Skuletilbod for minoritetsspråklege

Er du mellom 16 og 25 år kan du søke ordinær vidaregåande opplæring i Hordaland. Voksenopplæring tilbyr vidaregåande opplæring for deg som er over 25 år.

Kven kan søke vidaregåande opplæring

Er du mellom 16 og 25 år kan du søke ordinær vidaregåande opplæring i Hordaland. Voksenopplæring tilbyr vidaregåande opplæring for deg som er over 25 år.

For å kunne søke opplæring må du:

  • dokumentere at du har fullført norsk grunnskuleopplæring eller tilsvarande (vitnemål eller stadfesting). Kan du ikkje dokumentere grunnskuleopplæring, må du kontakte kommunen der du bur slik at dei kan vurdere om du har realkompetanse.

  • ha lovleg opphald i Noreg. Med lovleg opphald meiner vi at du har fått innvilga fast eller midlertid opphald i landet. Du har også lovleg opphold i Noreg hvis du kan dokumentere at du har søkt om dette, eller at du har klaga på avslått oppholdstillatelse. Elevar som har blitt tatt inn til vidaregåande opplæring har ikkje rett til å fullføre skuleåret dersom søknad om opphald blir endeleg avslått.

Kva kan du søke

Du kan søke på innføringskurs for minoritetsspråklege eller på ordinære utdanningsprogram. Vi har også nokre ordinære utdanningsprogram som er tilpassa minoritetsspråklige. Kor gode norskkunnskaper du har avgjer kva du bør velje.

Innføringskurs for minoritetsspråklege

Dei aller fleste som nyleg har komme til Noreg må søke plass på innføringskurs. Dette gjeld også andre som meiner at dei har så svake norskkunnskaper at dei ikkje kan klare å følgje undervisninga i ordinært utdanningsprogram.

Innføringskurset gir grunnleggande norskopplæring i tillegg til undervisning i andre basisfag som til dømes matematikk, engelsk og samfunnsfag.

Med denne opplæringa i norsk vil du betre klare å følgje eit ordinært utdanningsprogram på Vg1 året etter. Kurset gir ingen formell kompetanse utover dette.

For å kunne søke må du ha fylt 16 år, eller fylle 16 år inneverande år. Du må også ha grunnopplæring frå heimlandet som tilsvarer norsk grunnskule.

Skular i Hordaland som har innføringskurs for minoritetsspråklege: 

Bergen Katedralskole

Knarvik vidaregåande skule

Kvam vidaregåande skule

Stord vidaregåande skule

Voss gymnas

Årstad videregående skole

Åsane videregående skole

Ordinære utdanningsprogram

I Bergen har vi ordinære utdanningsprogram som er tilpassa minoritetsspråklege søkarar. Ved Bergen Katedralskole gjeld dette studiespesialiserande over tre år. Ved Fyllingsdalen og Lønborg videregående skole kan du ta Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklige søkarar.

Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklege

Har du ein del norskkunnskaper, men ikkje nok til å kunne gå i eit ordinært utdanningsprogram på Vg1 kan Helse- og oppvekst for minoritetsspråklege vere noko for deg. Her blir norskopplæringa tillagt ekstra vekt og i tillegg får du opplæring i yrkesfaget.

Etter fullført og bestått Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklege, kan du søke om inntak til ordinære Vg2-kurs ved utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag.

Skular med Helse- og oppvekstfag Vg1 for minoritetsspråklege:

Fyllingsdalen videregående skole

 Åsane videregående skole

Studiespesialisering for minoritetsspråklege

Tilbodet gjeld minoritetsspråklege søkarar som fyller dei generelle vilkåra for inntak til vidaregåande og som i tillegg har:

  • Ein språk- og kulturbakgrunn som er fjernt frå norsk, og som har behov for opplæring ut frå dette.
  • Mangelfull norsk grunnskoleopplæring fordi ein berre har vore i landet få år før inntak til vidaregåande opplæring. Elevar utan, eller svake, norskkunnskaper kan ikkje bli tatt inn til dette kurset, men blir anbefalt å søke innføringskurs.
  • Realistisk moglegheit til å kunne ta vidaregåande opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år ut frå den tilrettelegginga dette kurset gir.
  • Aldersgruppa 16–19 år blir prioritert ved inntak.

Du kan ta Studiespesialisering for minoritetsspråklege alle tre åra på Bergen Katedralskole.

Slik søker du

Du kan registrere søknaden din på www.vigo.no når du har fått norsk fødsel- og personnummer, og koder/passord frå MinID.

Har du ikkje dette må du fylle ut søknadsskjema på papir og sende inn (til Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret, postboks 7900, 5020 Bergen) 

Søknadskjema

Vedlegg til søknaden

For at vi skal kunne behandle søknaden din må du også legge ved:

  • stadfesting på grunnskuleopplæring og
  • stadfesting på lovleg opphald - Som regel er det nok med ein kopi av passet for å kunne dokumentere lovleg opphald. Dersom dette ikkje står i passet må du legge ved annan dokumentasjon, til dømes frå politiet.

Søknad om Innføringskurs

Søker du innføringskurs må du i tillegg til søknaden og vedlegga, som er skildra over, sende inn Tilleggsskjema for minoritetsspråklege søkarar til innføringskurs. Dette skal sendast inn når søknaden er registrert, og seinest 15. juni.

Frå Innføringskurs til Vg 1

Innføringskursa gir ikkje karakterer. Når du skal over på vidaregåande skule vil difor skulen du går på fylle ut og sende inn eit vurderingsskjema.

Vurderingsskjema for minoritetsspråklege

Morsmål som framandspråk

Har du lyst å bruke morsmålet ditt som framandspråk kan du ta det som privatist. 

Les meir på sida Privatist

Meir informasjon

Læreplan for innføringsklassane

Handbok for opplæring av minoritetsspråklege elevar i Hordaland

www.vilbli.no finn du blant anna informasjon om dei ulike faga du kan velje mellom. Informasjonen blir gitt på mange språk.

Er du over 25 år kan du søke utdanning for vaksne.

Du kan også ta kontakt med Inntakskontoret, på e-post inntak@hfk.no, tlf. 55 23 94 60 eller besøke oss i Agnes Mowinckels gate 5 i Bergen.

Har du spørsmål?
Profilbilde av Kontakt inntakskontoret
Kontakt inntakskontoret
55 23 94 60