Kva kostar tannbehandlinga

Her finn du dei ulike takstane for alle pasientgruppene i den offentlege tannhelsetenesta. Takstane gjeld frå 15.10.2017.

Vaksne betalande

Takstar for vaksne betalande pasientar er fastsett av Tannhelsetenesta i Hordaland.

Dei vanlegaste og mest nytta takstane
Totaloversikt over takstar

19-og 20-åringar

Betalar 25% av Helse-og omsorgsdepartementet sine takstar

Tannlegevakten

Eigne takstar ved Tannlegevakten

Rettar etter Folketrygden sin stønad til dekning av utgifter
I slike høve vert takstar frå Helse-og omsorgsdepartementet nytta.
Oversikt med takstar over tilstander og sjukdommar som gjer rettar etter folketrygden
(Rundskriv I-7/2017)

Døme på rettar etter Folketrygden

Samanlikne priser på ulike tannbehandlingar rundt om i landet