Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Fråværsordninga i vidaregåande skule

 

Informasjon til elevar og føresette om fråværsreglar

Noko av fråværet skal ikkje førast

 • avtale med rådgjevar ved skulen
 • utredning med PPT/OT
 • organisert studiearbeid (sjølvstudie) som er avtalt med faglærer i forkant
 • elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skulen
 • avtalt samtale med rektor eller andre tilsette
 • intervju til læreplass

Noko av fråværet skal førast på vitnemål, men ikkje telle opp mot 10% regelen:

 • helse- og velferdsgrunnar
 • arbeid som tillitsvald
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur

Rektor bestemmer

Elevar med meir enn 10 % udokumentert fråvær, vil ikkje kunne få halvårsvurdering eller standpunkt i fag. Elevar med meir enn 10% udokumentert fråvær, men ikkje meir enn 15%, kan spørje rektor om dispensasjon for regelen ved å forklare årsaka til fråværet og rektor kan vurdere om elev har særlege grunnar til å likevel kunne få vurdering i fag. Slike grunnar kan være vanskelege heimeforhold, spesielle behov eller andre særlege grunnar.

Ferie/permisjon

Feriereiser i skuletid er udokumentert fråvær og vil bli talt opp på vitnemål / 10% regelen. Elevar kan søke kontaktlærar og faglærar om sjølvstudie for 1 dag, men må søke rektor om permisjon/sjølvstudie dersom ein elev treng fleire dagar. Dette gjer elev i VIS.

Fråvær på vitnemål

Opp til 10 dagar fråvær grunna helse – og velferdsgrunnar, polititisk arbeid m.m kan tas bort frå vitnemål dersom elev kan dokumentere sitt fråvær etter desse grunnane. Elev må sjølv dokumentere desse dagane ved å ta vare på all dokumentasjon som dei leverar inn til kontaktlærar som gjeld deira helse – og velferdsgrunnar. Dokumentasjon kan leverast til kontaktlærar som tek vare på kopi i ein eige perm, men elev må sjølv søke i VIS og vise til dokumentasjon.  

Førarkort

Ved Os vgs legg vi til rette for at elevane skal kunne ta førarkort (ein sentral kompetanse innanfor ein rekke av våre programområder) og tilbyr derfor elevar om å avtale sjølvstudie med faglærar på dagar og timar kor dei skal ha kjøretimar. Dette må gjerast i god tid og det må passe med lærar sin plan for timane. Elevar kan ikkje nytte dei same timane kvar veke og har ei plikt til å møte på vurderingssituasjonar. Elevar har ikkje krav på sjølvstudia i følgje regelverket og køyretimar er ikkje dokumentert fråvær, men dei kan søke om sjølvstudie i fag via faglærar og evnt. heile dagar via kontaktlærar. Dei bør i stor grad også nytta tid i feriar og fridagar til timar. Noko av opplæringa (13 timar totalt) er nå dokumentert fråvær, jf. ny forskrift frå regjeringen.no[1]

Kronisk sjukdom og/eller Covid-19 fråvær

Elevar med kronisk sjukdom må få ein attest frå legen (eller behandlaren) sin og levere denne inn til skulen så raskt som mogleg. Kronisk sjukdom kan vere både fysiske og psykiske plagar over lengre tid. Elever kan sjølv dokumentere fråværet sitt ved kronisk sjukdom (og Covid-19 fråvær, frem til 01.10.2021) og brukar skrifteleg eigenmelding i VIS/SMS. For elevar over 18 år held det at dei sender ein sms eller melding til lærar i VIS. Elevar under 18 år treng føresette sin signatur for å kunne dokumentere fråværet sitt eller at føresette gir beskjed. Elevar har 10 dagar på å dokumentere fråværet sitt overfor skulen for å oppretthalde karakteren «god orden», men vil kunne dokumentere kronisk sjukdom ved terminslutt når varsel er gitt og kan då bruke ei generell eigenmelding/oversikt over alle dagane dei har vore sjuke grunna kronisk sjukdom.

Vanleg sjukdom

Vanleg sjukdom (influensa, feber, hovudverk, brekt fot m.m) kan berre dokumenterast av lege. Det er ikkje naudsynt for elev å dokumentere slikt fråvær før dei er nære grensa på 10% udokumentert fråvær. Sjå punkt om Covid-19 sjukdom / karantene. Det er ikkje lov å nytta sjølvstudie grunna sjukdom. Det strid mot det sentrale regelverket.

Varsel til elev og føresate

Elevar over 18 år eller føresette skal varslast skriftleg dersom ein elev står i fare for å ikkje få halvårsvurdering eller standpunkt i fag. Varsel skal sendast før elev har 10% udokumentert fråvær. Dersom elevar eller føresette ikkje blir varsla av faglærar, har elev rett på vurdering i fag trass i for høgt fråvær. Unntak er situasjonar der ein elev ikkje har sikra at lærar har vurderingsgrunnlag i fag grunna høgt fråvær eller fråvær på fleire vurderingssituasjonar. Elevar kan ikkje få vurdering i fag dersom dei ikkje stiller på vurderingssituasjonar.

IV, standpunkt og privatistordning

Dersom ein elev har for høgt udokumentert fråvær i årstimar i eit fag og ikkje kan dokumentere desse timane innanfor ein rimeleg frist, vil ikkje eleven kunne få standpunkt i eit eller fleire fag (IV). Skulen må fatte eit vedtak om IV i fag grunna fråvær (så snarleg som moglig) og elev har 10 dagar klagefrist. Elev må så melde seg av fag for å melde seg som privatist. Frist for privatist er 1.februar og 15.september. Rektor kan gi elev lov til å følgje undervisning/hospitere, utan å kunne oppnå vurdering i fag, men elev vil då kunne få verdifull opplæring i fag før ein privatisteksamen.

Elevar og føresette kan lese meir om fråværsreglar på Udir sine nettsider.
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravarsgrense---udir-3-2016/

Ta kontakt med skulen dersom dykk har spørsmål. Rådgjevar eller kontaktlærer kan hjelpe dykk ved behov.