Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Sal, service og reiseliv

Er du serviceinnstilt og liker å hjelpe folk? Då kan Sal, service og reiseliv vere noko for deg. Du går to år på skule før du held fram som lærling i ei bedrift. Utdanninga fører fram til fagbrev. Du kan òg ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Me tilbyr

Likar du å møte nye menneske og gjerne vil ha eit spennande og variert yrke? Då kan ei karriere innan «Sal, service og reiseliv» vera det rette valet for deg!

Gjennom opplæringa får elevane kunnskap om forretningsdrift, entreprenørskap og kommunikasjon. Elevane vert stimulert til skaparglede og utforskartrong gjennom praktisk problemløysing.Vestlandet og Voss sitt næringsliv etterspør gode reiselivsmedarbeidarar og utdanningsprogrammet «Sal, service og reiseliv» fører fram til eit breitt spekter av spennande yrke. 

Både på Vg1 og Vg2 skal elevane på «Sal, service og reiseliv» ut i arbeidspraksis. Voss gymnas har ei rekke samarbeidspartnarar innanfor reiselivet der våre elevar kvart år kan gjennomføre sin praksis. Vi bruker mykje tid på å kartlegge den enkelte elev sitt interessefelt og prøver å finne gode praksisplassar til den enkelte. I tillegg kan studentar på Vg2 søka på Erasmus + stipend for å ta ein del av praksisen i utlandet. Svært mange av våre elevar har til no fått tilbod om arbeidspraksis i Spania.

Etter to år på skule følgjer to års læretid før du går opp til fagprøve. Det er mange lærlingeplassar i Vestland fylke innanfor sal, service og reiseliv. Vår region har lange reiselivstradisjonar og reiselivsnæringa her er svært positive til våre elevar. Vårt mål er at alle skal få læreplass etter å ha fullført skuleløpet.

Vilbli.no Søk skuleplass

Kvifor velje Sal, service og reiseliv?

Regionen vår byr på eit breitt spekter av berekraftige natur- og kulturopplevingar som elevane våre kan utforska. Heile tre av Unesco sine verdsarvattraksjonar er berre eit par timars køyring frå Voss. Det er det berekraftige reiselivet som står i fokus hjå oss, og gjennom skuleåret vil du få sjå og oppleva viktige berekraftige attraksjonar på dagsturar og overnattingsturar.

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Norsk 0 4
Engelsk 5 0
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Samfunnskunnskap 0 3
Kroppsøving 2 2
Felles programfag 17 17
YFF 6 9
Sum timetall per veke 35 35

Første året

KlasseRomRLV.jpg

Vg1 Sal, service og reiseliv

Som elev på sal, service og reiseliv vil du få kunnskap om korleis ein administrerer og driv ei verksemd. Du får innføring i korleis ein kan kvalitetssikra gode produkt og korleis desse kan marknadsførast.

Du vil også læra å bruka ulike dataprogram og erfara kva god kundehandsaming er. Ein viktig lærearena er ekskursjonar til verksemder i nærområdet. Klassen tek også imot oppdrag frå næringslivet/festivalane på Voss.

Du vil vere ute i praksis både i haustsemesteret og på våren. 

Andre året

Reiseliv.JPG
snøholetur.jpg
Myrkdalen.JPG

Vg2 Reiseliv

Som elev på Vg2 Reiseliv vil du oppleva eit oppdatert innhald innanfor eksisterande læreplan. Me tenkjer framtidsretta og dreier innhald i ein meir berekraftig retning. Me vil ha enno meir praktisk undervisning – med dette meiner me at meir undervisning vil bli gjennomført i samarbeid med næringsliv, i naturen og i kulturlandskapet vårt.

Utdanninga søker å fremja elevens kreativitet – å jobba med produkt- og idéutvikling. I tillegg til teori vil elev igjennom praktiske øvingar og oppdrag lære korleis me kan skapa berekraftige reiseliv som bidreg til å skape gode opplevingar for gjestene våre. I studiet lærer me òg mykje om marknadsføring og korleis bruke digitale media i salsarbeidet.
Dersom elev vel å reisa til utlandet i arbeidspraksis får dei språkkurs i eit 2.framandspråk. I læretida kan dette bli ytterligare styrka gjennom praksis i utlandet.
Elevens styrker og interesser (t.d. musikk/festival, naturaktivitet, guiding, kunst, attraksjon, transport), vil vera med på å forma og tilpasse eiga utdanning innanfor læreplanen. Til dømes vil ein kunne tilpasse yrkespraksis/val av bedrift etter kva eleven ynskjer å fokusera på.
I utdanninga vil eleven læra mykje om norsk natur og norsk kulturarv. Voss ligg i eit verdsarvområde, me har fleire UNESCO-attraksjonar i nærleiken og er lokalisert midt mellom verdas to vakraste fjordlandskap. I tillegg har me kulturbyen Bergen like ved. Alt dette vil elevane oppleve som ein del av skulekvardagen.

Ekskursjonar og bedriftsbesøk

Ved Voss gymnas fokuserer me på eit tett samarbeid med reiselivsbedrifter i næringslivet. På Vg2 Reiseliv er elevane på bedriftsbesøk eller har praksis ein dag i veka gjennom skuleåret. Erfaringane frå ekskursjonar tek me med tilbake til klasserommet. Elevane jobbar vidare med problemstillingar før og etter me har vore ute og møtt næringslivet.

Internasjonalisering

Voss gymnas vil legge til rette for at Vg2-elevane får tilbod om fire vekers yrkespraksis i utlandet (i vårsemesteret). I dei siste åra har mange reist til Spania, men me har også samarbeid med Italia, Island og Shetland. Til no har alle som har reist ut vore svært nøgde med opphaldet og har hatt stort læringsutbytte av praksisen.

 

Vg2 Sal og reiseliv (skuleåret 2021-22)

 

  

 

Ut i lære:

På yrkesfag er det normalløp med to år i skule og to år i lære. Du kan derfor søkje læreplass i godkjente lærebedrifter etter at du er ferdig i andre klasse. For elevar på yrkesfag er det også mogleg å velje påbygging til studiekompetanse i tredje klasse.

Lurer du på korleis du søkjer læreplass eller kva som er godkjente lærebedrifter? Informasjon om dette finn du ved å følge lenkja Bli lærling under. Læreplass søkjer du på vigo.no.

Kontakt oss

Avd.leiar HO og SSRL
Marianne Sværen
56532365