Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Foreldre og FØRESETTE

På denne sida har me samla viktig informasjon til føresette.

Frå Skolearena til VIS

Tidlegare vart fråværet, karakterar og vurderingar til elevane ført i Skolearena. Alle vidaregåande skular i Vestland fylkeskommun vil etter skuleåret 20/21 slutte med å bruke Skolearena og gå over til VIS (Visma in School). Her vil føresette som har elevar under 18 år kunne få tilgang.

For å logge seg på VIS skal du bruke følgjande nettadresse:

https://stord-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/

Her kan du få meir info om VIS: Visma InSchool - Vestland fylkeskommune

 

Undervisning dersom skulen vert Coronastengt

Elevane vil få nettbasert undervisning i perioden. Timeplanen skal følgjast og lærar er tilgjengeleg i sine økter.

Skulen har lagt ut eit skriv frå rektor med meir informasjon om kva de som foreldre og føresette kan hjelpe elevane og skulen med i løpet av perioden medan undervisninga må føregå i heimen.

Smittsam hjernehinnebetennelse

Elevane får tilbod om vaksinering. Lenke til infoskriv om smittsam hjernehinnebetennelse.

Ungdataundersøkinga 2019

 Les meir om undersøkinga

Godt skulemiljø

Alle elevar ved Stord vidaregåande skule skal oppleva eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Om elevar ikkje har det bra, har skulen plikt til å gjera noko med det.

Her er nokre lenker:

Politiet ut mot ulovleg deling av private bilete og videoar

Politiet åtvarar skular og elevar om at det føregår mykje deling av ulovlege bilete og videoar elevane i mellom. Bileta og videoane er av privat karakter, og personane på bileta har ikkje godkjent at dei vert delt. Dette er ulovleg! Les meir om dette her.

Skjema og reglar

Elevfråvær og permisjon

Eleven er pliktig å melde frå om fråvær same dag. Dette kan eleven gjere ved å leggja fråværet inn i VIS sjølv.

Innsyn i fråvær og vurderingar

Føresette til elevar som er under 18 år kan be om tilgang til alt som ligg registrert på eleven vedrørande fråvær og vurderingar. Meir informasjon om korleis ein får denne tilgangen kjem.

Skal eleven søkje seg fri?

Foreldre og føresette kan sende ein kortfatta søknad til kontaktlærar dersom ein planlegg å vere vekke frå skulen av ulike grunnar. For planlagt fråvær som varer meir enn ein dag vil avdelingsleiar behandle søknaden. Skulen innvilgar ikkje permisjonar for fråvær grunna feriereiser.

Undervisningsevaluering

Skulen gjennomfører kvart år ei evaluering av undervisninga. Då svarar elevane på ei rekkje spørsmål om undervisninga ved Stord vgs. Det er frivillig for elevane å delta i evalueringa, men skulen oppmodar alle om å nytte seg av dette høvet til å gje tilbakemeldingar. Les om evalueringa her.

Skuleskyss

Følgjande elevar har rett på skulereisekort:

  • Elevar som bur meir enn 6 km frå skulen (kortaste veg mellom heim og skule).
  • Elevar som er funksjonshemma og har fått sakkunnig uttale om at dei må ha skuleskyss.
  • Elevar som må reise med båt.

Lån og stipend i Lånekassen

Alle elevar i den vidaregåande skulen har rett på minimum eit utstyrsstipend. Storleiken på stipendet varierer ut frå kva utdanning eleven tek. For å få utstyrsstipend må eleven sende inn søknad på Lånekassen sine sider. Det er også mogleg å søkje om grunnstipend. Elevar som er over 18 år kan i tillegg søkje om lån.