Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Spørreundersøkelse SoMe

Elevene på vg2 og vg3 deltar på en frivillig undersøkelse om bruk av sosiale medier og psykisk helse i uke 40.  Spørreundersøkelsen om hvordan livet på sosiale medier er gjennomføres for vg2 og vg3 elevene ved alle videregående skolene i Bergen.

Folkehelseinstituttet, Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune og Høgskolen i Bergen står bak undersøkelsen og prosjektet "helsefremmande miljø på sosiale medium". Målet for prosjektet er å bedre forstå hvordan livet på sosiale medier henger sammen med ungdommer sin psykiske helse. Studiet vil bidra til å gi mer kunnskap om sammenhengen mellom sosiale medier og ungdom sin psykiske helse. Det er ingen fare eller ulempe ved å delta i undersøkelsen men noen av spørsmålene handler om følsomme tema.

Elevene får lenke til undersøkelsen på skolen og logger seg på ID porten for å ta undersøkelsen. Svarene som elevene sender inn blir avidentifisert, og de som skal arbeide med å analysere dataene vil ikke se hvem som har gitt svarene. Data som publiseres vil ikke kunne spores tilbake til enkeltpersoner. Det er frivillig for elevene å delta. Elevene vil få spørsmål om de samtykker i å delta i begynnelsen av spørreundersøkelsen. 

**********************

Informasjon hentet fra prosjektet:

Helsefremmande miljø på sosiale medium er eit utviklingsprosjekt med mål om å utvikle nye tiltak for helsefremmande miljø på sosiale medium blant ungdom i vidaregåande skule.

Prosjektet er eit innovativt prosjekt om ungdom og sosiale medium og er ein delav nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunane.Bergen kommune, ved byrådsavdelinga for helse og omsorg, er prosjekteigar og samarbeider tett med byrådsavdeling for barnehage, skole og idretti Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Folkehelseinstituttet og Høgskulen på Vestlandet. Det er Folkehelseinstituttet som er forskingsansvarleg for gjennomføring av spørjeundersøkinga og analyse av svar frå undersøkinga.

Prosjektet er finansiert gjennom tilskotsmidlar frå Helsedirektoratet gjennom Hordaland Fylkeskommune og Regionalt forskingsfond Vestlandet. Ingen kommersielle personar eller bedrifter har rettigheiter knytt til studien.

To vidaregåande skular i Bergen er prosjektskular og sentrale i det kvalitative forskingsarbeidet av prosjektet. Elevar og tilsette bidrog gjennom fokusgruppeintervju hausten 2019. Dette har gitt grunnlag for spørjeundersøkinga som no vert gjennomført på vg1 ved alle vidaregåande skular i Bergen kommune våren 2020.

Resultat frå dette arbeidet vil danne grunnlaget for tiltaksutvikling.

Vi ønskjer også mogelegheita til å følgje deltakarane over tid og elevane vil difor bli bedne om å samtykke til at vi kan be dei om å fylle ut same spørjeskjemaet igjen om cirka 1 år. Informasjon frå dei to spørjeskjemaa vil bli slått saman. Ved å samle inn informasjon med 1 års mellomrom vil undersøkinga også kunne sjå etter endring over tid knytt til psykisk helse og sosiale medium.

Kva skjer med svara?

Informasjon frå undersøkinga skal lagrast sikkert hos Folkehelseinstituttet. Informasjon som vert gitt vil bli avidentifisert før vi startar arbeidet med å analysere vidare i forskingsprosjektet. Dei som skal arbeide med denne informasjonen vil difor ikkje ha mogelegheit til å spore tilbake direkte til den som svarte. Direkte identifiserbare opplysningar vil bli lagra på sikker sone ved Folkehelseinstituttet. Prosjektet vil bli avslutta våren 2029. Data vil oppbevarast av-identifisert i fem år etter prosjektslutt av dokumentasjons- og kontrollomsyn. Etter fem år vil alle data bli sletta. Ingen informasjon som blir publisert frå prosjektet vil være mogleg å spore til enkeltpersonar.

Program for folkehelsearbeid i kommunane

Program for folkehelse (folkehelseprogrammet) er ei 10-årig satsing som skal bidra til å utvikle kommunane sitt langsiktige og systematiske folkehelsearbeid der barn og unge skal vere prioritert målgruppe. Programmet skal bidra til å møte kommunane sine utfordringar gjennom utvikling av verktøy og tiltak som er lokalt forankra. Tiltak skal evaluerast, og programmet har ei viktig rolle i arbeidet med å inkludere psykisk helse som ein likeverdig del av folkehelsearbeidet.

På sikt skal programmet difor bidra til at færre kommunar rapporterer om psykisk helse som deira største folkehelseutfordring.

 «Sosiale medier er i større eller mindre grad veldig viktig for unge. Det blir en slags «andre verden» vi lever i; hvor vi blir kjent med nye, holder kontakten, blir inspirert, skal prestere og «overleve» i. Derfor er det viktig at vi vet mer om det! Og det er viktig at også ungdom, på en god måte, får innsikt i dette”.

På heimesida til Bergen kommune finn du meir informasjon om prosjektet: www.bergenkommune.no/folkehelse