Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland

Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gjev eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, vore utsett for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking.

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland (TkVest/Hordaland) er eit av seks regionale kompetansesentre i odontologi. 

Oppdraget til TkVest/Hordaland er å bygge opp eit kompetansemiljø regionalt som kan vere drivkraft for fagutvikling og forsking i tannhelsetjenesta. Forskinga skal skje i samarbeid med ulike fagmiljø og bida til fagleg utvikling i den offentlege tannhelsetjenesta og i privat sektor.
Senteret er tilvisingsinstans og skal sikre befolkninga eit behandlingstilbod med tilgang til avansert diagnostikk og fleirfagleg spesialistbehandling.

Kompetansesenteret har eit tilrettelagt tannbehandlingstilbud til deg med angst for tannbehandling og sprøyteskrekk, torturoffre og overgrepsoffre. Vi driv også Haukeland sjukehus tannklinikk, med tilbod til inneliggjande pasientar.

TkVest/Hordaland driv etterutdanning av og gir fagstøtte til tannhelsepersonell, samt rådgiving overfor tannhelsetjenesta, andre tjenesteområde og befolkinga. Vi tilbyr og klinisk praksistrening for tannlegar under spesialistutdanning i samarbeid med UiB.

Våre einingar og tenester

Aktuelt frå TkVest/Hordaland

Publikasjon om tannpuss hjå elevar i aldersgruppa 14 – 18 år

Kor ofte ein børstar tennene er ein viktig folkehelseindikator. Det har forskingskoordinator Arild Vaktskjold ved TkVest publisert ein artikkel i Norsk Epidemiologi om. I Noreg er anbefalinga minst to gonger om dagen. I følgje Ungdataundersøkinga i Hordaland og Sogn og Fjordane pussa 69 prosent av elevane i aldergruppa 14-18 år tennene minst ein gong dagleg.

Det var noko høgare hjå jenter enn gutar, og på ungdomstrinnet samanlikna med vidaregåande. 7 prosent pussa ikkje tennene dagleg. Når vi undersøkte samanhengen mellom kor ofte ein pussar tenner og ei rekkje uavhengige faktorar, så var det høgast andel som fulgte anbefalinga mellom dei som dreiv med intensiv fysisk trening. Desse var òg mest tilfreds med eiga helse.

Les publikasjonen.

Arbeidserfaring påvirkar behandlingsvalg i endodonti

I ei elektronisk spørjeundersøking vart svar frå 130 tannlegar i Sogn og Fjordane samla inn. Meir enn halvparten av tannlegane hadde gjennomført utdanning for mindre enn 13 år sidan og 81 prosent av dei var utdanna i Noreg. Trinnvis kariesekskavering i både mjølketenner og permanente vart hyppigare utført av unge tannlegar (mindre enn 13 års erfaring). Dei unge var og flinkare til å bruke kofferdam og masterpoint bilde. Ein høg del av tannlegane brukte maskinell utrensing og dei fleste fylgde tilrådingar når det gjeld bruk av antibiotika. I stor grad fylgde tannlegane endodontiske behandlingsretningsliner, men dei yngre tannlegane etterfylgde dei endå betre enn sine eldre kollegaer.

Les meir på NCBI sine nettsider