Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Hjelp til IKT

Skulen har ein eigen støttefunksjon som tilbyr ulike former for datahjelp. Treng du hjelp med eit dataproblem, kan du kontakta skulens IKT-konsulent. IKT-konsulenten har kontor ved biblioteket og har normalt kontortid frå kl. 08:00 til 15:30. IKT-konsulenten hjelper til med alt frå passordbyte,trådlaust internett, skademelding av pc-ar og til rettleiing i bruk av skulerelevant programvare.
Password_.jpg

Passord og brukarnamn

Alle elevar og lærarar som manglar brukarnamn og passord, kan henta det via linken nedanfor.

https://passord.hfk.no

Bruk gjerne din eigen telefon via 3G/4G.

office365.png

Office 365 

Alle elevar på VG1 og VG2 får gratis Microsoft Office 365.

Du loggar på med same brukarnamn / passord som du har fått på It's Learning.

Office 365 pålogging

print.jpg

 Utskrift

 Skulen brukar eit system som heiter Equitrack for å behandla utskrift.

Korleis du gjer dette finn du i manualen "Everyone Print: Utskrift frå BYOD i HFK".

Pcsupport.png
IKT.jpg

Atea AS 

Atea AS har service og support på elev-pc kjøpt gjennom Hordaland Fylkeskommune sin innkjøpsavtale. Informasjonen nedanfor er henta frå http://www.atea.no/elevpc

Alle spørsmål til Atea som har med maskinrelaterte feil å gjera, vert handtert av Atea Service Bergen

Avdelinga har følgjande viktige arbeidsoppgåver:

 • Profesjonell kundebehandling
 • Kvalifisering/1.linje feilsøking/feilretting 
 • Oppfølging og tilbakemelding

Atea sine opningstider:

Atea Service er bemanna 08-16, måndag – fredag. 

Feilmeldingar kan formidlast til Atea på ein av følgjande måtar:

 

TLF 22095030
Mail: elev.vest@atea.no

 • Atea vil gi tilbakemelding om mottatt feilmelding via sms eller mail.
IKT2.jpg

Garanti

 • Garanti følgjer produsentens vilkår og garantiforhold. Dette er forskjellig frå produkt til produkt.

Support og bruk

 • Det er din datamaskin og derfor ditt ansvar å halda han i orden. Dersom det skulle oppstå skader eller feil på maskinen, må du sjølv ta kontakt med Atea Service. Du er sjølv ansvarleg for lagring og sikring av data (backup) og generelt vedlikehald av maskinen. Dersom du ønskjer backup av lagra data, eventuelt overføring til ny eining, må dette opplysast om ved innlevering, og det vil bli pårekna ekstra kostnad.
 • Feil som skuldast virus, operativsystem eller anna programvare, vert aldri dekka av garantien. I slike tilfelle blir kunden fakturert for diagnose eller feilretting, og frakt.
 • På same måte er all installasjon av programvare/operativsystem unntatt frå produsentenes garantireglar.

Viktige nettvettreglar

 1. Ver ærleg og høfleg.
  I cyberrommet finst det alle typar menneske. Somme er arrogante, somme er egoistiske, andre er høflege og hjelpsame. Gjør ditt for at cyberrommet skal bli ein god stad å vera.

 2. Tenk over kva du skriv.
  Ein sleivete kommentar kan gjøra mykje skade, og du kan ha eit mykje større publikum enn du trur. Nedsetjande kommentarar om andre kan få katastrofale følgjer, ikkje berre for den det går ut over, men også for den som kjem med kommentarane.

 3. Vis respekt for person, livssyn, nasjon og rase.
  Du må gjerne fremja meiningane dine, men du må samtidig akseptera at mange vil vera usamde med deg. Ikkje heng ut nokon på Internett, ikkje utset nokon for mobbing eller trakassering.

 4. Vis respekt for lovverket i ditt eige land og i land du kontaktar.
  Ikkje forsøk å "hacke" (bryta deg inn) på noko datasystem. Det er straffbart i dei fleste land. Ikkje sprei datavirus. Du kan bli halden ansvarleg for store konsekvensskadar.

 5. Vis respekt for åndsverk, anten det dreier seg om bilete, lyd, tekst eller dataprogram.
  Bilete, tekstar, videoklipp eller dataprogram på nettet kan ha kopirestriksjonar. Sjekk alltid om det finst juridiske rettar på materiale du sender vidare eller nyttar i eige arbeid. Er du i tvil, spør der du henta materialet.
 6. Ikkje sprei pornografisk, valdeleg, rasistisk eller blasfemisk materiale.
  Slikt materiale utløyser sterke kjensler hos mange menneske. Du risikerer reaksjonar mot deg som person, og du risikerer å gjera deg skuldig i lovbrot som kan føra til tiltale og straff.

 7. Vis respekt for andre brukarar.
  Ikkje slett data og program. Ikkje legg beslag på alle ressursar på ein datamaskin eller eit nettverk.

 8. Hald nøye kontroll med utgiftene.
  Det kan vera svært dyrt å leika seg i cyberrommet. Ti kroner no og førti kroner då kan lett bli store summar i løpet av eit kvartal. Før ein enkel rekneskap, så unngår du dei store overraskingane.

 9. Meld frå om du kjem over noko ulovleg.
  Meld frå dersom du kjem over klart ulovleg materiale, brot på rettar eller "hacking" (datasnoking).

 10. Hugs at også born bruker datanett og oppslagstavler.
  I cyberrommet går born og vaksne om kvarandre. Det er svært vanskeleg å veta alderen på publikum.

 11. Ver varsam med å gje frå deg opplysningar.
  På nettet er det mange som vil ha personopplysningar av deg. Spør alltid deg sjølv om det er rett å gje frå seg opplysningar som namn, e-postadresse, postadresse, personnummer, kredittkortnummer eller bilete. Er du i tvil, konferer med andre.

 12. Ver ærleg med tanke på eiga læring.
  Hugs at kunnskap du kjem over på nettet, ikkje er din eigen. Les og undersøk informasjonen som blir gitt, slik at du kan bruka han seinare. Uttrykk deg alltid med dine eigne ord, slik at du ikkje blir skulda for fusk. Vel du å sitera ei kjelde, så gi opp referanse som viser kvar du har opplysningane frå.

 13. Ver kritisk når du nyttar nettet som kunnskapsressurs.
  Umåtelege mengder informasjon er tilgjengelege over verdsveven. Ikkje ver ukritisk når hentar opplysningar. Dei kan vere feilaktige eller mangelfulle.

Dei 10 første av desse etiske retningslinjene er i hovudsak utarbeidde av Kulturdepartementet.

IKT-konsulent

Har du spørsmål om pc? Ta kontakt:

IKT-konsulent
Profilbilde av Anders Nesbø Prestegard

Anders Nesbø Prestegard

Send e-post 56565755