

Eg skal flytte til eit anna fylke, korleis søke då? Det er ulike reglar for kvart fylke. Ring eller send mail til opplæringsavdelinga i det fylket du skal flytte til,  så får du vite kva du skal gjere.

Kan eg byte skule midt i skuleåret? Då må du ta kontakt med skulen du vil bytte til og høyre om det er muleg.

Kan eg byte skule etter Vg1? Det kan du, men skulen vil først gje plass til dei elevane som allereie går på skulen du vil byte til.

Kan eg rekne med å komme inn på skulen som ligg nærast der eg bur? Nei, det kan du berre rekne med dersom du allereie har lang skuleveg, som reknast som ein time kvar veg og låg rutefrekvens med offentleg transport.

Kan eg velje mellom Mac og PC og kva koster det? Ja, du kan velje mellom Mac og PC. Om du tek det på avbetaling over 3 år er kostnaden lik det årlege grunnstipendet frå Lånekassen.

Les meir om elev-PC

Eg ønskjer å gjere eit omvalg på Vg2, men får ikkje det til i søknadskjema, kva gjer eg feil? Du må setje grunnskule som bakgrunnsinformasjon, ikkje Vg1.

Eg ønskjer å gjere eit kryssløp frå Vg1 til Vg2. Kva er muleg på min skule? Sjekk vilbli.no, der finn du all info om slik endring. Dersom du framleis er usikker, ring inntakskontoret på 55239460.

 Sjå også Søkjarhandboka 2019 for meir informasjon

 

Har du spørsmål?
Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60