Innsyn i journal

Som pasient har du rett til innsyn i eigen pasientjournal, og kan be om å få journalutskrift.

Kven kan be om innsyn

Pasient eller verje/føresette kan be om innsyn i journal.
Føresette til barn under 16 år har med nokre unntak, har rett til innsyn i barnet sin journal, og til å få journalutskrift. Den helserettslege myndigheitsalderen er 16 år.

Føresette har som hovudregel ikkje rett på innsyn/kopi av journal for barn over 16 år. Pårørande som ønskjer utskrift må leggja fram fullmakt frå pasienten sjølv, evt hjelpeverge, og vise legitimasjon. 
Næraste pårørande har rett til innsyn i journal etter ein pasient sin død, om ikkje særlege grunnar talar mot dette.

 Pasient-og brukerrettighetsloven § 4-3 første ledd bokstav b.https://helsenorge.no/rettigheter/pasientjournal

 

Slik får du innsyn i papirjournal

Send epost til: fylkesarkivet@hfk.no

eller pr. post til:
Hordaland fylkesarkiv
Postboks 7900
5020 Bergen

Dokumenta blir sendt rekommandert i posten, du treng ikkje vise legitimasjon ved førespurnad til arkivet.

Kor er pasientjornalar lagra?

Papirjournalar frå offentlege tannklinikkar i Hordaland er samla i Hordaland fylkesarkiv.
Tannhelsetenesta i Hordaland innførte digital pasientjournal i perioden 1998 - 2002. Journalar frå tida før dette var i papir.

Gjeldande lov om arkiv kom i 1999. Eldre journalar er i mange tilfelle makulerte, i tråd med regelverket på den tida, jamfør Arkivlova.