Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. På Vg2 kan du velje mellom mange fagområde. Etter 2 år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Me tilbyr:

 • Vg1 Teknologi- og industrifag
 • Vg2 Industriteknologi (Vart ikkje starta i år, men vert søkbart hausten 2021)

Elektrofag og Teknologi- og industrifag

Valmoglegheiter innanfor utdanningstilbodet Teknikk og industriell produksjon på vilbli.no

Kvifor velje teknikk- og industriell produksjon?

Er du oppteken av ny teknologi og er ute etter eit praktisk yrke?

Utdanninga gjev kompetanse for vidare opplæring i alle yrke innan mekaniske fag og kjemi- og prosessfag som  yrker innanfor teknisk industri, skipsindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri  og i oljebransjen. Med slike utdanningar har du også moglegheit for å få arbeid i andre land. 

Helse, miljø og tryggleik står sentralt i desse yrka, der det er svært viktig å arbeida etter prosedyrar, teikningar og med registrering og dokumentasjon.

YFF - Yrkesfagleg fordjuping

I faget yrkesfagleg fordjuping er elevane i praksis i bedrift. 

 • Vg1: 4 veker i praksis
 • Vg2: 7 veker i praksis (Haust: 4 veker, vår 3 veker)
Søk opptak Korleis søkja opptak

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal VG1 Timetal VG2
Engelsk 140 56
Kroppsøving 56 56
Matematikk 84 0
Naturfag 56 0
Norsk 0 56
Samfunnsfag 0 84
Programfag 477 477
Prosjekt til fordjuping 168 253
Sum timetal per skuleår 981 982

Første året

Sveising
Sveising

Du som vel Teknologi- og industrifag, bør ha interesse for ny teknologi, ha praktisk sans, godt handlag og vere nøyaktig. Du må både kunne arbeida sjølvstendig og saman med andre. 

Ny læreplan frå skuleåret 2020/21

Teknikk og industrielll produksjon skal vera eit praktisk retta og yrkesrelevant fag. Faget skal førebu elevane på eit arbeidstliv som stiller krav til både praktiske ferdigheiter, teknologisk kompetanse og evna til profesjonell kommunikasjon og samhandling.

Teknologi

Kjerneelementet teknologi handlar om teknologiske innretningar, teikningar, verktøy og programmering. Vidare handlar det om å bruke digitale applikasjonar for overvaking, feilsøking, optimalisering og reparasjon av maskiner og utstyr og om å ta i bruk nye løysningar og teknologi.

Produksjon og dokumentasjon

Kjerneelementet produksjon og dokumentasjon handlar om design, produksjon av varer og tenester, drift og vedlikehald. Vidare handlar kjerneelementet om å bruka dokumentasjon og kvalitet som ein integrert del av arbeidsprosessane før, under og etter produksjon av varer og tenester.

Samhandling

Kjerneelementet samhandling handlar om å kommunisera faglege forklaringar og løysningar av ulike nivå. Videre handlar kjerneelementet om å kommunisere og samhandla med menneske med ulik bakgrunn og kultur både på skolen, i arbeidslivet og i elles i samfunnslivet.

Helse, miljø og tryggleik

Kjerneelementet helse, miljø og tryggleik handlar om å utføra arbeidsoppgåver i tråd med gjeldande regelverk ved produksjon av produkt og teneste. Kjerneelementet handlar om å kunne sjå samanhengar mellom kvalitet og tryggleik, ressursforvaltning, omdømme og bransjen sin påverking på det ytre miljøet. Videre handlar det om å kunne sjå risiko for fysiske og psykiske utfordringar som elevane kan møte i eit arbeidsmiljø.

Læreplan i Vg1 teknologi- og industrifag (TIP01‑03)

Andre året

Verkstadarbeid

Industriteknologi

Programområdet industriteknologi skal leggja grunnlag for yrkesutøving innan mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Denne typen industri er prega av kontinuerlig teknologisk utvikling med aukande grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosessar.

Faget skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidarar. Faget skal fremja heilskapleg forstå av produksjonsprosessar, helse, miljø og tryggleik og leggja grunnlaget for å tenkja tverrfagleg.

Læreplan for industriteknologi

 

Vegen vidare

På yrkesfag er det normalløp med 2 år i skule og 2 år i lære.  Du kan derfor søkje læreplass i godkjente lærebedrifter etter at du er ferdig i 2. klasse.   For elevar  på yrkesfag er det også mogleg å velje påbygging til studiekompetanse i 3. klasse.  

Lurer du på korleis du søkjer læreplass eller kva som er godkjente lærebedrifter? Informasjon om dette finn du ved å følge lenkja Bli lærling under. Læreplass søkjer du på vigo.no.

Bli lærling Søk læreplass

 

Vil du bli ingeniør?

Etter å ha fullført Vg1 Teknikk og industriell produksjon kan du gå:

 Alternativ 1

 • Vg2 Industriteknologi eller andre relevante Vg2-linjer innanfor utdanningstilbodet.
 • Vg3 påbygg, generell studiekompetanse
 • 1-årig forkurs
 • -3-årig ingeniørutdanning

Alternativ 2

 • Vg2 Industriteknologi eller andre relevante  Vg2-linjer innanfor utdanningstilbodet.
 • 2 år i lære med fag/svennebrev
 • Y-vegen til ingeniør

Ta gjerne kontakt

Avd. leiar yrkesfag
Profilbilde av Atle Kjosås
Atle Kjosås
97732512
Karriererettleiar/undervisningsstilling
Profilbilde av Gro Skeie