Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon til føresette

Her finn du informasjon om mellom anna permisjon, Vg2 i utlandet, eksamen og klagar, informasjon om VIS (Visma In School) samt Lånekassen og Skoleskyss.

Tilrettelegging til prøvar/eksamenar

Elevar med særskilte behov for tilrettelegging skal snakke med rådgivaren. Vidare må eleven levere sakkyndig dokumentasjon og søkje om tilrettelegginga i VIS. Elevar som ikkje har levert søknader om tilrettelegging til eksamenar innan 1. april kan ikkje bli garanterte tilrettelegging. 

Klage på standpunktkarakterar

Det er mogleg å klage på standpunktkarakterar, eller vedtak om ikkje å setje standpunktkarakter (Forskrift til opplæringslova §5-1).

Fristen for å klage er 10 dagar etter at standpunktkarakterane er gjort kjende for eleven i VIS.

Klagen skal sendast i VIS. Klagen skal nemne fag og karakter det blir klaga på. Klagen skal også innehalde ei grunngjeving/årsak.
Behandling av klagen kan føre til at karakteren blir ståande, eller at han blir endra til gunst eller ugunst for klagaren. Avgjerda er endeleg og då utan ny klagerett.

Søknad om permisjon

Rektor kan gi elevar permisjon inntil 10 skuledagar i eit opplæringsår. Då må eleven dokumentere at fråværet er på grunn av ei av årsakene nemnt i Forskrift til opplæringslova §3-47: Arbeid som tillitsvalt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Eleven søkjer om inntil 10 dagar samla på slutten av året i VIS.

Søknad om fri frå opplæring for ein dag skal sendast til kontaktlærar. Alle andre søknader om fri frå opplæring skal bli levert skriftleg til rektor. Det blir ikkje gitt fri eller permisjon til feriereiser.

Om godkjenning av vg2 i utlandet

Vg2 i utlandet kan bli godkjent ut frå reglane i rundskrivet Udir-6-2012. Skuleåret gjennomført i utlandet må vere slik at det kvalifiserer til Vg3, og at det oppfyller vitnemålskrava. Meir info på lenka under.

Corona.jpg

Smittevern i skulen og midlertidige fråværsreglar

Smittvern

Skulen held seg til gjeldande rettleiing om smittevern for ungdomsskule og videregåande skule.

Udir si smittevernrettleiing

 

Midlertidige fråværsregler t.o.m. september skuleåret 2021-2022

Elevar med milde symptom på luftvegsinfeksjon skal halde seg heime. Fram til september 2021 vil elevar over 18 år og foreldre/føresette til elevar under 18 år kunne dokumentere fråvære til kontaktlærar. Det er ikkje naudsynt å oppsøkje lege for å få dokumentasjon på sjukdom. 

 

Midlertidige fråværsreglar
hender på tast2

Eksamen og klage på eksamenskarakter

Elevar får skriftleg informasjon om eksamenstrekk og eksamensdatoar på Itslearning, Sandslinytt for elever. I tillegg blir det heldt informasjonsmøte trinnvis.

Eksamensreglementet ligg på Sandslinytt for elever, som eleven sjølv må setje seg inn i.

Eleven kan klage på karakter på skriftleg eksamen (Forskrift til opplæringslova §5-9). Fristen for å klage er 10 dagar etter at eksamenskarakterane er gjort kjende for eleven i VIS. Klagen må vere skriftleg, men treng ikkje bli grunngjeve. Klagen blir behandla av klagenemnda og eleven får ny karakter. Den nye karakteren kan vere høgare eller lågare enn den opphavlege karakteren.

Ved munnleg eksamen kan det berre bli klaga på formelle feil som kan ha noko å seie for resultatet (Forskrift til opplæringslova §5-10).

FORELDREPÅLOGGING TIL VIS (Visma In School)

VIS er eit skuleadministrativt system der elevar og føresette ser elevfråvære, merknader, karakterar og søknader med meir. Føresette har tilgang fram til eleven er 18 år. Dette er ein del av fokuset skulen har på tett samarbeid mellom skulen og heimen.

Førebels melder VIS sjølv at berre timeplanvising er tilgjengeleg. Meir funksjonalitet kjem utover hausten.

I lenkeknappane finn ein ein introduksjonsvideo om VIS til føresette og sjølve innlogginga til VIS.

VIS video føresette

 

VIS innloggingslenke

Statens lånekasse

Lånekassen_smal_web.jpg

 

Alle elevar i vidaregåande skule kan søkje stipend, dette må gjerast på nett. Takkar du ja til skuleplass på Vigo.no, finn du søknaden om stipend og lån på Vigo sine nettsider. Då brukar du vigo-kodane.

Alle kan søkje på stipend hos lånekassen. Her brukar du MinID-kodane til å logge på, les om MinID-kodane på heimesida til Lånekassen eller på eit informasjonshefte du kan hente i  ekspedisjonen på skulen.

Frist for søknad om stipend/lån for hausten er 15. november. For stipend/lån for våren, må søknaden vere innan 15. mars. Bruk lenkene til lånekassen til å finne ut meir om korleis ein søkjer om stipend og/eller lån.

Skuleskyss

Skolyskyss panorama.jpg

 

Elevar som har rett på skuleskyss, får eige skulekort. Kortet gjeld på strekninga mellom heimen og skulen, og gir rett til to turar (inkludert overgang) i tida mellom 05.00 og 23.00.

I Vestland nyttar elevane som hovudregel 30-dagars ungdomsbillett til skuleskyssen. Dette gjeld også elevar med avstand mellom heim og skule på over 6 km, og som ikkje er fylt 16 år. Det betyr at funksjonsfriske elevar under 20 år, som bur innanfor definerte område med tilfredsstillande kollektivtilbod på fritida, ikkje har rett på gratis skulereisekort. Dei må løyse ungdomsbillett om dei ønskjer skyss.