Tilskot, løyve og konsesjonar frå Hordaland fylkeskommune

Tematisk oversikt over alle tilskot, løyve og konsesjonar som du kan søke på.

Løyve og konsesjonar

Kultur

Løyve til endring av freda kulturminne

Natur og klima

Tilskot til kommunale klimatiltak

Søknad om konsesjon for uttak av skjelsand

Søknad om jakt på kystsel

Søknad om akvakultur i landbaserte anlegg

Søknad om akvakultur i flytande anlegg

Veg og transport

Drosjeløyve

Selskapsvognløyve

Løyve for transport av funksjonshemma

Ruteløyve

Tilskot

Arkiv og dokumentasjon

Tilskot til sogelag/historielag og lokalhistorisk arbeid

 

Bibliotek

Tilskot til integreringsprosjekt

Tilskot til interkommunale bibliotekprosjekt

Tilskot til kompetanseutvikling

Tilskot til modellbibliotek

 

Folkehelse

Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane

Program for folkehelsearbeid i kommunane - tilskotsordninga 2018 - 2023

 

Forsking

Regionale forskningsfond Vestlandet

Horisont 2020 

 

Idrett og friluftsliv

Arrangementstilskot til nasjonale og internasjonale seniormeisterskap

Driftsstønad til kunst, kultur og idrett

Friluftslivets ferdselsårer

Investeringstilskot til idrettsanlegg med regional og nasjonal verdi

Premiering til idrettsarrangement

Spelemidlar til ordinære idretts- og friluftsanlegg

Ekstrautlysning tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for born og ungdom

Tilskot til statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde

Tilskot til friluftsaktivitet

Tiltak i statleg sikra friluftsområde

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for born og ungdom

Utviklingsstipend innan idrett

Utviklingsstipend - gateaktivitet

 

Internasjonalt

Erasmus+ for elevar, lærlingar og lærarar

Erasmus+ for tilsette i ulike verksemder

Erasmus+ Aktiv ungdom

EØS-midlane

Interreg

Horisont 2020 

 

Kultur

Administrasjonstilskot og grunntilskot til vaksenopplæring

Den kulturelle spaserstokken

Driftsstønad til kunst, kultur og idrett

Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar

Folkemusikkstipend

Invitasjon til prekvalifisering Nye Åsane videregående skole og kulturhus 

Kulturelt utviklingsprogram (KUP)

Kunstnaropphald i Normandie

Kunstnarstipend

Museumsløft

Prosjekt Bryggen

Prosjekttilskot: Større kulturprosjekt

Tilskot til skjøtsel og tilrettelegging av arkeologiske kulturminner (BARK)

Tilskot til lokale kulturbygg

Prosjekttilskot: Kunst og kultur – profesjonell

Prosjekttilskot: Kultur – amatør

Tilskot til elitekorps

Tilskot til kulturbygg med regionale funksjonar

Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap

Tilskot til forvaltning og drift av verna fartøy

Tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy

Tilskot til verna kulturminne i Hordaland

 

Natur og klima

Tilskot til masteroppgåver på klima

Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak

Tilskot til miljøorganisasjonar

Tilskot til vilttiltak

 

Næringsutvikling

RULL-midlane, landbruk

Klimaretta tiltak og grøn konkurransekraft i næringslivet

Midlar til utviklingstiltak innan medie- og kultursektoren

Midlar til utviklingstiltak innan landbruk

Midlar til utviklingstiltak innan reiseliv

Midlar til utviklingstiltak innan marine næringar

Midlar til utviklingstiltak innan maritime næringar

Midlar til utviklingstiltak innan energi

Tilskot til kommune- og tettstadsutvikling

Tilskot til utvikling av datalagringssentre og betre fiberstamnett i Hordaland

 

Tilskot til universelt utforma møteplassar i regionsentra 2019

Tilskot til utbygging av breiband i Hordaland

Tilskot til regionsenter og lokalsamfunnsutvikling

Tilskot til lokalsamfunnsutvikling (LivOGLyst)

Tilskot til regionale utviklingsprosjekt

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland (HNH)

Tilskot til omstilling i petroliumsindustrien i Hordaland

Tilskot for klimaretta tiltak(HNH-midlar)

Etablerarfond for Sunnhordland

Erasmus+ for tilsette i ulike verksemder

 

Plan og planarbeid

Tilskot til utvikling av kommunale sykkelstrategiar

Tilskot til kommune- og tettstadsutvikling

 

Utdanning

Tilskot til lærebedrifter

Erasmus+ for elevar, lærlingar og lærarar

Erasmus+ Aktiv ungdom

 

Veg og transport

Tilskot til trygg skuleveg, Hjertesone og punktutbetring

Tilskot til mindre fysiske trafikksikringstiltak i kommunane

Tilskot til utarbeiding av kommunale trafikksikringsplanar

Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement

TT-kort - tilrettelagt transport for funksjonshemma

Andre tilskot

Tilskot utanfor etablerte tilskotordningar