Tilskot til fagskuleutdanning

Tilskot til fagskular skal komme studentane til gode og skal dekke driftsutgifter for fagskuleutdanning i Hordaland. Alle fagskular med akkrediterte fagskuleutdanningar kan søke om tilskot.

Kven kan søke

Fagskular med NOKUT-akkrediterte fagskuletilbod kan søke om tilskot for tilbod med godkjent studiestad i Hordaland.

Ny tilskotsordning

Det blir framleis arbeidd med å samordne og utvikle ny tilskotsordning for fagskular i samband med omlegginga av finansieringa til fagskulesektoren etter Meld. St. 9 (2016-2017) "Fagfolk for fremtiden". Utval for opplæring og helse har vedteke følgande prinsipp for tilskotsordninga:

 • Det skal vere lik sats for like tilbod uavhengig av fagskulen sin tilhøyrsle (offentleg/privat)
 • Tilboda skal vere stykkprisfinansiert
 • 2 satsar: 1 for stadbasert og nettbasert med fysiske samlingar, og 1 for reine nettbaserte tilbod
 • Det blir gitt 80/20 finansiering (grunntilskot/resultatbasert tilskot)
 • I 2019 vil tilbydarane få resultatbasert tilskot basert på studiepoengeiningar (60 stp.) produsert i 2017
 • Studentane blir talt éin gong i året – studenttalet per 1. oktober kan danne grunnlaget for tilskot kvart år
 • Tilskotsordninga er satsbasert, men med fokus på eit stabilt gruppetal for å skape føreseielegheit. 
 • Hordaland fylkeskommune kan gi tilskot til fagskular med studiestad i Hordaland, eller Vestland fylkeskommune frå 2020. 

Søknad for nye studentar - hausten 2020

Informasjon om søknad for nye studentar hausten 2020 vert kunngjort på nyåert i 2020 i samband med nye Vestland fylkeskommune. 

Mål for ordninga

Driftstilskotet til fagskular skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høgare yrkesfagleg utdanning. Tilskotet skal også bidra til å dekke kompetansebehova i samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsett fire mål for driftstilskotet til fagskular, jf. Prop. 1 S (2018-2019). 

Mål: Høg kvalitet i høgare yrkesfagleg utdanning

Utdanningane skal vere av høg kvalitet og sikre gode vilkår for
fagskulestudentane.

Mål: Yrkesretta høgare yrkesfagleg utdanning

Fagskulane skal utdanne kandidatar som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den
praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdera kor relevante utdanningane er for arbeidslivet.

Mål: God tilgang til høgare yrkesfagleg utdanning

Fagskulane skal bli ein større og viktigare del av det norske utdanningssystemet, og ein større del av studentane skal ta høgare yrkesfagleg utdanning.

Mål: Effektiv og solid fagskulesektor

Fagmiljøa skal ha tilstrekkeleg fagleg styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handlar også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Satsar, berekning og utbetaling av tilskot

Følgande kategoriar og satsar per heiltidsekvivalent student gjeld for budsjettåret 2019:

 • Nettbasert - 57 600 kr
  • 80 % - 46 080 kr
  • 20 % - 11 520 kr
 • Stadbasert - 83 300 kr
  • 80 % - 66 640 kr
  • 20 % - 16 660 kr


Satsane gjeld hovudsakeleg helsefagskuletilbodet. Søkjar ein om tilskot til andre typar tilbod som ikkje har fått støtte før må ein vurdera satsen individuelt (høgare eller lågare enn satsane over), dersom det vert gjeve tilskot til dette.

Satsane gjeld tilskot per år per heiltidsekvivalent student. Tilskotet blir tilpassa faktisk lengde på utdanninga. Om eit eittårig stadbasert utdanningstilbod blir tilbydd på deltid over to år, blir det tildelt ein fjerdedel av beløpet kvart semester.

Fylkeskommunen skal sørgje for at alle studieløp som det til ei kvar tid blir gjeve tilskot for kan vidareførast innan fylkeskommunen si ramme.