Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har behov for det. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Avdeling for Arbeidstrening og Livsmeistring

Avdelinga skal gje tilpassa opplæring i grupper med redusert elevtal. Tilbodet gjeld to grupperingar:

Arbeidstrening (HTA)

Denne gruppa er for elevar med mål om tilrettelagt arbeid i framtida, til dømes i vekstbedrift. Dei har rett til spesialundervisning og treng oppfølging med tanke på å trene ferdigheiter som er viktige i arbeidslivet og det å kunne klare seg best mogleg i eigen bustad(ADL).

Kvardagslivstrening (HTH)

Denne gruppa er tilrettelagt for elevar med store hjelpebehov, og med rett til omfattande spesialundervisning. Målet er at elevane skal få betre kompetanse til å, på sikt, betre kunne meistre eigne tilhøve innan arbeid, bustad og fritid. Målgruppa er elevar som treng varig tilrettelagt omsorgstilbod, til dømes kommunalt dagtilbod/dagsenter.

Kompetanseområde

Vi skal skape tryggleik, trivsel og meistring og utruste elevane best mogleg til å kunne meistre livet etter avslutta skulegang. Vi har valt ut å særleg jobbe med nokre kompetanseområde for å nå desse måla:

  1. Sosial kompetanse og samhandling
  2. Arbeidstrening
  3. Sjølvstende
  4. Kommunikasjon.

Fagområder

Tabellen med fagoversikt på denne sida gjeld primært for elevar på HTA. Den er likevel rettleiande for alle elevar som ikkje er ute i ekstern praksis. Faga og timefordelinga kan variere mellom elevane.

Vi ønskjer at skuletilbodet skal vere mest mogleg praktisk og funksjonelt retta i alle fag. Difor vil det i stor grad vere tverrfagleg opplæring.

Fagområda er meint som eit utgangspunkt og planane for den einskilde elev kan avvike frå dette. Individuell tilpassing og elevmedverknad vert vektlagd. Dette bidreg til auka motivasjon og kan gje elevar betre oppleving av eigenverdi, sjølvstende og det å ta initiativ.

Fagområda er ein kombinasjon av fag og metode som skal hjelpe elevane til å nå måla som er fastsette i Individuell opplæringsplan (IOP).

Arbeidsoppgåver

Faget Yrkesfagleg fordjuping (YFF) betyr praksis på skulen eller praksis i bedrift etter modellen under. I nokre tilfelle har elevar også ekstern praksis første året.

ÅR

TERMIN 1

TERMIN 2

VG1

Arbeidsoppgåver på skulen

VG2

Arbeids-

oppgåver på skulen

Ekstern praksis i vekstbedrift 1-2 dagar pr veke

VG3

Ekstern praksis i vekstbedrift 2-3 dagar pr veke

Eksempel på arbeidsoppgåver i YFF på skulen:

  • Vaktmeisteroppgåver
  • Formingsarbeid med produksjon av varer for sal
  • Rydding og vedlikehald
  • Diverse praktiske oppdrag på bestilling internt på skulen, f.eks. laminering, kopiering
  • Arbeid med honningproduksjon frå eigen birøkt


Synleg og deltakande

Vi legg vekt på å være synleg og deltakande i skulen og samfunnet rundt oss, bidra til auka forståing og kjennskap til elevgruppa blant elevar i andre grupper på skulen og samhandle med dei. Det er viktig med tydeleg bevisstgjering innan likeverd og menneskeverd og å praktisere inkludering på alle nivå på skulen. 

Elevar med redusert høyrsle

Vi er knutepunktskule for elevar med nedsatt høyrsle. Det betyr at denne elevgruppa vert prioritert og at opplæringa også på tilrettelagt avdeling skal vera tilpassa denne elevgruppa. Vi har god teiknspråkkompetanse i personalet på skulen.

Utdanningsprogramma våre

Elevane skal vere knytt til eit av utdanningsprogramma Helse- og oppvekst (HO) eller Medium- og kommunikasjon (MK). Elevane har minst 4 timar i veka med opplæring spesielt knytt til desse utdanningsprogramma.

MK-gruppa jobbar i hovudsak med produksjon innan foto/film og bruk av ulike digitale verktøy, blogging, dataspel m.m.

HO-gruppa jobbar med praktisk tilrettelegging og forståing av læring og omsorg for barn, om kosthald og fysisk helse relatert til barn og eldre slik at dei kan vere budd på tilrettelagt arbeid innan helse- og oppvekstsektoren.

Fag og timetal

Fag og timetal
Fag Timetal Vg1
Helsefremjande arbeid (kjøkken, helse, ungdom- og vaksenliv, hygiene) 8
Kommunikasjon og samhandling 3
Yrkesfaglig fordjuping (YFF) (arbeidspraksis/arbeidstrening) 6
Utdanningsprogram: 1. Helse og oppvekst 2. Medier og kommunikasjon 4
Kroppsøving (gymsal, treningsrom, turdag) 4
Norsk (praktisk orientert) 2
Matematikk (praktisk orientert) 1
Engelsk (praktisk orientert) 1
Samfunnsfag (nyheiter, friluftsliv og fritid, turdag, institusjonar og samfunnsliv) 4
Musikk 2
Sum timetal per veke 35

Korleis søkjer eg?

Det vert krevd at eleven har enkeltvedtak om spesialundervisning. Du kan søke via vigo.no og må i tillegg fylle ut et søknadsskjema.  

Søknadsfristen er 1. februar for å kome med i ordinært opptak.

Les meir om søknad om spesialundervisning.

Du kan kontakte rådgjevar på ungdomsskulen for å få hjelp til å søkje . Du kan også kontakte inntakskontoret ved Opplæringsavdelinga direkte om du har spørsmål om tilbod og søking .

Ta kontakt

Avdelingsleiar Arbeidstrening og livsmestring
Profilbilde av Idar Kløvning

Idar Kløvning

Send e-post