Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland

Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gjev eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, vore utsett for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking.

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland (TkVest/Hordaland) er eit av seks regionale kompetansesentre i odontologi. 

Oppdraget til TkVest/Hordaland er å bygge opp eit kompetansemiljø regionalt som kan vere drivkraft for fagutvikling og forsking i tannhelsetjenesta. Forskinga skal skje i samarbeid med ulike fagmiljø og bida til fagleg utvikling i den offentlege tannhelsetjenesta og i privat sektor.
Senteret er tilvisingsinstans og skal sikre befolkninga eit behandlingstilbod med tilgang til avansert diagnostikk og fleirfagleg spesialistbehandling.

Kompetansesenteret har eit tilrettelagt tannbehandlingstilbud til deg med angst for tannbehandling og sprøyteskrekk, torturoffre og overgrepsoffre. Vi driv også Haukeland sjukehus tannklinikk, med tilbod til inneliggjande pasientar.

TkVest/Hordaland driv etterutdanning av og gir fagstøtte til tannhelsepersonell, samt rådgiving overfor tannhelsetjenesta, andre tjenesteområde og befolkinga. Vi tilbyr og klinisk praksistrening for tannlegar under spesialistutdanning i samarbeid med UiB.

Våre einingar og tenester

Aktuelt frå TkVest/Hordaland

«Explaining the Intention of Dental Health Personnel to Report Suspected Child Maltreatment Using a Reasoned Action Approach»

Ny artikkel av Ingfrid Vaksdal Brattabø, Ragnhild Bjørknes, Kyrre Breivik og Anne Nordrehaug Åstrøm.

I artikkelen som nyleg blei publisert i BMC Health Service Research har forfattarane undersøkt kva faktorar som påverkar norsk tannhelsepersonell si avgjerd om å utøva opplysningsplikta/meldeplikta, ved mistanke om at eit barn er utsett for omsorgsvikt. Funna gjev klare implikasjonar for kva som er viktig å vektleggja i undervisning og i dei utøvande tenestene, for å styrkja tannhelsepersonell i deira utøving av opplysningsplikta/meldeplikta ved mistanke om omsorgssvikt.

Les heile artikkelen

Arbeidserfaring påvirkar behandlingsvalg i endodonti

Ny artikkel: «Work Experience Influences Treatment Approaches in Endodontics: a Questionnaire Survey among Dentists in Western Norway» av Anastasia Bletsa, Ole Iden, Gerhard Sulo og Ellen Berggreen           

I artikkelen publisert i Acta Odontologica Scandinavia har forfattarane gjennomført ei elektronisk spørjeundersøking. Svar frå 130 tannlegar i Sogn og Fjordane vart samla inn. Meir enn halvparten av tannlegane hadde gjennomført utdanning for mindre enn 13 år sidan og 81 % av dei var utdanna i Norge. Trinnvis kariesekskavering i både mjølketenner og permanente vart hyppigare utført av unge tannlegar (mindre enn 13 års erfaring). Dei unge var og flinkare til å bruke kofferdam og masterpoint bilde. Ein høg del av tannlegane brukte maskinell utrensing og dei fleste fylgde tilrådingar når det gjeld bruk av antibiotika. I stor grad fylgde tannlegane endodontiske behandlingsretningsliner, men dei yngre tannlegane etterfylgde dei endå betre enn sine eldre kollegaer.

Les artikkelen