Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Korona og stengt skule

- skulens informasjonsside - Det er mye informasjon å ta til seg nå. Vi prøver å samle all informasjon fra skolen om koronaviruset på en informasjonsside.Her kan du som elev eller foresatt lese om stenging av skolen, undervisning mens skolen er stengt, skolehelsetjenesten, rådgiverne, hva som skjer med russetiden, sosiale tilbud og annet viktig.

Siste nytt - under oppdatering

Viktig informasjon til elevar og føresette

Oppdatert info om korona-pandemien fra Vestland fylke. Her er info om blant annet tannhelse og Skyss som kan være relevant for elever også.

 

I denne særskilte skulesituasjonen er det viktig å ta ekstra godt vare på kvarandre!

Er du usikker på noko-ta det opp med kontaktlæraren din.

Rådgjevar Einar Nystad (901 17 718) og Ingrid L. Eide (926 08 328) er også tilgjengelig på telefon.

Føresette er også velkommen til å ta kontakt.

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien.

Landet vårt er inne i ein krisesituasjon, og når skular er stengt og lærlingar blir permittert, kan dette påverke elevar og lærlingar si psykiske helse på forskjellige måtar.

Ungdom utanfor opplæring får heller ikkje den oppfølginga dei normalt ville mottatt. Det kan oppstå ekstra behov for å snakke med nokon om dette. I Vestland fylkeskommune vert det derfor oppretta eit lågterskel tilbod, kor ein kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod. 

Støttetelefonen har nummer 51 20 71 21, og er open 12.00 - 18.00 måndag - fredag, med oppstart torsdag 26. mars.

Kven kan ringe?

Elevar, lærlingar, ungdom under oppfølging av OT og deira føresette. Du kan ringe anonymt. Dei som tek telefonen kan ikkje spore kven som ringer.

Kva for spørsmål kan vi hjelpe med?

Om du har behov for nokon å snakke med om uro, bekymringar, einsemd, vanskelege tankar og kjensler.

Kven samarbeider vi med?

Skular, opplæringskontor, rettleiingstenesta, elev- og lærlingombodet.

Den som ringer vil bli møtt av fagpersonar med psykologisk kompetanse med erfaring frå arbeid med ungdom og unge vaksne.

Kva om du treng videreoppfølging?

Dersom du treng hjelp som inneber vidare oppfølging, treng vi samtykke til dette. Du kan då ikkje vere anonym

Informasjon til elevar og føresette - stenging av skular i VLFK

Alle vidaregåande skular i Vestland vert stengde frå og med fredag 13. mars. Dette gjeld i første omgang fram til 13 april. Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Informasjon til elevar og føresette.

Les meir om stenginga og nettundervisninga.

 

Info om eksamen.

Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Mer info på UDIR sine nettsider.

 

22. mars 2020 Heimeskole og fråvær

No når skulane er stengt og du får heimeskole via nett oppstår det nokre spørsmål kring fråvær og føring av fråvær.

Så lenge skulane er stengt skal ikkje skulen føre fråvær som

1) kjem på vitnemålet eller kompetansebeviset, eller

2) går på fråværsgrensa.

Du må framleis møte og delta aktivt i opplæringa slik at læraren din får grunnlag til å vurdere deg i faget. Sjølv om skulane er stengt skal du likevel få standpunktkarakter. Difor er deltaking og nærvær like viktig no som før. Om du ikkje deltek i planlagde møter eller leverer arbeid inn til lærar vil det verte ført fråvær. Dette er for at lærar skal ha oversikt over kor mykje kvar elev deltek i undervisninga. For lite deltaking kan føre til at lærar ikkje har tilstrekkeleg vurderingsgrunnlag til å setje standpunktkarakter.

 

 

Brev til russen fra Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune har skrevet et brev til deg som er russ våren 2020. De beklager at arrangementet i Grieghallen 24. april og russerebusen 30. april er avlyst. De ber deg ta ansvar. Det betyr at du ikke bør gå på fest, og ikke kan møte venner på samme måte som før.

Les brev til russen