Skjemaoversikt - skule

Her finn du ein oversikt over aktuelle skjema for deg som arbeider som rådgjevar i grunnskule, vidaregåande skule eller OT/PPT. Skjema finn du også med forklaring under dei aktuelle temaområda på hordaland.no.

Søknad 1. februar

Digitalt søknadsskjema for fortrinnsrett/individuellbehandling

Søknad 1. mars

Søknadsskjema til vidaregåande opplæring - for dei som ikkje har MinID og må sende papirskjema

Frist 1. juni

Skjønnsmessig vurdering

Informasjonsskjema (tidlegare meldeskjema) - til bruk i samband med overgang mellom ungdomsskulen og vgs, eller overgang mellom dei vidaregåande skulane. Skjemaet kan nyttast når eleven er samd i at fagleg eller sosial relevant informasjon frå ungdomsskulen /vgs blir overført til den nye skulen. Gjeld til dømes mobbing.

Vurderingsskjema for minoritetsspråklege søkjarar - Skjemaet skal berre fyllast ut av minoritetsspråklege søkjarar som går på ungdomsskule eller grunnskule vaksenopplæring.

Frist 1. oktober:

Fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram (§ 6-15)

Fortrinnsrett for søkarar med sterkt nedsatt funksjonsevn (§ 6-17)

Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter § 3-9 i opplæringslova  (§ 6-18)

Andre

Meldeskjema - Flytting til/frå barnevernsinstitusjon

Søknad om butilbod for knutepunktskulen