Skulebruksplanen 2017-2030

Skulebruksplanen for dei vidaregåande skulane i Hordaland viser den langsiktige retninga for dei vidaregåande skulane til fylkeskommunen.

Fylkesrådmannen sitt forslag til rullert skulestruktur vart vedteke med nokre endringar gjennom vedtaka i oktober 2016, desember 2016 og mars 2017.

Skulebruksplanen for 2017-2030 slik den blei vedtatt oktober 2016

Statusmeldinga under syner dei gjeldande vedtaka samt tabellar over gjeldande dimensjonering og tilbodsstruktur. I tillegg vert det gitt ein kortfatta status på gjennomføring av tiltaka i skulebruksplanen på kvar skule.

Oppfølging av skulebruksplanen - løypemelding vår 2019

Investeringsplan for skulebruksplanen 2017-2030

Skulebruksplanen er den mest omfattande og systematiske gjennomgangen som er gjort av skule- og tilbodsstruktur i Hordaland. Den overordna ambisjonen er at planen skal leggje grunnlag for eit styrka kvalitetsmessig utdanningstilbod i Hordaland.