Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevhybel

På Stend er det mange elevar som bur på hybel. Dei fleste finn hybel i det private markedet, men skulen har nokre få hyblar for utleige.

Vurderer du å flytte på hybel?

For å finne hybel i det private markedet er FINN.no ein grei stad å starte. 
Ta gjerne kontakt med skulen dersom det er aktuelt å bu på hybel. Vi har kontakt med nokre utleigarar.

Stend leiger ut hyblar til elevar i Titlestadvegen 29 og Fanavegen 234, desse kan du søkje på innan 15. juni. Les informasjonen under, og bruk søknadsskjema nederst på sida.

Elevhyblar på Stend

Tilbodet er eit kollektivt butilbod til elevar ved skulen. Bustaden skal vere eit trygt butilbod der elevane har ro til kvile, og til å gjere skulearbeid. Elevar med lang reiseveg eller elevar frå andre fylker, kan bli prioritert. Dei som har hatt leigeavtale året før vil bli prioritert dersom dei har innfridd forventingane i leigeavtalen. Andre årsaker til at eleven treng å bu nært skulen kan og gje grunnlag for prioritering.

Begge bustadene er eit kollektivt butilbod med tre partar.
- I Stendadalen/Titlestadvegen 29 er det eit rom som kan delast mellom to leigebuarar, og eit mindre rom med plass til ein. I tillegg er det felles stove, kjøkken og bad, i tillegg til bodar/oppbevaringsplass. Bustaden vart pussa opp i 2012, og badet i 2015.
- I Smalhusbakken/Fanavegen 234 er det tre soverom, felles kjøkken og bad. Bustaden vart pussa opp i 2013.

Pris pr. leigetakar: kr. 3.600,- inkludert strøm, kommunale utgifter og trådlaust internett. Husværa er møblert, inkludert kvitevarer og dekketøy. Ved deling av rommet i Stendadalen blir det gitt eit avslag på kr. 300,-

Leigetakarane i bustaden har eit gjensidig ansvar for å utføre avtalte plikter, og for å samarbeide om å skape eit godt bumiljø. Ordensreglementet er utgangspunktet for kva forventningar vi har til elevane som leiger hybel på skulen. Det er utarbeidd eit eige reglement for hyblane, i tillegg til at skulen vil føre tilsyn ved behov. Leigeavtalen er elles som ved utleige i den private marknaden.

 

Reglement hybel

Det er ikkje lov å ha katt, hund eller andre kjæledyr i bustaden. Det er heller ikkje lov å bruke tobakk, drikke alkohol eller bruke andre rusmiddel i bustaden. Det skal vere ro i bustaden etter kl. 23:00 på kvardagar, og kl. 01:00 om det er skulefri dagen etter. Brot på reglementet kan føre til oppseiing av leigeforholdet med 14 dagars varsel.

Føresette må stadfeste at dei godkjenner søknaden for elevar under 18 år, og oppgje fakturaadresse. For elevar over 18 år, oppfordrar vi eleven til å gje samtykke til kontakt med føresette ved behov. 

Søknadsskjema elevhybel