Tilskot

Tematisk oversikt over alle tilskot i Hordaland fylkeskommune.

Arkiv og dokumentasjon

Tilskot til sogelag/historielag og lokalhistorisk arbeid

Folkehelse

Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane

Forsking

Regionale forskningsfond Vestlandet

Horisont 2020 

Idrett og friluftsliv

Arrangementstilskot til nasjonale og internasjonale seniormeisterskap

Driftsstønad til kunst, kultur og idrett

Investeringstilskot til idrettsanlegg med regional og nasjonal verdi

Premiering til idrettsarrangement

Spelemidlar til ordinære idretts- og friluftsanlegg

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for born og ungdom

Tilskot til statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde

Tilskot til friluftsaktivitet

Tilskot til kartlegging og verdsetting av friluftsområde i kommunane

Tilskot til regionale prosjekt knytt til folkehelse og sykkelvanar for barn og unge

Tiltak i statleg sikra friluftsområde

Turskiltprosjektet

Utviklingsstipend innan idrett

Internasjonalt

Erasmus+ for elevar, lærlingar og lærarar

Erasmus+ for tilsette i ulike verksemder

Erasmus+ Aktiv ungdom

EØS-midlane

Interreg

Horisont 2020 

Kultur

Administrasjonstilskot og grunntilskot til vaksenopplæring

Den kulturelle spaserstokken

Driftsstønad til kunst, kultur og idrett

Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar

Folkemusikkstipend

Kulturelt utviklingsprogram (KUP)

Kunstnaropphald i Normandie

Kunstnarstipend

Museumsløft 2016

Prosjekt Bryggen

Prosjekttilskot: Større kulturprosjekt

Tilskot til skjøtsel og tilrettelegging av arkeologiske kulturminner (BARK)

Tilskot til lokale kulturbygg

Prosjekttilskot: Kunst og kultur – profesjonell

Prosjekttilskot: Kultur – amatør

Tilskot til kulturbygg med regionale funksjonar

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

Tilskot til forvaltning og drift av verna fartøy

Tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy

Tilskot til verna kulturminne i Hordaland

Natur og klima

Tilskot til masteroppgåver på klima

Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak

Tilskot til ladeinfrastruktur

Tilskot til miljøorganisasjonar

Tilskot til vilttiltak

Næringsutvikling

RULL-midlane, landbruk

Midlar til utviklingstiltak innan medie- og kultursektoren

Midlar til utviklingstiltak innan landbruk

Midlar til utviklingstiltak innan reiseliv

Midlar til utviklingstiltak innan marine næringar

Midlar til utviklingstiltak innan maritime næringar

Midlar til utviklingstiltak innan energi

Tilskot til kommune- og tettstadsutvikling

Tilskot til utvikling av datalagringssentre og betre fiberstamnett i Hordaland

Tilskot til utbygging av breiband i Hordaland

Tilskot til regionsenter og lokalsamfunnsutvikling

Tilskot til lokalsamfunnsutvikling (LivOGLyst)

Kompensasjonsmidlane

Tilskot til regionale utviklingsprosjekt

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland (HNH)

Tilskot til omstilling i petroliumsindustrien i Hordaland

Tilskot for klimaretta tiltak(HNH-midlar)

Etablerarfond for Sunnhordland

Erasmus+ for tilsette i ulike verksemder

Plan og planarbeid

Tilskot til kommune- og tettstadsutvikling

Utdanning

Tilskot til lærebedrifter

Erasmus+ for elevar, lærlingar og lærarar

Erasmus+ Aktiv ungdom

Veg og transport

Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane

Tilskot til utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar

Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement

TT-kort - tilrettelagt transport for funksjonshemma