Tannklinikkar, tenester og pasientrettar

Finn din offentlege tannklinikk

Vi gir tannhelsetenester til alle under tjue år, og til vaksne betalande når det er kapasitet.

Finn din tannklinikk

Hordaland fylkeskommune skal fremje tannhelsa til befolkninga i fylket. Tannhelsetenesta skal sørgje for naudsynt førebygging og behandling. Vi skal spreie opplysning om og auke interessa for kva den enkelte sjølv og allmenta kan gjere for å fremje tannhelsa.

Tannhelsetenesta skal bidra til at den enkelte best mogeleg kan bevare si tannhelse livet ut, og yte tannhelsetenester til befolkninga  av god kvalitet i rimeleg nærleik til der dei bur.

Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år, og skal sørgje for at alle som bur eller midlertidig oppheld seg i fylket har rimeleg tilgong til naudsynte tannhelsetenester.

Vi behandlar personar med utviklingshemming, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga tilbyr vi spesialistbehandling og driv fagleg utvikling og forsking. Gjennom førebyggande arbeid, forsking og behandling legg vi grunnlaget for god folkehelse i Hordaland. Tilsette i tannhelsetenesta i Hordaland gir og eit tilpassa tannhelsetilbod til torturofre, overgrepsofre og til personar som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

Informasjon

Oversikt over dine rettigheter, moglegheit for frikort, prisar og tannklinikkar.

Dei gode døma

Narkosetilbod ved Solheimsviken tannklinikk

– No kan vi som første offentlege tannklinikk i Hordaland tilby pasientar med angst for tannbehandling (odontofobi) behandling i narkose. Det har vore aukande etterspurnad etter slik behandling, seier Mahmoud Atashgahy, dagleg leiar ved Solheimsviken tannklinikk.

Dei behandlar pasientar som er prioriterte etter lov og føreskrift. Dei er i alle aldrar, men mest barn og unge. Klinikken tek og inn ein del funksjonshemma og demente. Frå før har Haukeland universitetssjukehus og Stord sjukehus og tannbehandling i narkose.