Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Vg2 i Frankrike

Elevar som tek Vg1 på studiespesialiserande utdanningsprogram med fransk som framandspråk, kan ta Vg2 i Frankrike. Kvart år reiser 14 elevar frå Hordaland for å gå på skule i Normandie i eit heilt skuleår. Der får dei plass på ein av dei fire samarbeidsskulane som Hordaland fylkeskommune har i regionen nordvest i Frankrike.

Eit skuleår i Frankrike - tek du utfordringa?

IMG_4615.JPG

Året i Frankrike blir godkjent som Vg2 innan studiespesialiserande utdanningsprogram. Som elev i Frankrike kan du velje mellom programfag innan Språk, samfunnsfag og økonomi eller Realfag. Etter året i utlandet kjem elevane tilbake til norsk vidaregåande skule, og går inn i Vg3. Elevar gjennomfører slik den vidaregåande utdanninga si på dei vanlege tre åra - samstundes som dei skaffar seg verdfull internasjonal studieerfaring. Studietilbodet er ein eineståande moglegheit for elevar i Hordaland, men det er krevjande, og stiller store krav til omstilling, og sjølvstendig, målretta arbeid.

Ordninga er ein kombinasjon av å bu på internat i vekedagane og i verstfamilie i helgene. Kvar skule har gjort avtalar med kjekke familiar som tek imot elevane. Familiane har ungdommar som går på den same skulen som vertseleven.

Informasjon om skulane

Dei fire samarbeidsskulane våre ligg i Normandie i byane Caen, Argentan og Coutances.

Utvekslingsordninga gjev deg tilsvarande rettar som andre utdanningsordningar, mellom anna rett til stipend hjå Lånekassen.

Lånekassen

 

 

Sjå også Facebooksida vår:

Vg2 i Frankrike på Facebook

Søknad til Vg2 i Frankrike

1. Du søker på same måte som du elles ville ha gjort til Vg2.

Føresetnaden er at du har Fransk 2 på Vg1. I særskilte høve kan også elevar som har byrja med fransk på vidaregåande bli vurderte.

Søknadsfrist er 1. mars på Vigo. Du vil finne ein eigen kode under Voss gymnas for utveksling til Frankrike.

Du må setja opp Vg2 i Frankrike som fyrstevalet ditt. Dersom du ikkje vert tatt opp, vil andrevalet ditt gjelda.

2. I tillegg sender du ein søknad på papir til Voss gymnas.

Saman med papirsøknaden legg du ved eit brev på fransk og eit samandrag av dette på norsk der du fortel om deg sjølv, og kvifor du ynskjer eit utvekslingsår i Normandie (motivasjon).

Legg også ved karakterutskrift frå 1. termin. Send dette til: Voss gymnas, Boks 70, 5701 Voss, innan 1. mars.

3. Alle elevane vert deretter kalla inn til intervju i Bergen i mars/april.

Saman med våre franske kollegaer intervjuar me elevane på norsk (i hovudsak) og fransk. Elevane får beskjed om inntaket allereie same dag.

Årshjul

Skuleåret i Frankrike fell i tre terminar og me reiser ned ilag omtrent ei veke før skulestart 1. september. Elevane reiser heim i jul- og vinterferie, medan dei er i vertsfamiliane i haust- og vårferiane. Elevane har sjølve ansvaret for å bestilla heimreisene i løpet av året, og elevane frå kvar skule reiser ilag.
I veka før skulestart og i den fyrste av haustferievekene har elevane intensive kurs i fransk. Dei får også to timar med franskundervisning kvar veke fram til vinterferien. I tillegg vert det ei veke med intensiv norskundervisning på Voss gymnas i ei av vinterferieveke. Før avreise held me førebuingskurs for elevane på Voss. Mykje ligg dermed til rette for at elevane skal kunna ta del i ordinær undervisning saman med franske ungdommar

Godkjenning

Utvekslingsordninga legg til rette for at du kan få godkjent utvekslingsåret som eit Vg2. På same måte som heime, må du velje mellom programområda Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi.

Innan Realfag vil du kunne få godkjent fylgjande fag etter bestått år i Frankrike:

  • Matematikk R1
  • Kjemi 1
  • Fysikk 1
  • Biologi 1

Innan Språk, samfunnsfag og økonomi vil du kunne få godkjent to av fylgjande fag etter bestått år i Frankrike:

  • Matematikk S1 eller T2 (teoretisk)
  • Internasjonal engelsk (om du vel engelsk på det mest avanserte nivå) Du får også eitt av desse faga godkjent:
  • Sosialkunnskap
  • Økonomistyring
  • Samfunnsøkonomi 1

I sum vil du få godkjent eit skuleår Vg2 i anten Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi etter at du har bestått året, det er særleg viktig at ein har bestått matematikk og programfaga.

Kontaktinfo

Profilbilde av Jorid Kristin Skiple

Jorid Kristin Skiple

Send e-post