Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon

Her har vi samla ein del informasjon som kan vere aktuell for føresette og elevar ved Osterøy vgs.

Minioritetsrådgjevar

I Vestland fylke har vi minioritetsrådgjevara som alle vidaregåande skular, elevar og tilsette kan nytta. Er du elev og synest det er utfordrande å leve med fleire kulturar samstundes? Opplever du at du ikkje har friheit til å ta eigne val? Lever du eit dobbeltliv? Er det vanskeleg å handtere alle forventningane som vert stilt til deg på skulen og heime?
Minoritetsrådgjevarane har teieplikt og kan gje deg råd, samtaler og praktisk hjelp.

 Meir informasjon finn du her:
Minioritetsrådgjevar på vidaregåande skular i Vestland

Smittevern

I samband med koronasituasjonen i landet har det vorte utarbeidd ein smittevernrettleiar for skulane. Her kan du sjå skulen sin smittevernplan på gult og raudt nivå.

Ungdata undersøkinga 2021

Vidaregåande skular og ungdomsskular i fylket skal dei neste vekene delta på Ungdata-undersøkinga 2021 for å få eit bilde av korleis det står til med ungdomen. Undersøkinga er ei moglegheit for barn og unge å fortelje korleis dei har det, og kva dei driv med på fritida. Her vil vi blant anna få svar på kor mange som kjenner seg einsame, om dei trivst eller mistrivst, og om dei har nokon å snakke med om vanskelege ting. Ungdata-undersøkinga går føre seg på skulen, for å sikre at barn og unge får relevant informasjon, og at undersøkinga blir gjennomført likt overalt. Det gjer også at elevar som treng å snakke med ein vaksen undervegs i eller etter undersøkinga, har høve til det anten ved å snakke med ein lærar eller ta kontakt med skulehelsetenesta.

Informasjonshefte

Som elev ved skulen vil du finne mykje nyttig informasjon i skulen sitt elevinformasjonshefte. Dette er det viktig at du les igjennom ved skulestart.

Reglement

I Vestland fylkeskommune har vi eit felles ordens- og åtferdsreglement, og eit IKT-reglement, som gjeldt for skuleåret 2020/2021.