Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse og miljø

På Voss gymnas er me opptekne av å skape eit godt skulemiljø, og leggja til rette for at elevane skal ha maksimalt utbyte av opplæringa.

Helsetilbod

Helsesyster

Britt Elin Clarke er helsesyster på Voss gymnas. Kontoret hennar finn du i fyrste etasje i nyebygget.

Helsesyster
Profilbilde av Britt Elin Clarke

Britt Elin Clarke

Send e-post 57 30 77 53

(Mobil: 97997096)

Trefftid:

 • Måndagar, kl. 09:45-12:45
 • Onsdagar, kl. 09:00-15:30 

Helsesyster har teieplikt og kan hjelpe vidare til fastlege eller annan instans når eleven er einig og etter behov. Helsesyster samarbeider med skulen i ressursteammøte, med kontaktlærarar, elevinspektør og rådgjevarar. Helsesyster kan gje råd og vere pådriver i saker som påverkar elevane si helse og trivnad på skulen.

Tid hjå helsesyster reknast ikkje som fråvær når det er dokumentert.

Dømer på kva det kan vere aktuelt å snakke om:

 • Livsstil: søvn, fysisk aktivitet, kosthald, tobakk og rusmidlar
 • Kroppslige plager
 • Psykiske vanskar, som depresjon, angst eller sinne
 • Konsentrasjonsvanskar, lærevanskar eller spørsmål om seksualitet
 • Prevensjonsrettleiing og resept på "p-piller"
 • Vektvanskar, vanskelig forhold til mat og inntak av næring
 • Vanskelige heimeforhold, eller utfordringar med nokon i familien. Rusmiddelbruk hjå deg sjølv eller nokon du kjenner
 • Bruk av "anabole steroider"
 • Utsatt for (eller vitne til) vald eller overgrep
 • Vanskar med å bu i Noreg

Elev- og lærlingombod

Sigrid Isdal er elev- og lærlingombod i Hordaland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.
Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?
Dette og meir kan du snakke med Sigrid om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt!

Profilbilde av Sigrid Isdal

Sigrid Isdal

Send e-post 40403145


Meir informasjon på www.hordaland.no/elev-og-larlingombod. Du finn ho også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Hordaland).

Fysioterapeut

Fysioterapeut i vidaregåande skule arbeider med tiltak som skal førebyggja helseplager hos dei unge ved vurderingar, rettleiing og tilrettelegging. Helsesyster eller skulen kan formidle kontakt med fysioterapeut.

Elise Boysen, Telefon: 56521505/91874203

Miljøhandlingsplan

Voss gymnas er sertifisert som Grønt Flagg-skule. Det betyr at skulen har eit medvite fokus på miljøarbeid i drifta av skulen.

Skulemiljø

Frå 1. august 2017 gjeld eit nytt regelverk om skulemiljø og mobbing. Alle elevar har rett til å ha et trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivnad og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen som er avgjerande. Meir informasjon finn på Utdanningsdirektoratet sine sider, via knappen under.

Trygt skulemiljø

Mobbeombod

Mobbeombodet skal sikre at elevar og lærlingar får ivaretatt sine rettar og skal vere eit tilbod når skulen sine tiltak mot mobbing ikkje er tilstrekkelege. Les meir om mobbeombodet og under Facebooksida til mobbeombodet.

nullmobbing.no

Helsestasjon- og skulehelsetenesta

Helsestasjon- og skulehelsetenesta er ein del av kommunehelsetenesta som utfører planmessig helsefremjande og førebyggande helsearbeid for born 0-6 år, skuleborn 6-16 år, og for ungdom mellom 16-20 år som bur eller oppheld seg i kommunen. Jordmortenesta er ein del av helsestasjonstilbodet.

Tenesta skal betre føresetnaden for god psykisk og fysisk helse ved å fremje trivnad, velvære og meistring av dei utfordringane menneske møter i kvardagen, samt førebygge sjukdom og skade.

Helsestasjonen kan hjelpe med å formidle kontakt og samarbeid med andre tilsette innan helsetenesta, barnehage, PPT, psykolog, tannhelsetenesta, sosialtenesta, fysioterapitenesta og andre tenester i kommunen.

Kontaktinformasjon

Voss helsestasjon Uttrågata 15

Postboks 318 5702 Voss

Telefon: 56533040

Telefaks: 56519659

E-post: postmottak.helsestasjon@voss.kommune.no

Opningstider ved helsestasjonen

 • Helsestasjonen er tilgjengeleg alle kvardagar.
 • Onsdag kl 08:30-14:30: Spedbarnsundersøkingar ved helsesøster/lege.
 • Torsdag kl 08:30-14:30: Småbarnsundersøkingar og 1. klasse konsultasjonar ved helsesyster/lege.
 • Venterommet/stellerommet er ope på kvardagar i tida kl 09:00-15:00.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen si heimeside

Skulelege

Elevar skal nytta eigen fastlege. Dei som ikkje har fastlege på Voss kan nytta skulelege Petter Røhmesmo.

Skulelege
Profilbilde av Petter Røhmesmo

Petter Røhmesmo

Send e-post 56 53 30 90

(Kontor: Sverresplassen 4)

Turnuslege 

Nytt turnuslege ved skadar eller akutte tilstandar. Turnuslegen er å treffa på Helseavdelinga, Uttrågt. 15. Telefon: 56533060/63.

Ved akutte tilstandar: legevakt dag/natt/kveld: 116117 Ved akutt, alvorleg sjukdom/ulukker: 113