Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse

Dette er eit treårig utdanningsløp der faga er praksisretta og jamt fordelt. Det er eit godt val for deg som ønskjer høgare utdanning innan helse- og oppvekstsektoren.

Kvifor velje helse- og oppvekstfag?

Dette er noko for deg som likar og ser meining i å ta vare på andre, hjelpe andre til å meistre liva sine og legge til rette for ein trygg oppvekst. Du likar å gje menneske i alle aldrar og livssituasjonar glede over livet.

Yrke

Utdanningsprogrammet fører fram til yrke innafor Helse- og oppvekstsektoren der eigne haldningar, kunnskap om helsefremjande arbeid, livsstilssjukdomar, arbeidsmiljø og kulturforskjellar er viktig, og det er viktig med heilskapleg tenking og tverrfagleg samarbeid.

Fag/opplæringa

Du får ei god blanding av tradisjonelle skulefag, omtala som fellesfag, og programfag, som er fag som handlar om yrkesområda vi gjev tilbod om innafor helse- og oppvekst. Det er lagt vekt på at fellesfaga skal vere yrkesretta og opplevast relevante i forhold til framtidig yrke slik at du som elev lærer best og mest muleg. Dette betyr tett samarbeid mellom faga.

Det er også lagt vekt på opplæring i å bli kompetent og oppdatert i bruk av digitale verktøy, på eksperimentering og utprøving. På den måten blir det samanheng mellom teori og praksis.

Det blir også lagt vekt på å kunne bli ein yrkesaktør som kan bidra innafor omsorgs- og velferdsteknologi. Alt er meint for å bli førebudd til eit framtidig yrkesliv.

Gir generell studiekompetanse

Som ein av få skuler i Vestland gir Nordahl Grieg videregående skole tilbod om Helse- og oppvekstfag med generell studiekompetanse over tre år. Du kan dermed kvalifisere deg til vidare studie ved høgskule eller universitet.

Opplæringa

Opplæringa har same fag og timetal som summen av eit ordinært toårig yrkesfagleg løp og Vg3 påbygg. Fellesfag, programfag og utplassering i praksis vert jamt fordelt gjennom alle tre åra slik at ein kan unngå eit teoritungt påbyggingsår på Vg3. I Vg1 skal alle elevane velje ei av retningane Helsearbeidarfag eller Barne- og ungdomsarbeidarfag slik at det på Vg2 blir ein klasse per retning med 15 elevar i kvar klasse.

Klassane har 15 elevar i programfaga og 30 elevar i fellesfaga. Tilbodet har eigen søkjarkode i vigo.no.

Tre år på skulen vår

Fordi Nordahl Grieg videregående skole er den ein av få skuler med dette spesielle utdanningstilbodet, vil elevene som vel dette i utgangspunktet gå alle tre åra på Nordahl Grieg.

Etter gjennomført opplæring får elevane generell studiekompetanse og kan søke direkte til høgskule eller universitet.

Etter Vg3 kan ein alternativt også velje å bli lærling, ta fagbrev og deretter jobbe som fagarbeidar før ein eventuelt går vidare til høgare utdanning.

Fag og timetal

Fag og timetal
Barne og ungd.arb.fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Helsefremjande arbeid 7 5 0
Kommunikasjon og samhandling 5 5 0
Yrkesutøving 5 0 7
Norsk 4 4 6
Naturfag 0 5 0
Matematikk 5 3 0
Engelsk 0 5 0
Yrkesfagleg fordjuping 6 0 9
Kroppsøving 2 2 2
Samfunnsfag 0 3 0
Historie 0 0 5
Vald programfag ST 0 0 5
Sum timetal per veke 34 32 34
Fag og timetal
Helsearbeidarfag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Helsefremjande arbeid 7 7 0
Kommunikasjon og samhandling 5 5 0
Yrkesutøving 5 0 5
Norsk 4 4 6
Naturfag 0 5 0
Matematikk 5 3 0
Engelsk 0 5 0
Yrkesfagleg fordjuping 6 0 9
Kroppsøving 2 2 2
Samfunnsfag 0 3 0
Historie 0 0 5
Vald programfag ST 0 0 5
Sum timetal per veke 34 34 32

Første året

HO stf 3.JPG
HO stf 1.JPG

Vg1

På Vg1 får du generell innføring i programfaga. Du har også fleire fellesfag. Sjå tabell. Det vert jobba mykje med å jobbe tverrfagleg og det er eit mål å yrkesrette fellesfaga slik at ein kan oppleve relevans med tanke på framtidig yrkesval.
Medan du går på Vg1 skal du velje om du på Vg2 og Vg3 skal gå Helsearbeidarfag eller Barne- og ungdomsarbeidarfag. Her er ein kort omtale av desse:

Helsearbeidarfag

Som helsefagarbeidar jobbar du i nær kontakt med menneske. Oppgåvene dine vil mellom anna vere å gje omsorg, praktisk pleie og miljøarbeid til menneske som treng det. Du får utvikle evnene dine til å vere ein profesjonell yrkesutøvar med empati og evne til samspel med menneske med ulike hjelpebehov. Sjukepleie, psykologi, vernepleie, fysioterapi er nokre få eksempel på yrke og studium som kan passe vidare, men det er sjølvsagt mange andre studium ein kan velje.

Barne- og ungdomsarbeidarfag

Som barne- og ungdomsarbeidar får du ein aktiv og meiningsfylt jobb. I barne- og ungdomsfaget lærer du mellom anna å legge til rette og gjennomføre pedagogiske tilbod for barn i alderen 0-18 år. Du utviklar evna til kommunikasjon og samhandling. Ein lærer å fremje fellesskap og samhald i eit miljø prega av leik, utforsking og læring. Barnehagelærar og barnevernspedagog er nokre få eksempel på studium som kan passe vidare, men det er sjølvsagt også mange andre studium ein kan velje.

Andre året

HO stf 5.JPG

Vg2 og vg3

Det er fyrst på Vg2 og endå meir på Vg3 at du for alvor tek til å fokusere på ditt val. Her får du konkret opplæring i kva utdanningsval og yrkesval innan helsesektoren eller oppvekstsektoren går ut på.

Internasjonalt samarbeid

Møte med andre språk og kulturar kan skape gjensidig forståing, fjerne fordomar, utvikle kunnskap og få innsikt som er viktig i vår globaliserte verd. Difor jobbar vi no med søknad om utveksling også for elevar innafor denne studieretninga, slik som for elevar på yrkesfag. Om vi lukkast med dette vil det truleg kome som et tilbod på Vg3.

Velferdsteknologi

På Nordahl Grieg har vi samarbeid med Høgskolen i Bergen og med Århus og Ålborg kommunar i Danmark der velferdsteknologi er eit viktig tema. Ein jobbar då med spørsmål, praksis og medvit knytt til utvikling av verktøy som kan fremje livskvalitet og sjølvstende hos eldre og funksjonshemma i vårt samfunn. Vi arbeider med å sjekke ut moglegheitene for eventuell elevutveksling på dette området.

Tredje året

HO stf 2.JPG
HO stf 4.JPG

Programfaga

Kommunikasjon og samhandling

I dette faget lærer du om korleis du skal møte menneske på ein god måte. Menneske er ulike. Vi har forskjellig språk og kulturell bakgrunn, har ulik religion og livssyn og har ulik alder, livssituasjon og funksjonsnivå. Alt dette krev kløkt og klokskap og omfattar at ein er bevisst på eigen veremåte i møte med ulike brukarar. Dette er heilt nødvendig for å kunne utføre ein god jobb med vekt på service, ansvar og brukarmedverknad innan helse- og oppvekstsektoren.

Helsefremjande arbeid

I dette faget lærer du om korleis ein skal jobbe for å fremje god folkehelse. Det handlar om samanhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. Meir konkret betyr det arbeid med førebygging, kosthald, fysisk aktivitet, å hindre smitte, korleis kroppen er bygd opp og fungerer. Fyrstehjelp og ergonomi er også viktige område innan faget.

Yrkesutøving

I dette faget lærer du om lover og reglar som er viktige i det å vere arbeidstakar og arbeidsgjevar. Det betyr innblikk i eigenarten til og krava innafor ulike yrke, korleis ein skal bruke seg til helse- og sosialtenester og du lærer om å vere i eit arbeidsliv som er prega av fleirkulturelt mangfald.

Yrkesfagleg fordjuping

I faget Yrkesfagleg fordjuping kan du prøve ut ulike yrke innan helse- og oppvekstfaga. Faget er meint å kunne hjelpe deg i val av utdanningsløp. Vi samarbeider tett med arbeidsplassar i Bergen kommune og ei rad andre institusjonar. Eksempel på dette er barnehagar, barneskular, SFO og sjukeheimar.

I tillegg til programfaga vil du på dette utdanningsprogrammet ha fellesfaga norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

Ta kontakt

Avdelingsleiar Arbeidstrening og Livsmeistring / Helse- og oppvekst
Profilbilde av  Idar Kløvning
Idar Kløvning
970 94 361