Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

For elevar og føresette

Elevane dei viktigaste i skulemiljøet.  Vi er frå hausten 2017 ein VIP Makkerskap skule og programmet vil tilby elevane tett oppfølging. VG1 har startsamtale der føresette vert invitert med, vg2 og vg2 får elevsamtale. Det vert tilbod om foreldremøte seinare på hausten. Alle nye elever vert kartlagd i fellesfaga matematikk, norsk og engelsk. Kvar elev har krav på tilpassa opplæring etter opplæringslova.

Organisering av skuleveka

Ein skuletime på Bildøy er 60 minutter og 55 minutter i Sund. Skulevekene vil sjå like ut  for klassane.

Nokre veker må vi avvike frå ordinær timeplan for å avvikle heildagsprøver og anna.

For fellesfaga vil det lovfesta timetalet vere gjennomført før eksamensperioden startar. 

I desse vekene har ikkje elevane fri eller ferie, men dei har eigentid til å forberede seg til eksamen.

Hold deg dagleg oppdatert på klassen sin timeplan.
Les meir om korleis skuledagen er lagt opp
Reglar for PC-bruk

Skuleruta 2019-2020

 

 

Fråværsreglane

Frå 01.08.16 blei det sett i verk nye fråværsreglar i vidaregåande skule. 

Dersom elevar har meir enn 10% udokumentert  fråvær i eit fag blir ikkje halvårsvurdering eller standpunktkarakter sett i faget for skuleåret. 

Er eleven borte på grunn av ein rett dei har etter opplæringslova er det ikke fravær

Du kan lese meir om desse reglane på Utdanningsdirektoratet si nettside.

Føresette til elevar under 18 år kan få tilgang til SkoleArena der de kan sjå eleven sitt fråvær og vurderingar i fag.

Rådgjevarar

Rådgjevarane vil hjelpe deg som elev med å finne deg til rette på skulen. Rådgjevar kan tilby deg råd og hjelp om:

  •  Søknadar om tilrettelegging til eksamen
  •  Søknadar om spesialundervisning og anna tilrettelegging av det daglege skulearbeidet
  •  Kontakt med hjelpeapparatet utanom skulen
  •  Samtaler rundt hjelp med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar
  •  Rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval
Rådgjevar Bildøy
Profilbilde av Arve Sunnarvik

Arve Sunnarvik

Send e-post 56310216

 

Rådgjevarar på Bildøy
Profilbilde av Reidun Vågenes Aase

Reidun Vågenes Aase

Send e-post 56310206

 

Rådgjevar i Sund
Profilbilde av Bente Kalve

Bente Kalve

Send e-post 56310213
ImG_0841.jpg

Elevråd

Elevrådet si oppgåve er å representere elevane på skulen i saker som gjeld skulekvardagen. Er det noko du ikkje er nøgd med på skulen kan du ta saka opp i elevrådet.

Elevråderepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen din meiner elevrådet bør ta vidare med rektor.

ImG_1351.jpg

ELEVKOORDINATOR  Øyvind Låstad

Elevkoordinator skal jobbe for elevane og syte for eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Kontortid Bildøy: 
Tysdag kl. 10:30-14.00, torsdag  kl. 09.00-12.00

Profilbilde av Øyvind Låstad

Øyvind Låstad

Send e-post 57305162

Statens lånekasse

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring.

Ungdomsrett

Ungdomsrett har du etter § 3-1 i opplæringslova. . Hovedregelen er:

  • Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år (flere år hvis utdanningen varer lenger).
  • Du må bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år.

Skuleskyss

Dersom du har meir enn seks km avstand mellom heim og skole, har du rett på fri skoleskyss viss du:

Skoleskyssordninga dekker ikkje:

  • Uregelmessig transport i forbindelse med til dømes utplasseringar, ekskursjonar og tentamen eller liknande i skoletida
  • Skyss av elevassistentar
  • Reiser på ferie- og fridagar