Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon

Her finn du informasjon om fråværsreglane og ordens- og åtferdsreglement. Her ligg også søknadsskjema du skal bruke dersom du vil søke om studiepermisjon (sjølvstendig studiearbeid).

Fråværsreglar

04.11.21: Gjeninnfører unntak frå fråværsreglane

Regjeringa gjeninnfører unntak frå fråværsreglane. Elevar treng ikkje å gå til lege for å dokumentere fråvær sjukefråvær. Elevar over 18 år kan bruke eigenmelding, elevar under 18 år må ha stadfesting frå føresette. Unntaket vil gjelde alt fråvær av helsegrunnar dette skuleåret.

  • Hald deg heime dersom du er sjuk
  • Vask hender
  • Test deg ved symptom

Pressemelding Kunnskapsdepartementet (lenke 04.11.21)

Eldre meldingar om endringar i fråværsreglane dette skuleåret:

Pressemelding Kunnskapsdepartementet (lenke, 24.09.21)

Pressemelding Kunnskapsdepartementet (lenke, 13.08.21)

Fråværsgrensa

Frå 1. august 2016 blei det innført ei fråværsgrense for vidaregåande skular.

Dersom ein elev har meir enn 10 % udokumentert fråvær i eit fag, kan eleven som hovudregel ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Viss du planlegg å vere borte frå skulen av ulike grunnar, bør du undersøke om du har for høgt fråvær i fag. Alle elevar har ansvar for at det er vurderingsgrunnlag i faga sine.

Du kan søke om studiepermisjon i nokre tilfelle. Sjå eige skjema med meir informasjon om studiepermisjon. Det må søkast minst 10 yrkedagar (arbeidsdagar) på førehand.

Viss det er planlagt fråvær på grunn av gravferd, alvorleg sjukdom i nær familie eller liknande, så kan du få innvilga velferdspermisjon. 

Visma InSchool

Vestland fylkeskommune tar i bruk Visma InSchool  (VIS) som skuleadministrativt system frå skuleåret 2021/22. Løysinga skal nyttast av lærarar, elevar og føresette.

VIS erstattar mellom anna SkoleArena.

For elevar er Visma InSchool staden der dei kan finne timeplanen sin og sjå alt av fråvær, merknadar og karakterar som er registrert på seg. Du kan også melde om fravær og be om å få fråvær sletta, og søke om fritak og tilrettelegging. 

Skulereglement

Det er laga eit felles ordens- og åtferdsreglement som gjeld for alle dei vidaregåande skulane i Vestland.

 

Førebyggande arbeid ved Os gymnas

Skulen har som mål at alle skal trivast. Hovudmålet for det førebyggande arbeidet er

  • Å skape eit trygt og inkluderande miljø gjennom positive tiltak der alle elevane blir sett og tatt vare på
  • Å hjelpe og støtte elevar med urovekkande rusbruk til å kome seg ut av ein vanskeleg situasjon slik at dei kan fullføre utdanninga si

Os gymnas har innført Kjentmannsordninga. Kjentmann skal vere den elevane kan kome til på skulen ved uro rundt eigen eller andre sin rusbruk. Det er Hilde Paaske-Knauer som er kjentmann på skulen.

Avdelingsleiar for elevtenester og språk/samfunnsfag
Profilbilde av  Hilde Paaske-Knauer
Hilde Paaske-Knauer
56565757

Kettlebells_web.jpg

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Du kan no laste ned eit skjema og ta det med til legen, som kan finne alternative øvingar til deg. Slik kan du delta i undervisninga sjølv om du til dømes har ei skade.

Les heile saka og finn skjemaet på nettsida på vlfk.no.