Kjeve- og ansiktsradiologi

Spesialistkompetanse innan røntgenundersøkelsar.

Kva er kjeve- og ansiktsradiologi?

Kjeve- og ansiktsradiologi er røntgenundersøkelse av tenner, kjever og mellomansikt, og omkringliggjande vev.

Behandling

Spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi (radiolog) utgreier ein mistenkt diagnose og kan unngå inngrep der det ikkje er nødvendig. Bilda blir granska av radiolog. 

TkVest/Hordaland har tilgang på dentalapparat, panoramarøntgen, 3-D røntgen, cephalostat og CBCT. Radiologiske undersøkingar med CBCT er ofte nyttig i høve der konvensjonelle radiologiske undersøkingar ikkje gir tilstrekkeleg informasjon. Eksempel kan vera visdomstenner, ved mistanke om cyster, tumor, infeksjonstilstandar og ved kjeve- og ansiktsskadar. Stråledosane er tilpassa kjeve- og ansiktsområdet og er lågare enn ved vanleg medisinsk CT. Bildebeskrivelse blir sendt til henvisande tannlege.

Ein kjeve- og ansiktsradiolog tilfører høg diagnostisk kompetanse både til allmenntannlegar og ulike spesialistar i helseregionen. Det kan vera pasientar med tann- og kjeveskader, aggressive kjeveinfeksjonar, ekspansive kjeveprosessar, oral implantatvurdering, spyttkjertel-obstruksjonsproblem, kjeve- og ansiktssmerter knytt til kjevefunksjonsproblem, kjeveutviklingsforstyrringar og ei rekkje andre problemstillingar.

Kontakt

Telefon: 55 33 76 00

Tilvising til kjeve-og ansiktsradiologi

Pasientar som har behov for kjeve-og ansiktsradiologi, kan tilvisast til Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland. Vi har ingen ventetid.

Tilvisinga må innehalde:

  • pasienten sitt navn, adresse, telefonnummer, og fødselsnummer.
  • relevante kliniske og anamnestiske opplysningar
  • klinisk diagnostisk problemstilling
  • opplysningar om evt. trygdefrefusjon

For private tannlegar

Fullstendig tilvising kan sendast til:

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland
Postboks 2354 Møllendal
5867 Bergen

For tilsette i Tannhelsetenesta

Tilvising kan sendast som e-post med journalnummer på pasient, med ei kort problemstilling til: 

TKV.Hord@hfk.no

I Opus lagar tilvisande tannlege klar fullstendig tilvising.