Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. På Vg2 kan du velje mellom mange fagområde. Etter 2 år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Vi tilbyr

Vg1 er felles for alle som tek Teknologi og industrifag. Skulen har to klassar med til saman 30 elevplassar i dette programområde.

På Vg 2 kan du ta Arbeidsmaskiner, Kjøretøy og Industriteknologi.

Skulen har i mange år organisert eit spesielt læringsløp (landbruks-maskinmekanikar) for elevar som ikkje får seg læreplass.  Dette er eit løp i skule i staden for læreplass i ei bedrift.  Då tek du tredje året i skule og blir då, av skulen, ført fram til fagprøve som Landbruksmaskinmekanikar.

Søk skuleplass

Kvifor velja Teknologi og industrifag?

Har du sans for ny teknologi og har praktisk sans er Teknologi og industrifag noko for deg. Med Teknologi og industrifag kan du velja mange ulike retningar, til dømes Landbruksmaskinmekanikar, Bilmekanikar.

Sjekk vilbli.no for å få vita meir om faget.

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Fellesfag: 0 0
Norsk 0 2
Kroppsøving 2 2
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Samfunnsfag 0 3
Engelsk 3 2
Programfag: 0 0
Reparasjon og vedlikehald 0 4
Dokumentasjon og kvalitet 0 5
Produksjon 6 6
Tekniske tenester 6 0
Feilsøking og reparasjon 5 12
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetall per uke 33 45

Første året

Mekanisk14.jpg

Vg1 Teknologi og industrifag

I første klasse vil du tileigne deg grunnleggjande kunnskapar om produksjon, tekniske tenester, dokumentasjon og kvalitet. Du vil få trening i planlegging av arbeid, bruk av verktøy og måleinstrument, overvaking og drift av manuelle og automatiserte prosessar og materialkunnskap. Du vil mellom anna lære å dreie, frese, bore, kappe, skjere, sveise og lodde metall. Du vil lære korleis du skal vurdere risiko og korleis du skal dokumentere arbeid ved hjelp av teikningar og ulike skjema.

I tillegg vil du få bruke denne kunnskapen i praktisk arbeid på verkstad som skulen har til disposisjon. Du vil også i periodar arbeide ute i praktisk arbeid i bedrifter i nærområdet til skulen. Skulen har opparbeidd kontakt med ulike bedrifter, men du kan også søkje å finne ei bedrift som høver deg og som du sjølv ordnar kontakt med.

Andre året

Mekanisk16.jpg

Vg2  Arbeidsmaskiner

I Arbeidsmaskiner lærer du om vedlikehald og reparasjon av arbeidsmaskiner som er brukt i ulike bedrifter innan landbruk og anleggsverksemd. Teknologi og teknologisk utvikling, innan fagområdet, gjev store krav til dei som skal utføre reparasjonar og vedlikehald av utstyr og maskiner. Det du lærer i faget skal fremje økt kvalitet i verkstadtenester og bidra til sikker og rasjonell bruk av arbeidsmaskiner. HMS, gode prosedyrer, etterleve lover og forskrifter vil også være ein viktig del av opplæringa.

I deler av året vil du få praksis i bedrifter som skulen har kontakt med.   Det er også mogleg for den enkelte elev å søkje praksisplass i bedrifter etter eige ynskje.  Slike praksisplassar kan gje deg plass som lærling i fagområdet, og du kan då seinare gå opp og ta fagbrev innan fagområdet. 

Voss vgs  av Mikael H. Tennebekk.jpg

Vg 2 Køyretøy

Har du lyst å bli bilmekanikar kan du velje Vg2 køyretøy. Mykje av opplæringa vil gå føre seg i verkstaden og du får sjansen til utplassering i bedrift i løpet av skuleåret.

Sentrale arbeidsoppgåver kan vere:

  • søke etter elektroniske og mekaniske feil
  • gjennomføre service og vedlikehald av køyretøy
  • utføre reperasjoner og skifte delar

Kjøretøy Vg2 gjev grunnlag for å søke læreplass i bedrift der du kan spesialisere deg vidare.

Industriteknologi - lånt bilete frå Sotra.jpg

Vg 2 Industriteknologi

Industriteknologi er eit av dei breiaste yrkesfaga, og gir moglegheiter til å gå ut i lære på mange fagområde. Vg2 industriteknologi gir elevane kompetanse i teknologiske, produksjonsretta og framtidsretta yrke. 

Her lærer du å skjere, kutte, sage, sveise, frese og mykje anna etter arbeidsteikningar. Me vil bruke mykje tid i verkstaden for å gi deg eit best mogleg utgangspunkt før læretida. Du vil også kunne knyte til deg kontaktar med arbeidsgjevarar gjennom fire veker praksis i skuleåret. Vg2 industriteknologi kan søkjast både frå Vg1 Teknikk- og industriell produksjon (TIP) og Vg1 elektrofag.

Tredje året

Vossvgs.jpg

Vg 3 Landbruksmaskinmekanikerfaget

Ein landsbruksmaskinmekanikar kan arbeide på ein landbruksverkstad, på eit gardsbruk eller i andre bransjar. Du må kunne jobbe sjølvstendig og ikkje vere redd for å ta service og reperasjonar ute i felten.

Aktuelle arbeidsoppgåver kan vere:

  • Feilsøking og vedlikehald av landbruksmaskinar
  • Ulike sveisemetodar
  • Reperasjonar og justeringar av ulike system og komponentar
  • Utskifting av delar Tilpassingar

Ut i lære:

På yrkesfag er det normalløp med 2 år i skule og 2 år i lære.  Du kan derfor søkje læreplass i godkjente lærebedrifter etter at du er ferdig i 2. klasse.   For elevar  på yrkesfag er det også mogleg å velje påbygging til studiekompetanse i 3. klasse.  

Lurer du på korleis du søkjer læreplass eller kva som er godkjente lærebedrifter? Informasjon om dette finn du ved å følge lenkja Bli lærling under. Læreplass søkjer du på vigo.no.

Ta kontakt

Avdelingsleiar, teknologi- og industrifag
Profilbilde av Ivar Magne Flatabø

Ivar Magne Flatabø

Send e-post 91638552