Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse og miljø

På Voss gymnas er me opptekne av å skape eit godt skulemiljø, og leggja til rette for at elevane skal ha maksimalt utbyte av opplæringa.

Helsetilbod

Helsesyster

Britt Elin Clarke er helsesyster på Voss gymnas. Kontoret hennar finn du i fyrste etasje i nyebygget.

Helsesyster
Profilbilde av Britt Elin Clarke

Britt Elin Clarke

Send e-post 57 30 77 53

(Mobil: 97997096)

Trefftid:

 • Måndagar, kl. 09:45-12:45
 • Onsdagar, kl. 09:00-15:30 

Helsesyster har teieplikt og kan hjelpe vidare til fastlege eller annan instans når eleven er einig og etter behov. Helsesyster samarbeider med skulen i ressursteammøte, med kontaktlærarar, elevinspektør og rådgjevarar. Helsesyster kan gje råd og vere pådriver i saker som påverkar elevane si helse og trivnad på skulen.

Tid hjå helsesyster reknast ikkje som fråvær når det er dokumentert.

Dømer på kva det kan vere aktuelt å snakke om:

 • Livsstil: søvn, fysisk aktivitet, kosthald, tobakk og rusmidlar
 • Kroppslige plager
 • Psykiske vanskar, som depresjon, angst eller sinne
 • Konsentrasjonsvanskar, lærevanskar eller spørsmål om seksualitet
 • Prevensjonsrettleiing og resept på "p-piller"
 • Vektvanskar, vanskelig forhold til mat og inntak av næring
 • Vanskelige heimeforhold, eller utfordringar med nokon i familien. Rusmiddelbruk hjå deg sjølv eller nokon du kjenner
 • Bruk av "anabole steroider"
 • Utsatt for (eller vitne til) vald eller overgrep
 • Vanskar med å bu i Noreg

Psykolog

Stian Jordan er psykolog ved Voss gymnas. Han har kontor i fyrste etasje i nyebygget.

Psykolog
Profilbilde av Stian Jordan

Stian Jordan

Send e-post 40806296

 

Trefftid:

Måndagar kl. 08:00-15:45

Tysdagar kl. 08:00-15:45

Jordan har teieplikt og kan tilvisa til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) eller andre instanser om eleven seier seg enig og ved behov. Psykologen samarbeider med alle tilsette som jobber med elever (inkl. elevinspektør, helsesyster, kontaktlærar osb.). Han jobber for betring av det psykososiale miljøet samt førebygging av psykiske plager. Han tek seg av saker som påverkar trivsel, helse, læring og motivasjon på både individ- og gruppenivå. Samtaletid med psykolog vert ikkje rekna som fråvær når samtalen er dokumentert.

Dømer på kva ein psykologen kan hjelpe med:

For eleven

 • Stressmestring. Kva skjer i kroppen, korleis vert konsentrasjonen og motivasjonen påverka og korleis kan du få meir kontroll over kroppen når du vert stressa.
 • Søvn. Søvnen sin innverknad på konsentrasjon, innlæring og minne. Søvnhygiene og generelle søvnråd.
 • Psykiske vansker. Generelt og spesifikt om psykisk helse. Korleis tek ein vare på si eige psykiske helse. Kvar går grensa mellom normalt og sjukt. Informasjon om dei vanlegaste psykiske plagene blant ungdom, med fokus på meistring.
 • Ta-ordet. Eit gruppetilbod for elevar som tykkjer det er vanskeleg å ta ordet eller presentere i klassen.

For tilsette

 • Traume. Kurs om traume, praktiske råd og tips. Psykologiske reaksjonar, tankar og kjensler hjå elever med traumatiske opplevingar.
 • Relasjonskompetanse. Forsking syner at relasjonen mellom lærer og elev kan ha stor verknad for eleven sitt læringsutbytte.
 • Psykisk helse. Fokus på dei vanlegaste plagene og lidingane blant ungdom. Det er fokus på korleis ein møter elevar med psykiske vanskar og korleis ivareta dei på best mogleg måte i skulekvardagen.

Ved behov kan òg andre tema bli teke opp for elevar og tilsette.

Fysioterapeut

Fysioterapeut i vidaregåande skule arbeider med tiltak som skal førebyggja helseplager hos dei unge ved vurderingar, rettleiing og tilrettelegging. Helsesyster eller skulen kan formidle kontakt med fysioterapeut.

Elise Boysen, Telefon: 56521505/91874203

Miljøhandlingsplan

Voss gymnas er sertifisert som Grønt Flagg-skule. Det betyr at skulen har eit medvite fokus på miljøarbeid i drifta av skulen.

Skulemiljø

Frå 1. august 2017 gjeld eit nytt regelverk om skulemiljø og mobbing. Alle elevar har rett til å ha et trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivnad og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen som er avgjerande. Meir informasjon finn på Utdanningsdirektoratet sine sider, via knappen under.

Trygt skulemiljø

Mobbeombod

Mobbeombodet skal sikre at elevar og lærlingar får ivaretatt sine rettar og skal vere eit tilbod når skulen sine tiltak mot mobbing ikkje er tilstrekkelege. Les meir om mobbeombodet og under Facebooksida til mobbeombodet.

nullmobbing.no

Helsestasjon- og skulehelsetenesta

Helsestasjon- og skulehelsetenesta er ein del av kommunehelsetenesta som utfører planmessig helsefremjande og førebyggande helsearbeid for born 0-6 år, skuleborn 6-16 år, og for ungdom mellom 16-20 år som bur eller oppheld seg i kommunen. Jordmortenesta er ein del av helsestasjonstilbodet.

Tenesta skal betre føresetnaden for god psykisk og fysisk helse ved å fremje trivnad, velvære og meistring av dei utfordringane menneske møter i kvardagen, samt førebygge sjukdom og skade.

Helsestasjonen kan hjelpe med å formidle kontakt og samarbeid med andre tilsette innan helsetenesta, barnehage, PPT, psykolog, tannhelsetenesta, sosialtenesta, fysioterapitenesta og andre tenester i kommunen.

Kontaktinformasjon

Voss helsestasjon Uttrågata 15

Postboks 318 5702 Voss

Telefon: 56533040

Telefaks: 56519659

E-post: postmottak.helsestasjon@voss.kommune.no

Opningstider ved helsestasjonen

 • Helsestasjonen er tilgjengeleg alle kvardagar.
 • Onsdag kl 08:30-14:30: Spedbarnsundersøkingar ved helsesøster/lege.
 • Torsdag kl 08:30-14:30: Småbarnsundersøkingar og 1. klasse konsultasjonar ved helsesyster/lege.
 • Venterommet/stellerommet er ope på kvardagar i tida kl 09:00-15:00.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonen si heimeside

Skulelege

Elevar skal nytta eigen fastlege. Dei som ikkje har fastlege på Voss kan nytta skulelege Petter Røhmesmo.

Skulelege
Profilbilde av Petter Røhmesmo

Petter Røhmesmo

Send e-post 56 53 30 90

(Kontor: Sverresplassen 4)

Turnuslege 

Nytt turnuslege ved skadar eller akutte tilstandar. Turnuslegen er å treffa på Helseavdelinga, Uttrågt. 15. Telefon: 56533060/63.

Ved akutte tilstandar: legevakt dag/natt/kveld: 116117 Ved akutt, alvorleg sjukdom/ulukker: 113