Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

For elevar og føresette

Elevane dei viktigaste i skulemiljøet.  Vi er frå hausten 2017 ein VIP Makkerskap skule og programmet vil tilby elevane tett oppfølging. VG1 har startsamtale der føresette vert invitert med, vg2 og vg2 får elevsamtale. Det vert tilbod om foreldremøte seinare på hausten. Alle nye elever vert kartlagd i fellesfaga matematikk, norsk og engelsk. Kvar elev har krav på tilpassa opplæring etter opplæringslova.

             SØKNADER OG RETTAR

 1) Fritak frå fag og vurdering:

Her kan du lese om reglane for fritak frå fag og vurdering: Udir fritak frå fag.

Søknaden finner elevane i Visma.

2) Søknad om sjølvstendig studiearbeid:

Med sjølvstendig studiearbeid meiner vi den opplæringa som eleven(e) etter avtale med skulen arbeider med skuleoppgåver på eiga hand for å nå læreplanmåla.

Søk i god tid: Elever må søke via skjema til rektor minst 5 dagar før planlagt fråvær. Alle søknader vert handsama individuelt.

Søknadskjema får ein hos kontaktlærar.

3) Frådrag for fravær inntil 10 skoledagar:

Skjemaet skal nyttast når eleven krev frådrag for fråvær som kjem inn under reglane i § 3-47 forskrift til opplæringslova ved slutten av skoleåret. Hovudregel (jf. forskrift til opplæringslova § 3-47):  ”For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:

a) helse- og velferdsgrunnar, b) arbeid som tillitsvald, c) politisk arbeid, d) hjelpearbeid, e) lovpålagt oppmøte og f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Søknaden finner elevane i Visma.

4) Her finn du lenkjer til ulik informasjon om eksamen

Om eksamen i Forskrift til opplæringslova

Regler for klage på vurdering (eksamens- og standpunktkarakterar)

Kontakt med skolehelsetejensten

Skolehelsetjenesten ønsker å gi elevene som trenger det et tilbud. Er det noe du tenker på som du trenger å snakke med oss om? Er du engstelig, føler deg deprimert eller nedfor? Har du bekymringer omkring helsen din? Opplever du noe som føles vondt? Til deg som er forelder: Er du bekymret for ungdommen din?

Du/dere kan fortsatt få kontakt med oss. Send sms til 905 81 273(Bildøy) eller sms til 97495501(Sund) med teksten «treng time», så ringer vi tilbake og lager en avtale. Du som er forelder, skriv gjerne «treng time» Hilsen forelder.

Vennlig hilsen oss i skolehelsetjenesten.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

Her har me samla nokon kvalitetssikrande, gode hjelpeinstansar som du enten kan oppsøke, ringe til eller chatte med.

 Helsesjukepleiar og skolelegen ved skulen din.

Info. finn du på Sotra VGs sin heimeside under skulehelsetenesta

 Helsestasjon for ungdom på Sartor senter: 55096802

Åpent måndag - onsdag fra 13-15
 Alarmtelefonen: 116 111 

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vald og overgrep. Å ringe dit er gratis. Les meir om Alarmsentralen for barn og unge her: www.116111.no

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Treng du nokon å snakke med? Nokon som har tid til å lytte, nokon som kan gje deg råd og informasjon? Hjelpetelefonen er eit døgnopent tilbod. www.hjelpetelefonen.no Kirkens SOS: 22 40 00 40

Ein døgnopen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr ein anonym og uforpliktande samtale på krisetelefonen

www.kirkens-sos.no Røde Kors: 800 33 321

Barn og unge som treng nokon å snakke med, kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

Legevakten: 116 117

Barneverntjenesten: 55 09 71 40 måndag-fredag kl 08.00-15.30og 974 00 734 ettermiddag, kveld og helg

 Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene:  www.korspahalsen.no ,

Mental Helses  www.sidetmedord.no , Kirkens SOS www.kirkens-sos.no eller Blå Kors sin tjeneste  www.snakkompsyken.no

 

Rådgjevarar

Rådgjevarane vil hjelpe deg som elev med å finne deg til rette på skulen. Rådgjevar kan tilby deg råd og hjelp om:

  •  Søknadar om tilrettelegging til eksamen
  •  Søknadar om spesialundervisning og anna tilrettelegging av det daglege skulearbeidet
  •  Kontakt med hjelpeapparatet utanom skulen
  •  Samtaler rundt hjelp med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar
  •  Rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval

Ta kontakt med rådgjevar for å bestille tid.

Reidun Vågenes Aase

Tlf: 57 30 51 06  Epost: Reidun.Vagenes.Aase@vlfk.no  

Arve Sunnarvik

Tlf: 57 30 51 06. Epost: Arve.Sunnarvik@vlfk.no

Bente Kalve

Tlf: 57 30 51 13 Bente.Kalve@vlfk.no

Mariann Jelle Nordvik

Tlf. 40862311 Mariann.Jelle.Nordvik@vlfk.no

 

ImG_0841.jpg

Elevråd

Elevrådet si oppgåve er å representere elevane på skulen i saker som gjeld skulekvardagen. Er det noko du ikkje er nøgd med på skulen kan du ta saka opp i elevrådet. Avdelingsleiar Christine Taule har ansvar for elevrådsarbeidet i Skogsvåg. Rektor Torstein Telle har asvar for elevrådsarbeidet på Bildøy.

Elevråderepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen din meiner elevrådet bør ta vidare med rektor.

Statens lånekasse

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring.

Ungdomsrett

Ungdomsrett har du etter § 3-1 i opplæringslova. . Hovedregelen er:

  • Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år (flere år hvis utdanningen varer lenger).
  • Du må bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år.

Skuleskyss

Dersom du har meir enn seks km avstand mellom heim og skole, har du rett på fri skoleskyss viss du:

Skoleskyssordninga dekker ikkje:

  • Uregelmessig transport i forbindelse med til dømes utplasseringar, ekskursjonar og tentamen eller liknande i skoletida
  • Skyss av elevassistentar
  • Reiser på ferie- og fridagar