Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland

Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gjev eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, vore utsett for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking.

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland (TkVest/Hordaland) er eit av seks regionale kompetansesentre i odontologi. 

Oppdraget til TkVest/Hordaland er å bygge opp eit kompetansemiljø regionalt som kan vere drivkraft for fagutvikling og forsking i tannhelsetjenesta. Forskinga skal skje i samarbeid med ulike fagmiljø og bida til fagleg utvikling i den offentlege tannhelsetjenesta og i privat sektor.
Senteret er tilvisingsinstans og skal sikre befolkninga eit behandlingstilbod med tilgang til avansert diagnostikk og fleirfagleg spesialistbehandling.

Kompetansesenteret har eit tilrettelagt tannbehandlingstilbud til deg med angst for tannbehandling og sprøyteskrekk, torturoffre og overgrepsoffre. Vi driv også Haukeland sjukehus tannklinikk, med tilbod til inneliggjande pasientar.

TkVest/Hordaland driv etterutdanning av og gir fagstøtte til tannhelsepersonell, samt rådgiving overfor tannhelsetjenesta, andre tjenesteområde og befolkinga. Vi tilbyr og klinisk praksistrening for tannlegar under spesialistutdanning i samarbeid med UiB.

Våre einingar og tenester

Aktuelt frå TkVest/Hordaland

Publikasjon om tannpuss hjå elevar i aldersgruppa 14 – 18 år

Kor ofte ein børstar tennene er ein viktig folkehelseindikator. Det har forskingskoordinator Arild Vaktskjold ved TkVest publisert ein artikkel i Norsk Epidemiologi om. I Noreg er anbefalinga minst to gonger om dagen. I følgje Ungdataundersøkinga i Hordaland og Sogn og Fjordane pussa 69 prosent av elevane i aldergruppa 14-18 år tennene minst ein gong dagleg. Det var noko høgare hjå jenter enn gutar, og på ungdomstrinnet samanlikna med vidaregåande. 7 prosent pussa ikkje tennene dagleg. Når vi undersøkte samanhengen mellom kor ofte ein pussar tenner og ei rekkje uavhengige faktorar, så var det høgast andel som fulgte anbefalinga mellom dei som dreiv med intensiv fysisk trening. Desse var òg mest tilfreds med eiga helse.

Les publikasjonen.

Heider til postdoktor

– Det er gledeleg å sjå at arbeidet vi gjer, blir lagt merke til, seier Ingfrid Vaksdal Brattabø ved Tannhelsetenesta kompetanssenter Vest. Ein forskingsartikkel ho skreiv i det britiske «BMC Oral Health» er kåra til ein av dei fem beste i forskingstidskriftet i 2018.

Les heile saken