Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Musikk, dans og drama

Driv du med musikk, dans eller drama på fritida? Er du samstundes interessert i teoretiske fag? Då kan du slå saman interesse med skule og oppnå generell studiekompetanse.

Me tilbyr

Ynskjer du å studere musikk på høgskular i Noreg eller i utlandet? Eller ynskjer du generell studiekompetanse samstundes som du får utvikla musikkinteressa di? Ei brei kompetanse innan musikk er nyttig anten du skal søkje vidare studiar innan musikk, eller du ønskjer å vere ein ressurs i det lokale kulturlivet generelt.

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama har 15 elevplassar på Vg1, og 15 elevplassar på Vg2 og 15 på Vg3. Programområde er sett saman av både teorietiske og praktiske fag.

På Voss gymnas tilbyr vi Vg1 grunnkurs i Musikk, dans og drama, og Vg2, Vg3 Fordjuping i musikk.

Kvifor Musikk, dans og drama?

Dette er studiet for deg som ønskjer eit godt fagleg grunnlag for vidare utdanning innan m.a. musikk. På musikklina blir instrument, samspel og musikalsk utvikling ein raud tråd gjennom heile skuletida di.

I tillegg til fokus på fordjupingsinstrumentet ditt, vil du få undervisning i blant anna song, pianospel, kor og samspel og få innblikk i musikkhistorie, teori og praktisk musikklære, innan stilartar som til dømes jazz, rock eller klassisk,

Som elev på musikklina får du vere med på konsertar både som utøvar og tilhøyrar, og kvart 3. år har vi ei større framsyning med musikk, dans og drama der alle musikkelevane er med.

 

Søkjer du musikklina som 1. prioritet får du tilbod om ein opptaksprøve. Denne er ikkje obligatorisk, men du kan få tilleggspoeng for musikalsk dugleik. Dei aller fleste elevane kjem inn på grunnlag av karakterar og dei ordinære poenga dei har frå ungdomsskulen.

Vilbli Søk skuleplass

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall Vg1 Timetall Vg2 Timetall Vg3
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3 0
Engelsk 5 0 0
Naturfag 5 0 0
Framandspråk 4 4 0
Samfunnsfag 0 3 0
Geografi 0 2 0
Religion 0 0 3
Historie 0 2 4
Programfag 12 17 22
Sum timetall per veke 35 35 35

Første året

_DSC9165.jpg
_DSC9217.jpg

Fellesfag

Klassen er samla i fylgjande ordinære fellesfag: norsk, naturfag og engelsk.

Framandspråk

Framandspråk gjev deg god kompetanse, både i vidare studium og i arbeidslivet. Voss gymnas tilbyr opplæring i spansk, tysk og fransk. Om du ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen må du ta spansk over tre år ved Voss gymnas. Om du hadde framandspråk på ungdomsskulen er det vanleg å fortsette med dette språket i to år på Voss gymnas.

Framandspråk ved Voss gymnas

Matematikk

Du kan velje om du til ta 1P- eller 1T-matematikk. Begge har like mange timar men varierer med omsyn til innhald. P-matten er meir praktisk medan T-matten er meir teoretisk.

Matematikk ved Voss gymnas

Musikkfag

Du vil på Vg1 få ei innføring i musikkfag. Du får opplæring med eigen instrumentallærar på eitt fordjupingsinstrument, i tillegg til bruksinstrument. Du får syngje i kor med alle dei andre elevane på MDD, og spele i grupper. I faget lytting lærer du meir om musikken du høyrer, korleis han er sett saman, korleis han fungerer osb. Du får opplæring i musikkteori (notar, akkordar, rytme osb). 

Andre året

_MWF1923.jpg

Fellesfag

På Vg2 er klassen samla i fylgjande ordinære fellesfag: norsk, samfunnsfag, geografi og historie.

Framandspråk

Du fortsett med framandspråket du hadde på Vg1.

Framandspråk ved Voss gymnas

Matematikk

På Vg2 er det vanleg å velje 2P-matematikk. Dei som ynskjer å fordjupe seg i matematikk vel programfaget Matematikk R1.

Musikkfag

På Vg2 får du meir opplæring på hovudinstrument og piano. Dette året lærer du å spele etter besifring på piano. Du vil lære å komponere, lage musikk i ulike stilartar for ulike instrument, du lærer å oppfatte rytme, akkordar og melodi i musikk (gehør). Dette året byrjar eit 2-årig arbeid med musikkhistorie innan klassisk, jazz, folkemusikk, pop/rock og andre stilartar.

Tredje året

Musikk, Dans og Drama

Fellesfag

På Vg3 er klassen samla i fylgjande ordinære fellesfag: norsk, historie og religion.

Musikkfag

Arbeidet med hovudinstrument, kor og samspel held fram dette året. Komponering, gehør og musikkhistorie byggjer på det ein lærte på Vg2. Nytt fag dette året er instruksjon og leiing der du lærer å dirigere andre, arrangere konsertar og utvikle prosjekt sjølv.

Vegen videre

Etter fullført og bestått tre år i skule har du fått studiekompetanse og kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du òg informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane.

Har du ikkje bestemt deg kan du få gode tips på utdanning.no.

Kontakt oss

Avd.leiar MDD, KDA, DH og FBIE
Knut Brunvoll
56532366