Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse og miljø

På Voss gymnas er me opptekne av å skape eit godt skulemiljø, og leggja til rette for at elevane skal ha maksimalt utbyte av opplæringa.

Helsetilbod

Helsesjukepleiar

Ranveig Hernes (mob 480 14 555) er helsesjukepleiar på Voss gymnas. Ho har kontor i fyrste etasje i nyebygget.

Trefftid:

 • måndagar, onsdagar og torsdagar
  • kl. 09:00-14:00

Helsesjukepleiar har teieplikt og kan hjelpe vidare til fastlege eller annan instans når eleven er einig og etter behov. Helsesjukepleiar samarbeider med skulen i ressursteammøte, med kontaktlærarar, elevinspektør og rådgjevarar. Helsesjukepleiar kan gje råd og vere pådriver i saker som påverkar elevane si helse og trivnad på skulen.

Tid hjå helsesjukepleiar reknast ikkje som fråvær når det er dokumentert.

Dømer på kva det kan vere aktuelt å snakke om:

 • Livsstil: søvn, fysisk aktivitet, kosthald, tobakk og rusmidlar
 • Kroppslege plager
 • Psykiske vanskar, som depresjon, angst eller sinne
 • Konsentrasjonsvanskar, lærevanskar eller spørsmål om seksualitet
 • Prevensjonsrettleiing og resept på "p-piller"
 • Vektvanskar, vanskelig forhold til mat og inntak av næring
 • Vanskelige heimeforhold, eller utfordringar med nokon i familien. Rusmiddelbruk hjå deg sjølv eller nokon du kjenner
 • Bruk av "anabole steroider"
 • Utsatt for (eller vitne til) vald eller overgrep
 • Vanskar med å bu i Noreg

Elev- og lærlingombod

Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.
Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?
Dette og meir kan du snakke med Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt!

Elev- og lærlingombod
Venke Nordeide

 

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside.  Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

Fysioterapeut

Fysioterapeut i vidaregåande skule arbeider med tiltak som skal førebyggja helseplager hos dei unge ved vurderingar, rettleiing og tilrettelegging. Helsesyster eller skulen kan formidle kontakt med fysioterapeut.

Gunn Marit Bergstrøm, telefon: 91878239

 

Skulelege

Elevar skal nytta eigen fastlege. Dei som ikkje har fastlege på Voss bør få seg fastlege på Voss. Ynskjer du å byte fastlege må du logge deg inn på helsenorge.no.

Helsesjukepleiar vil, ved behov, kunne nytte seg av skulelege Petter Røhmesmo.

Er det akutt vil legevakta vera eit alternativ. 

Miljøhandlingsplan

Voss gymnas er sertifisert som Grønt Flagg-skule. Det betyr at skulen har eit medvite fokus på miljøarbeid i drifta av skulen.

Skulemiljø

Frå 1. august 2017 gjeld eit nytt regelverk om skulemiljø og mobbing. Alle elevar har rett til å ha et trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivnad og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen som er avgjerande. Meir informasjon finn på Utdanningsdirektoratet sine sider, via knappen under.

Trygt skulemiljø

Mobbeombod

Mobbeombodet skal sikre at elevar og lærlingar får ivaretatt sine rettar og skal vere eit tilbod når skulen sine tiltak mot mobbing ikkje er tilstrekkelege. Les meir om mobbeombodet og under Facebooksida til mobbeombodet.

nullmobbing.no

Helsestasjon- og skulehelsetenesta

Helsestasjon- og skulehelsetenesta er ein del av kommunehelsetenesta som utfører planmessig helsefremjande og førebyggande helsearbeid for born 0-6 år, skuleborn 6-16 år, og for ungdom mellom 16-20 år som bur eller oppheld seg i kommunen. Jordmortenesta er ein del av helsestasjonstilbodet.

Tenesta skal betre føresetnaden for god psykisk og fysisk helse ved å fremje trivnad, velvære og meistring av dei utfordringane menneske møter i kvardagen, samt førebygge sjukdom og skade.

Helsestasjonen kan hjelpe med å formidle kontakt og samarbeid med andre tilsette innan helsetenesta, barnehage, PPT, psykolog, tannhelsetenesta, sosialtenesta, fysioterapitenesta og andre tenester i kommunen.

Kontaktinformasjon

Voss helsestasjon Uttrågata 15

Postboks 318 5702 Voss

Telefon: 56533040

Telefaks: 56519659

E-post: postmottak.helsestasjon@voss.kommune.no

Opningstider ved helsestasjonen

 • Helsestasjonen er tilgjengeleg alle kvardagar.
 • Onsdag kl 08:30-14:30: Spedbarnsundersøkingar ved helsesøster/lege.
 • Torsdag kl 08:30-14:30: Småbarnsundersøkingar og 1. klasse konsultasjonar ved helsesyster/lege.
 • Venterommet/stellerommet er ope på kvardagar i tida kl 09:00-15:00.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen si heimeside