Meld deg opp til fagprøve

Praksiskandidatar skal melde seg opp til fagprøve sjølve. Dersom du er lærling i ei bedrift er det lærebedrifta di som har ansvar for å melde deg opp til fagprøve.

For å bli godkjend praksiskandidat må du:

  • Dokumentere minst 5 år i full stilling med allsidig erfaring frå yrket. Ein stillingsbrøk på 80 prosent vert rekna som full stilling. Dersom du ikkje har hatt full stilling, reknast praksis om til 100 prosentstilling. Det vil seie at dersom du har jobba to år i 50 prosentstilling, vert det reknast om til eit år i full stilling. Nokre fag har lengre praksiskrav enn 5 år og har krav om 2 eksamenar. Dette gjeld særleg innan elektrofag.

  • Ha bestått teorieksamen i lærefaget du ynskjer å ta fag-/sveineprøve i (Vg3-nivå). Dersom du ikkje har bestått teorieksamenen kan du melde deg opp til eksamen her. 

Les meir om praksiskandidatordninga

Sjå Utdanningsdirektoratet for meir informasjon

Du skal melde deg opp til fagprøven i det fylket der du har di folkeregistrerte adresse. Om bedrifta du arbeider i ligg i Hordaland, men du bur eit anna fylke, skal du melde deg opp i fylket der du bur.

Betaling for oppmelding til fagprøve

Før du kan melde deg opp til den praktiske fagprøva, må prøveavgifta være innbetalt.

Saman med oppmeldingsskjemaet skal det leggast ved kvittering for betalt prøveavgift. Det må kome tydeleg fram på kvitteringa kven betalinga gjeld.

Oppmeldingsskjema utan kvittering vert sendt i retur.

Prøveavgifta dekker ikkje utgifter til prøvestaden. Praksiskandidatar må sjølv organisere prøvestad og betale for den.

Priser i 2019:
For førstegangsprøve er prisen 951 kr.
For andregangsprøve er prisen 1905 kr.

Betal til:
Bankkontonummer: 5202.05.92230
Kundeidentifikasjon (KID): 1060041000162233

Kontroller at du melder deg opp i rett fylkeskommune. Du skal melde deg opp i den fylkeskommunen du har folkeregistrert adresse.

Dersom du tidlegare har tatt fagprøva som lærling men ikkje bestått og no skal ta fagprøven som praksiskandidat for første gong, er prisen 951 kr.

Dette må du legge ved oppmeldinga for praksiskandidatar

Dokumentasjon på praksis

Attestar som viser kor lang praksis du har og at kunnskap og praksis er i samsvar med kompetansemåla som står i læreplanen.

Her finn du ein attest som arbeidsgivarar kan nytte dersom dei ikkje har ei eiga mal. Det er viktig at ein attest innehald namn, fødselsdato, startdato for tilsetjingstilhøve, sluttdato eller informasjon om at kandidaten framleis er tilsett, arbeidstittel og detaljert beskriving av arbeidsoppgåver. Ein attest må underskrivast, daterast og stemplast med bedriftstempel.

Forslag til arbeidsattest

Finn aktuell læreplan med kompetansemål hos Utdanningsdirektoratet

Dokumentasjonskrav ved oppmelding til fag- eller sveineprøve

Rekneark for hjelp til å rekne ut praksistid

Driver du eiga firma?

Dersom du driv eiga firma kan du ikkje nytte denne attesten. Du må i staden leggje fram attest frå rekneskapsbyrå, oppdragsgivarar og attest frå Skatt Vest som viser omfanget av aktiviteten i firmaet dei siste 5 åra. Bakgrunnen for dette er Udir sine retningsliner om at praksis som sjølvstendig næringsdrivande berre kan godkjennast dersom tenestene kan dokumenterast av andre med fagleg kompetanse. Det er og krav om registrering i Brønnøysundregisteret og momsregistret som viser reell næringsverksemd.

Er du lærar eller ingeniør?

Praksis som lærar, ingeniør, formann, arbeidsleder o.l. godkjennast ordinært ikkje, med mindre arbeidet har vore utført i eit arbeidsfellesskap. Bakgrunnen for dette er Udir sine retningsliner kor arbeidspraksis skal opparbeidast ved å delta i eit arbeidsfellesskap med andre.

Dokumentasjon på betalt prøveavgift

Kopi av betalt faktura eller kvittering frå nettbank som du legg ved oppmeldinga.

Søknad om tilrettelegging

Dersom du har behov for det må du legge ved søknad om tilrettelegging og sakkunnig uttale av nyare dato. 

Kopi av gyldig førarkort i yrkessjåførfaget

Kandidatar som skal melde seg opp til fagprøve i yrkessjåførfaget må legge ved kopi av framside og bakside av gyldig førarkort.

Tilrettelegging under fagprøver

Har du behov for særleg tilrettelegging må du legge ved søknad og sakkunnig uttale av nyare dato. 

Les meir i Forskrift til opplæringslova § 3-61

Søknad om særskild tilrettelegging av fagprøve

Oppmelding for utanlandske statsborgarar

Utanlandske statsborgarar utan folkeregistrert adresse i Norge kan òg melde seg opp som praksiskandidatar.

Dei må då vere tilsette i ei bedrift som ligg i Hordaland.

Bedrifta må stille med ein skriftleg garanti på 12 000 kroner. Dette skal dekke Hordaland fylkeskommune sine kostnader i samband med fagprøva.

Kandidaten må oppfylle alle krava til norsk teorieksamen og praksis etter opplæringslova. Kravet om garanti gjeld ikkje for utanlandske statsborgarar med folkeregistrert adresse i Hordaland. For dei gjeld dei vanlege reglane for praksiskandidatar.

Vurderingskriterier ved fagprøve

Eksempel på fag- og sveineprøver

Bergen
Profilbilde av Kontakt fagopplæringskontoret
Kontakt fagopplæringskontoret
55 23 99 00