Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland

Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gjev eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, vore utsett for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking.

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland (TkVest/Hordaland) er eit av seks regionale kompetansesentre i odontologi. 

Oppdraget til TkVest/hordaland er å bygge opp eit kompetansemiljø regionalt som kan vere drivkraft for fagutvikling og forsking i tannhelsetjenesta. Senteret skal og sikre befolkninga eit behandlingstilbod med tilgang til avansert diagnostikk og fleirfagleg spesialistbehandling.

TkVest/Hordaland
- er tilvisingsinstans og skal auke tilgjenge til spesialisttannlegetjenester for befolkinga i regionen
- driv etterutdanning av og gir fagstøtte til tannhelsepersonell, samt rådgiving overfor tannhelsetjenesta, andre tjenesteområde og befolkinga.
- driv forsking i samarbeid med ulike fagmiljø og bidreg til fagleg utvikling i den offentlege tannhelsetjenesta og i privat sektor
- tilbyr klinisk praksistrening for tannlegar under spesialistutdanning i samarbeid med UiB.

På TkVest/Hordaland jobbar vi tverrfagleg, og det er ein viktig del av oppdraget vårt å gi råd og rettleiing, samt å tilby kurs til den utøvande tannhelsetjenesta. Det er mogeleg å hospitere hos våre spesialistar og behandlingsteam.

I forskingsavdelinga har vi fire satsingsområde: 
-Klinisk praksisnær odontologisk forsking
-Tannhelsetjenesteforsking
-Epidemiologisk forsking
-Forsking på helsefremjande og førebyggande arbeid.

Forskarane våre rettleier masterstudentar og PhD kandidatar i nært samarbeid med universitetssektoren. Vi ønskjer og å inkludere tannhelsepersonell i kliniske forskingsprosjekt vi har. Det overordna målet vårt er å bringe fram ny kunnskap som skal komme pasientar og befolkinga til gode.

Kompetansesenteret gir og eit tilrettelagt tannbehandlingstilbud til born, ungdom og vaksne med angst for tannbehandling og sprøyteskrekk, torturoffer og overgrepsoffer. Vi driv også Haukeland sjukehus tannklinikk, med eit tilbod til inneliggjande pasientar. Detaljert informasjon om våre tenester finn du under.

Våre einingar og tenester

Aktuelt frå TkVest/Hordaland

Når tannlegeskrekken tek overhand

Nokon opplever så sterk tannlegeskrekk at dei utviklar fobi for eigen munn. Heldigvis fins det effektiv behandling. Ein reknar med at omkring 2.5-5 % av den vaksne befolkninga har tannlegeskrekk (odontofobi), og at i tillegg 5-15 % har sterk angst for tannbehandling. For mange har fobien oppstått etter behandling hjå skuletannlegen. Opplevelser av smerte og tap av kontroll er assosiert med utvikling av odontofobi.

Forsking viser at nær 80 prosent av pasientar diagnostisert med odontofobi kan behandlast gjennom kognitiv atferdsterapi utført av spesialopplært tannlege i samarbeid med psykolog. Helsedirektoratet har sidan 2010 iverksett eit stort nasjonalt prosjekt som tilbyr tilrettelagt tannhelsetilbod til personar utsett for Tortur, overgrep og/eller som har odontofobi (TOO-prosjektet). Prosjektet utgår frå dei seks regionale odontologiske kompetansesentra i Norge. Det er etablert TOO-team (tannlege, tannpleiar, tannhelsesekretær og psykolog) i alle fylke. I Hordaland er det TOO-team på Stord, Voss og Frekhaug.