Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du informasjon om rådgivarar, miljøterapeutar, skulehelsetenesta, IKT, biblioteket, elevrådet, hybel på skulen og andre elevtenester.

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta vert omtala som barn og unges bedriftshelseteneste. Dette er ei gratis, lett tilgjengeleg drop-in teneste på skulen. Skulehelsetenesta tilbyr samtaler, veiledning, helseundersøking, vaksinering, oppfølging og vidare henvising om det er trong for det. Skulehelsetenesta gir tilbod til alle elevane på skulen.

Anne Grethe Korsmo | Helsesjukepleiar

 • Tilstades mandag, tirsdag, torsdag og kvar 4 fredag. Tlf 94500016

Kjersti Fjelltveit | Helsesjukepleiar

 • Tilstades tirsdag. Tlf 40809115

Haldis Alsaker | Psykolog

 • Tilstades mandag. Ta kontakt med helsesjukepleiar og avtal kontakt med psykolog

Kontoret til helsesjukepleiar og psykolog ligg i 2. etasje, forbi biblioteket, og inn til høgre. Du kan sjølv oppsøke oss om du har spørsmål eller treng nokon å snakke med. Du kan komme på døra og banke på, ringe oss, sende en sms eller melding på It's learning.

Vi kan hjelpe med bl.a.:

 • Livsstil: søvn, fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og rusmidler
 • Kroppslege plager
 • Trivsel og psykisk helse (eks: depresjon, angst eller sinne)
 • Spørsmål om seksualitet
 • Prevensjonsveiledning og resept på hormonell prevensjon
 • Vektproblem, vanskar med mat og spising
 • Rusmiddelbruk hos deg sjølv eller nokon du kjenner
 • Bruk av anabole steroider
 • Vald, eller overgrep
 • Sorg og kriser

Nyttige lenker:

Teieplikt

Helsesjukepleiar og skulepsykolog har teieplikt og må difor ha samtykke frå deg som elev dersom det er nødvendig å drøfte situasjonen din med andre samarbeidspartnarar. Me samarbeider med heim, skule og øvrig hjelpeapparat der dette er naudsynt eller ønskeleg.

Kjentmann

Stend vidaregåande skule har innført Kjentmanns-ordninga. Du som er elev ved skulen vår kan ta kontakt med Anne-Kjersti dersom du har spørsmål knytt til eigen eller medelevars rusbruk. Lærarar kan ta kontakt dersom dei har elevar som dei trur strevar med rusbruk.

Meir om Kjentmann


Treng du hybel?

Skulen har utleige av nokre hyblar og i tillegg har skulen kontakt med hybelutleigarar i nærområdet. Ta kontakt med kontoret dersom du har spørsmål eller ønskjer hybel nær skulen.

Les meir om hybel på skulen
Park og anlegg.jpg
Illustrasjon3.jpg
_MWF7079.jpg
lærer og elev.jpg

Biblioteket

På biblioteket finn du eit breitt utval av bøker og tidsskrift, og her kan du sitje i fred å arbeide med faga.

Skulebiblioteket vårt

 

Kantina 

Kantina er open alle skuledagar mellom klokken 09.15 og 13.00. Her kan du kjøpe sunn og god frukost og lunsj. Det er og tilbod om gratis skulefrukost i kantina kvar tysdag og torsdag kl. 07:45-08:45.

Les om kantina på Stend

 

Stend Fitness

På Stend har vi eige treningssenter i kjellaren under den gamle gymsalen. Dette blir brukt mykje i undervisninga. Utanfor skuletid kan elevar og tilsette bruke senteret til eiga trening. 

Åpningstider:

Mandag-Fredag: 0600-22.00
Lørdag: 08.00-18.00
Søndag: 09.00-21.00

Regler på Stend Fitness

 

Eksamen

Målet for alle elevar, og for skulen, er å vere godt førebudd til eksamen. Vi har difor laga ei side der du finn praktisk informasjon om eksamen og anna som er nyttig å vite om krav til gjennomføring av opplæringa.

Informasjon om eksamen

 

Elevrådet

Elevrådet på Stend har møter om lag ein gong i månaden. Dei er aktive i arbeidet for å skape ein god skule for alle elevane, i godt samarbeid med leiinga ved skulen.

Elevrådet er ein god møteplass for å knyte kontaktar på tvers, og spesielt viktig på Stend der elevane har stor variasjon i opplæringstilbodet.

Heidi Friis-Eriksen er elevrådskontakt, og støtter elevrådet i arbeidet deira, og i samarbeidet med skulen.

Er du elev på skulen og vil melde inn saker til elevrådet kan du kontakte Heidi, eller be Vibeke i ekspedisjonen melde videre. 

Kolibri- CARF

Etter initiativ frå elevrådet vart det i 2016 inngått eit samarbeid med Kolibri-CARF. Elevrådsrepresentantane er viktige i arbeidet med å gjennomføre "Internasjonal dag".

Les meir om samarbeidet med Kolibri-CARF

 

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt!

Telefon: 99541913

E-post: venke.nordeide@vlfk.no

Meir informasjon finn du på Vestland fylkekommune si nettside. Du finn dei også på Instagram (ombodvestland) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

IT-avdelinga

Treng du teknisk hjelp med maskin eller programvare? Gå til IT-avdelinga si eiga side for å få informasjon!  

IT-avdelinga

 

Miljøutval og ungdommens bystyre

Skulemiljøutvalet

Skulemiljøutvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, skulen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet.

I skulemiljøutvalet sit rektor, ass. rektor, ein lærarrepresentant, ein representant frå andre tilsette, elevrådskontakten og 6 representantar frå elevrådet. Elevane skal vere i fleirtal i utvalet.

Ungdommens bystyre

Stend er representert i Ungdommens Bystyre i Bergen kommune. Her blir representantane valt for eit kalenderår om gongen.

I 2019 er Amalie D. Halleland Stend-elevane sin representant i UB.

Grønt flagg

Miljøgruppa på Stend består av engasjerte elevar og tilsette som arbeider for å gjere skulen grønare og meir miljøvennleg.