Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse og miljø

Av og til er det greit å ha nokon som lyttar. Helsesøter har teieplikt, og avtalte møte gjev ikkje fråvær. Her finn du og info om OT/PPT.

Helsesjukepleiar

Janniche Rogde ny.jpg

Helsesjukepleiar på Os vidaregåande skule heiter Janniche Rogde. Ho er til stades kvar måndag, tysdag, onsdag og fredag. Om du vil snakke med ho, kan du ta kontakt i resepsjonen eller sende SMS.

Skulehelsetenesta driv ikkje behandling, men gir råd og rettleiing. Er det behov kan vi hjelpe deg vidare i systemet.

Aktuelle tema kan vere:

  • Alkohol, tobakk, stoff
  • Du er trist eller lei
  • Spørsmål som gjeld helsa di
  • Soveproblem
  • Seksualitet og prevensjon
  • Kosthald

Helsesøster samarbeidar med elevens samtykke, med foreldre / føresette, lærarar, rådgjevarar, lege, psykolog, fysioterapeut, barnevern, PPT osv.

Førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme - Rettleiar

Fylkestinget i Hordaland vedtok 04.10.2017 Handlingsplan for førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme. Eitt av tiltaka i planen er å gjere kjent ein rettleiar for korleis ein skal handtere situasjonar der ein møter personar som står i fare for å bli radikalisert. Arbeidet med førebygging av radikalisering og valdeleg ekstremisme i Hordaland blei initiert gjennom samarbeid med Bergen kommune, som i 2015 vedtok ein handlingsplan.

Med denne rettleiaren ønskjer Hordaland fylkeskommune å gje eit praktisk verktøy for å følgje opp og førebyggje at personar blir radikalisert. Han er retta mot tilsette i førstelinjetenesta som grunnskule, vidaregåande skule, barnehagar, NAV, barnevern og liknande, men vil òg vere relevant for andre.

Rettleiaren er utarbeidd av Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune i tett samarbeid med RVTS Vest (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging – region vest). Politiet er også ein viktig samarbeids- partnar. Innhaldet i rettleiaren er delvis henta frå rettleiarar utarbeidd i andre kommunar og regionar samt regjeringa sin rettleiar.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom i Os er på Rådhuset i sentrum, og der kan du treffe skulelegen.

Stad: 2. etasje rådhuset, inngang B.

Helsestasjonen er open tysdagar mellom kl. 14.30 og kl. 16.30. Det er ikkje timebestilling. Tilbodet er gratis.

Du kan mellom anna få hjelp med prevensjon, samlivsspørsmål og behandling av kjønnssjukdomar.

Vi oppfordrar alle elevar som bur på hybel i Os om å få seg fastlege i Os.

OT/PPT

Vi har ei fylkeskommunal oppfølgingsteneste som skal følgje opp elevar som har skulerett, men som ikkje har søkt, tatt imot opplæringsplass eller møtt opp til vidaregåande opplæring.

Ungdom som avsluttar opplæringa før dei har brukt opp retten sin, vert også omfatta av tenesta.

OT/PPT kan hjelpe deg dersom du:

  • Er mellom 16 og 24 år med opplæringsrett
  • Er elev i vidaregåande skule
  • Er lærling eller lærekandidat

 

Kontaktpersonar på Os vgs. er:

OT – rådgjever: Siriann Laupsa

Rådgjevar – Opplæring i bedrift: Lise Knag

PPT – rådgjever: Astrid Guddal og Ingrid Bovoli