Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Rådgiving, Helse og miljø

Vi arbeider for å skapa eit godt sosialt miljø på skulen! Skulen har ressursteam, der m.a. rektor, helsesjukepleiar, OT/PPT og rådgivarane er med. Teamet har faste møte, der alt som har med læring og skulemiljøet å gjera, vert teke opp.

skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar

Øyvind Marsteen, psykiatrisk sjukepleiar

Bestill tid hos skulehelsetenesta

Du treng ikkje time for å snakka med skulehelsetenesta, men det kan ofte vera greitt med ein avtale.Om det ikkje er nokon på skulehelsetenesta sitt kontor, skal det alltid vera enkelt å få kontakt på mobil 92666868, e-post oyma@bomlo.kommune.no, eller på melding via ItsLearning.

Kva kan skulehelsetenesta hjelpa med?

Du kan snakka med skulehelsetenesta om alt som har med helse og trivsel å gjera. Ofte har me samtalar om sjølvbilde og sjølvtillit, om trening og matvaner, om vennskap og konfliktar, om foreldre og skilsmisse, sjukdom i familien, mobbing, pubertet, seksualitet og seksuell identitet, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjonar, psykiske plager eller rusmiddel. Dersom du lurer på om du treng å gå til lege eller psykolog, kan det vera lurt å snakka med skulehelsetenesta først .

Helsestasjon for ungdom (HFU)

HFU er eit gratis helsetilbud for ungdom < 25 år. Me held til på Bremnes helsestasjon og har opent kvar onsdag kl 16.00 – 18.00 (stengd i skuleferiar). Her er det alltid kort ventetid, du treng ikkje avtale. På HFU kan du ta opp alle slags helsespørsmål. Det er oftast både helsesjukepleiar, jordmor og lege til stades. Me tilbyr samtale, rådgjeving og behandling av plager. Her kan du få langtidsverkande prevensjon gratis. Testing og behandling av dei vanlegaste seksuelt overførbare infeksjonane er òg gratis.

Alle som jobber i skulehelsetenesta og HFU har teieplikt.

Helsing Øyvind Marsteen, psykiatrisk sjukepleiar

PBU-barn-ungdom-COLOURBOX1644856.jpg

 

OT/PPT

PPT står for pedagogisk-psykologisk teneste. Tenesta hjelper elevar og lærarar når dei møter ulike utfordringar i læringsarbeidet. 

OT står for Oppfølgingstenesta og dei tilsette gir hjelp og støtte til ungdommar som ikkje har skule- eller læreplass. Ofte handlar det om å finna fram til aktuelle kurs eller praksisplassar. Då arbeider OT ofte saman med Fagopplæringskontoret, som har kontor saman med OT/PPT på Leirvik.

NAV er ein annan viktig samarbeidspartner for OT.

Folka frå OT/PPT er med i ressursteamet på skulen.

OT/PPT for skulane i Sunnhordland har kontor på Leirvik. Du kan avtala rådgivingsmøte med OT/PPT, både når du er elev og lærling. Du finn telefonnummer til kontorstad Leirvik på OT/PPT sine nettsider - sjå under.

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Sigrid Isdal og Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid eller Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt! 

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

Sigrid Isdal

Profilbilde av  Sigrid Isdal
Sigrid Isdal
40403145

Sosialpedagogisk rådgivar (tidlegare Elevinspektør)

Rune Indrehus arbeider med sosialpedagogiske spørsmål. Du kan snakka med han om alle slag saker og problem, og Rune kan visa deg vidare til andre tenester, dersom du treng det. Rådgivarane har teieplikt, og du kan snakka om personlege ting utan at det kjem vidare til uvedkommande.

Når Rune er ledig, har han som regel open dør! Då er det berre å komma inn, om det er noko du treng hjelp med. Kontoret til sos.ped. rådgivar ligg i gangen i 2. etasje i hovudbygget ved skulen sin ekspedisjon - mellom kontora til assisterande rektor og karriererådgjevaren. Ring gjerne, bruk SMS, send melding på It's Learning, eller send e-post.

Rådgjevar karriererettleiing

Andreas Tislavoll  arbeider mest med yrkesrettleiing.  Andreas er den rette å snakka med dersom du lurer på val av opplæringsløp, krav for å komma inn på ei utdanning, reglar for inntak osb. Rådgivarane har teieplikt, og du kan snakka om personlege ting utan at det kjem vidare til uvedkommande.

Andreas har god kontakt med næringslivet i vår region, og veit mykje om kva dei ulike bedriftene driv med.

Har du spørsmål, er det berre å stikka innom på kontoret hans i 2. etasje i hovudbygget, like ved sidan av elevinspektøren sitt kontor. Du kan ringa 53425545 for å avtala tid, du kan bruka melding på It's Learning, eller senda e-post.