Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland

Vi tilbyr spesialisttannbehandling og gjev eit tilrettelagt tilbud til pasientar som har odontofobi, vore utsett for tortur eller overgrep. Vi driv rådgjevingstenester, kursverksemd og klinisk, praksisnær forsking.

Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest/Hordaland (TkVest/Hordaland) er eit av seks regionale kompetansesentre i odontologi. 

Oppdraget til TkVest/Hordaland er å bygge opp eit kompetansemiljø regionalt som kan vere drivkraft for fagutvikling og forsking i tannhelsetjenesta. Forskinga skal skje i samarbeid med ulike fagmiljø og bida til fagleg utvikling i den offentlege tannhelsetjenesta og i privat sektor.
Senteret er tilvisingsinstans og skal sikre befolkninga eit behandlingstilbod med tilgang til avansert diagnostikk og fleirfagleg spesialistbehandling.

Kompetansesenteret har eit tilrettelagt tannbehandlingstilbud til deg med angst for tannbehandling og sprøyteskrekk, torturoffre og overgrepsoffre. Vi driv også Haukeland sjukehus tannklinikk, med tilbod til inneliggjande pasientar.

TkVest/Hordaland driv etterutdanning av og gir fagstøtte til tannhelsepersonell, samt rådgiving overfor tannhelsetjenesta, andre tjenesteområde og befolkinga. Vi tilbyr og klinisk praksistrening for tannlegar under spesialistutdanning i samarbeid med UiB.

Våre einingar og tenester

Aktuelt frå TkVest/Hordaland

Norges forskningsråd innvilger midler til gerodontologiforskning

De regionale odontologiske kompetansesentrene har fått tildelt midler fra Norsk Forskningsråd til GERONETT, et nasjonalt nettverk for forskning og kompetanseutvikling på oral helse hos eldre.

Nettverket har som mål å øke forskningsaktiviteten og kompetansen på gerodontologi, samt fremme elektronisk samhandling og samarbeid på tvers av profesjoner og sektorer.

Ny publikasjon

Bjørkvik J, Henriques D, 2018. Tannhelse og psykisk liding. Tannverk i tillegg? Nor Tannlegeforen Tid 2018; 128: 260—2

«I artikkelen skriver forfatterne om pasientar med langvarig psykisk liding og deira tannhelse. Redusert tannhelse gir ikkje berre smerte og ubehag, men blir for mange eit hinder når det gjeld å kunne smila, eta og snakka saman med andre. I regi av TkVest/Hordaland gjennomførast eit forskingsprosjekt i Sunnhordland for å auka kunnskapen om desse utfordringane. Prosjektet er et samarbeid mellom Stord tannklinikk, Stord kommune (psykisk helse) og lokallaget av Mental Helse. Prosjektet vil også undersøke i kva grad samarbeid på tvers av tenestene kan bidra til å gjera tannklinikken meir tilgjengeleg for pasientane».

Les mer om artikkelen