Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Utviklingsplan for Odda vgs

Odda vidaregåande skule skal vera ein inkluderande skule med høgt fagleg nivå, gode læringsresultat og framifrå trivsel.

Ein god stad å vera - ein god stad å læra

 Utviklingsplanen har fire fokusområde:

  1. Vi skal vera ein samansveisa skule
  2. Vi skal ha ein vel fungerande organisasjon
  3. Vi skal ha gode utdanningstilbod
  4. Vi skal vera ein attraktiv samarbeidspartnar

Vi fokuserer på disse tiltaksområda

  1. Klasseleiing
  2. Vurdering for læring
  3. Bruk av IKT
  4. Entreprenørskap og auka trivnad
  5. Førebygge mobbing
_ImG_9374.JPG

Entreprenørskap

Skulen har ei målsetting å nytte entreprenørskap som arbeidsmetode på fleire programområde, både yrkesfag og Idrettsfag er målgruppe.

Vi skal ha Entreprenørskap som eige program på studiespesialiserande.

Entreprenørskap gir elevane ei innføring i andre måtar å tenkje problemløysing på og omsetje idear til praktisk handling.

_ImG_0094.JPG

Auka trivnad og førebygge mobbing

Gjennom skuleåret sal vi ved skulen ha fleire fellesaktivitetar og ulike tiltak som kan gje auka trivsel hos elevane og førebygge mobbing.  

Trivsel gir grunnlag for auka læringsutbytte og fullføring og desse aktivitetane er viktige for at skulen skal nå sine mål.

Internasjonalt arbeid er og eit trivselstiltak som gir elevane auka kunnskap om ulike kulturar og skapar nye nettverk. 

Skrivendehånd_web.jpg

Klasseleiing

Skulen har ei målsetjing å få auka læringsresultat gjennom inkludering og tydeleg klasseleiing.

For å nå dette målet vil vi handtere skulen sitt reglement likt, konsekvent og rettferdig.

Vi vil betre høve til felles planlegging på klassenivå og helde fram rutinen med skulevandring som inneber at leiinga kan vitje klassar i undervisninga.

Klokke.jpg

Vurdering for læring

Skulen vil ha fokus på korleis gje gode tilbakemeldingar slik at elevane får eit bilete av kva dei kan gjere for å utvikle seg positivt i dei enkelte faga.

Vi skal utvikle felles kriterium og malar for gode tilbakemeldingar. Eit viktig punkt i dette arbeidet er også å rettleie i korleis foreta eigenmeldingar.

Mg_5966.jpg

Bruk av IKT i læringsarbeidet

Alle lærarar og elevar ved Odda vidaregåande skule skal ha digital grunnkompetanse .

For å nå dette målet skal vi i starten av skuleåret gje alle basisopplæring i dei grunnleggjande ferdigheiter og vidare i skuleåret vil digital opplæring bli implementert i dei aktuelle faga.