Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Infoside korona

På denne sida finn du oppdatert informasjon om skule og aktuelle tiltak som vedkjem korona-pandemien.

 Til elevar og foreldre/føresette ved Kvinnherad vidaregåande skule (Kvv)

9. NOVEMBER 2020: OPPDATERT 
Tiltaksnivå i videregåande skule må være i tråd med smittesituasjonen

Helsedirektoratet, FHI og Udir har sendt ut ei presisering av tiltaksnivå jf. smittesituasjonen i landet. (7.11.2020)
Kvinnherad og vi som skule er i dag på gult tiltaksnivå. Raudt nivå bør berre innførast på vidaregåande skuler i kommunar med høgt smittenivå. Det skal ikkje brukast som eit forebyggande tiltak. Raud tiltaksnivå kan ikkje innførast som eit regionalt nivå. Raudt tiltaksnivå gjeld på kommunenivå og for nabokommunane når personar beveger seg mellom kommunane. Det er viktig å vera klar over at raudt nivå er definert for å kunna drifta skulane mest mogleg normalt under gjeldande forhold. Fysisk undervisning skal gjennomførast så langt som råd er, innanfor smittevernlova. Digital undervisning er unntak når ein ikkje klarar å drive innanfor reglane.

Tiltaksnivå i videregåande skule må være i tråd med smittesituasjonen

INFO OM SMITTEVERN OG FØREBYGGING AV SMITTE VED KVV
Ved Kvv er vi opptatt av at alle elevar skal ha det bra, føle seg trygge, ha eit godt og sikkert helsefremjande skulemiljø. Sidan mars har koronavirus-pandemien prega kvardagen vår på mange vis. Før sommarferien og i sommar var smitten låg i samfunnet. Det vart opna opp for at fleire kunne samlast og ein kunne reise til andre land i det som vart sett på som grøn sone. Dei siste vekene har koronasmitten igjen auka i samfunnet. Vi ønskjer i denne samanheng å gje ein liten repetisjon på kva smittevernstiltak og reglar som gjeld no ved skulestart. Det er viktig at du føl desse råda både når du er heime, på skulen og sjølvsagt til og frå skulen. Per i dag skal alle elevar, tilsette og alle andre som er innom skulen forhalda seg til dei nasjonale reglane som gjeld skular ved gult nivå.

For gult nivå gjeld desse reglane for vidaregåande skular:

  • Ingen sjuke skal møta på skulen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
  • Heile skuleklassar kan ha undervisning saman
  • Elevar bør ha faste plassar i kvart klasserom eller faste samarbeidspartar/-grupper
  • Tilsette kan veksla mellom klassar, men bør halda avstand til elevar så langt det er mogleg
  • Utanfor klasserommet oppmodast elevar og tilsette til å halde 1 meters avstand i alle situasjonar
  • Unngå trengsel og store samlingar

Dersom du har vore på reis i områder med større smittespreiing må du vera forsiktig. Alle som har vore i utlandet, med unntak av enkelte områder i Europa med låg smittespreiing, skal vera i heimekarantene i 10 dagar før ein møter på skulen. Kva for land/områder som er unnateke karanteneplikta («grøne land»), vil kunna endra seg raskt, og den enkelte som er/har vore på reise, pliktar å halda seg oppdatert! Du/de finn oversikt over desse områda på linken under:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Informasjon om kva tiltak som gjeld kan raskt bli endra. Det er viktig at du/de held dykk oppdatert på kva tiltak som til ei kvar tid gjeld. Du/de kan finne informasjon om dette på desse nettstadane:

Kvinnherad kommune:
https://www.kvinnherad.kommune.no/her-finn-du-koronainfo.525686.nn.html
Vestland fylkeskommune - vlfk.no
https://www.vestlandfylke.no/om-oss/beredskap/korona/
Folkehelseinstituttet - fhi.no
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
Utdanningsdirektoratet  - Udir.no:
Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020