Viser 23 av 23 treff på «kontrollutvalet»

Filtrer søketreff

Filtrer søk
Temaområde

Viser 23 av 23 treff på «kontrollutvalet»

Kjartan Haugsnes
seniorrådgjevar sekretariat for kontrollutvalet
Helge Inge Johansen
spesialrådgjevar sekretariat for kontrollutvalet
Hogne Haktorson
leiar sekretariat for kontrollutvalet
Roald Breistein
seniorrådgjevar sekretariat for kontrollutvalet
Kari Marie Nygard
seniorrådgjevar sekretariat for kontrollutvalet

Saker, saksgang og politiske møte

Politikk

Fylkestinget har møte fire gonger i året; i mars, juni, oktober og desember. Fylkesutvalet og dei tre hovudutvala kultur, idrett og regional utvikling, opplæring og helse og miljø og samferdsel har 10 -11 møte i året. Kontrollutvalet møtes 8-10 gonger i året, og for dei andre utvala varierer tala på møte. Sakene til fylkestinget blir lagde ut 14 dagar før første møtedag, for dei andre utvala blir

Politisk organisering

Politikk

Fylkeskommunen sine administrative oppgåver er politisk styrte. Det betyr at Hordaland fylkeskommune utfører den politikken som blir vedteken av dei folkevalde politikarane som sit i fylkestinget, fylkesutvalet og andre politiske utval. Fylkestinget er det øvste styringsorganet, og utgjer Hordaland sitt ”storting”. Fylkesordføraren er p olitisk leiar av fylkestinget. Fylkesutvalet førebur saker f