Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

For elevar og føresette

Elevane dei viktigaste i skulemiljøet.  Vi er frå hausten 2017 ein VIP Makkerskap skule og programmet vil tilby elevane tett oppfølging. VG1 har startsamtale der føresette vert invitert med, vg2 og vg2 får elevsamtale. Det vert tilbod om foreldremøte seinare på hausten. Alle nye elever vert kartlagd i fellesfaga matematikk, norsk og engelsk. Kvar elev har krav på tilpassa opplæring etter opplæringslova.

              SØKNADER OG RETTAR

 1) Fritak frå fag og vurdering:

Her kan du lese om reglane for fritak frå fag og vurdering: Udir fritak frå fag.

Gå til søknaden for fritak frå fag og vurdering

Digital søknad for fritak for vurdering i sidemål.

2) Søknad om sjølvstendig studiearbeid:

Med sjølvstendig studiearbeid meiner vi den opplæringa som eleven(e) etter avtale med skulen arbeider med skuleoppgåver på eiga hand for å nå læreplanmåla.

Hensikt: Sjølvstendig studiearbeid skal alltid ende i produkt som kan bli evaluerert eller kontrollert. Det kan vere rapport, referat, skriftleg arbeid eller munnleg høring/framføring. Det kan også verre del av eit større arbeid.

Søk i god tid: Elever må søke via skjema til rektor minst 5 dagar før planlagt fråvær. Alle søknader vert handsama individuelt. I rektor si vurdering vil årsaka til fravær, eleven sitt tidligare fråvær, deltaking i vurderingssituasjoner, fagets eigenart og andre pedagogiske årsaker ligge til grunn for vurderinga.

Dersom rektor godkjenner søknaden, har eleven sjølv ansvar for å kontakte alle faglærarar som blir berørt av perioden det er innvilga sjølstendig studiearbeid for og avtale arbeidsoppgaver som skal leverast til gjevne tidsfristar.

NB! Det er ikkje mulig å få innvilga sjølvstendig studiearbeid på grunn av ferie eller kjøreopplæring. Unntak for kjøreopplæring er sikkerheitskurs på bane og andre og tredje del av sikkerheitskurs på veg (nytt fra 01. august 2019).

Studieopplegget skal verre basert på læreplanmål i faga. Evalueringsform og leveringsfristar må eleven sjøl avtale med kvar faglærer.

Dersom avtalt arbeid, innlevering, prøve mv. ikkje er gjennomført, eller berre delvis gjennomført, kan heile eller deler av tida førast som fravær. Den enkelte elev har sjølv ansvar for å halde seg oppdatert med informasjon som er gitt på skulen under studiearbeidet (via itslearning).

Gå til søknaden for sjølvstendig studiearbeid

3) Frådrag for fravær inntil 10 skoledagar:

Skjemaet skal nyttast når eleven krev frådrag for fråvær som kjem inn under reglane i § 3-47 forskrift til opplæringslova ved slutten av skoleåret. Hovudregel (jf. forskrift til opplæringslova § 3-47):  ”For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:

a) helse- og velferdsgrunnar, b) arbeid som tillitsvald, c) politisk arbeid, d) hjelpearbeid, e) lovpålagt oppmøte og f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Gå til søknaden for frådrag for fravær inntil 10 skuledagar.

Rådgjevarar

Rådgjevarane vil hjelpe deg som elev med å finne deg til rette på skulen. Rådgjevar kan tilby deg råd og hjelp om:

  •  Søknadar om tilrettelegging til eksamen
  •  Søknadar om spesialundervisning og anna tilrettelegging av det daglege skulearbeidet
  •  Kontakt med hjelpeapparatet utanom skulen
  •  Samtaler rundt hjelp med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar
  •  Rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval
Rådgjevar Bildøy
Profilbilde av Arve Sunnarvik

Arve Sunnarvik

Send e-post 56310216

 

Rådgjevarar på Bildøy
Profilbilde av Reidun Vågenes Aase

Reidun Vågenes Aase

Send e-post 56310206

 

Rådgjevar i Sund
Profilbilde av Bente Kalve

Bente Kalve

Send e-post 56310213
ImG_0841.jpg

Elevråd

Elevrådet si oppgåve er å representere elevane på skulen i saker som gjeld skulekvardagen. Er det noko du ikkje er nøgd med på skulen kan du ta saka opp i elevrådet.

Elevråderepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen din meiner elevrådet bør ta vidare med rektor.

Statens lånekasse

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring.

Ungdomsrett

Ungdomsrett har du etter § 3-1 i opplæringslova. . Hovedregelen er:

  • Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år (flere år hvis utdanningen varer lenger).
  • Du må bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år.

Skuleskyss

Dersom du har meir enn seks km avstand mellom heim og skole, har du rett på fri skoleskyss viss du:

Skoleskyssordninga dekker ikkje:

  • Uregelmessig transport i forbindelse med til dømes utplasseringar, ekskursjonar og tentamen eller liknande i skoletida
  • Skyss av elevassistentar
  • Reiser på ferie- og fridagar