Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Naturbruk - Yrkesfaglig grunnutdanning

Grunnkompetanse med undervisning i eiga gruppe (HT). Gruppene er for elevar med rett til spesialundervisning og som i utgangspunktet har mål om grunnkompetanse.

Mål om grunnkompetanse vil seie at opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført i staden for eit vitnemål. Ordninga krev enkeltvedtak om spesialundervisning.

HT-grupper har færre elevar og tettare pedagogisk oppfølging enn i ordinær klasse. Læring gjennom praksis er ein sentral metode, og det vert lagt stor vekt på sosial læring og trening for framtidig arbeid. Elevane vil og få praksis i arbeidslivet. For nokre elevar kan det vere aktuelt å ha heile opplæringsløpet i gruppa, for andre kan det vere aktuelt å gå over til ordinær klasse på Vg1 eller Vg2. Elevar i eiga gruppe (HT) kan få vurdering med karakter i einskilde fag dersom det er grunnlag for det.

På yrkesfaglig grunnutdanning på Stend tilbyr vi:

 • Ein praktisk og aktiv skulekvardag knytta til utdanningsgruppene:
 • Lager og transport
 • Kantinedrift
 • Park og Anlegg
 • Dyrefag

Alle gruppene har tilbod om:

 • Fysisk aktivitet, for eksempel på Stend Fitness og i Bjarghallen
 • Eit opent og utforskande læringsmiljø
 • Arbeidsutprøving i bedrift
 • Deltaking i felles aktivitetar på skulen med ulike klasser
_MwF7010.jpg

 Vi arbeider for at den enkelte elev skal:

 • Oppleve eit personlig ansvar i forhold til sin eigen læringssituasjon
 • Oppleve at skulen har fokus på han eller henne
 • Oppleve ein tydeleg struktur og tydelege rammer og vilkår for opplæringa
 • Utvikle sosial kompetanse som ein treng i samfunns- og arbeidsliv
 • Sjå sine eigne ressurser og moglegheiter
 • Førebu seg til eit arbeidsliv som vaksen
 • Vidareutvikle sin relasjonskompetanse, og utvikle vennskap til sine medelevar
 • Vidareutvikle sine sosiale og kommunikative dugleiker

Organisering:

Dei ulike utdanningsgruppene legg vekt på at opplæringa skjer i ein realistisk arbeidssituasjon, og er bygd opp etter modell av ordinære verksemder.  På dei ulike verkstadene/læringsarenaene utfører elevane arbeidsoppgåver som er i samsvar med dei krav som blir stilt til produksjon og yting i bransjen.  Elevane høyrer til i éin utdanningsgruppe.  I kvar gruppe er der 8 – 12 elevar og to tilsette som arbeider saman i eit praksisfellesskap.  I tillegg har elevane eigne timar med fellesfag som norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag. 

Kaninene.JPG