Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Heim/skule

Me ønskjer å ha eit nært og godt samarbeid med foreldre og føresette. I forskrift til opplæringslova er det fastsett at både offentlege og private vidaregåande skular skal halda kontakt med foreldra til umyndige elever gjennom heile opplæringsåret.

møte mellom heim og skule

Oppstartssamtale for Vg1

Elevar og føresette blir invitert til statssamtale før skulestart. På møta informere me om skulen, innhaldet i opplæringa, reglar og rutinar og føresettesin rett til medverknad.

  • Informasjon om rettar
  • Varsel om eleven sitt fråvær
  • Anna informasjon om eleven
  • Informasjonsmøte ved starten av skuleåret
  • Utlån av lærebøker
Kantina.jpg

 

Foreldremøter og foreldresamtalar

Det vert halde to foreldremøte på Vg1 og eitt foreldremøte på Vg2. Etter møta har føresette høve til å setja seg opp på samtalar med kontaktlærarar og faglærarar.

Ved behov utanom dette kan føresette kontakta kontaktlærar eller andre tilsette for samtale.

Vg1iFitjadalen.jpg

Informasjon om rettar 

Foreldre og føresette skal få informasjon om rettar etter opplæringslova og forskrift til opplæringslova. Slik informasjon kan for eksempel delast på foreldremøte eller på skulen si heimeside.

Korleis få oversikt over fagstoff, fråvær og vurderingar?

Foreldre får berre tilgang på eleven sin læringsplattform, It's Learning, gjennom eleven sitt brukarnamn og passord.


For å få tilgang til karakterar, vurderingar, fråvær og merknadar, må føresette logga inn på skulearena.

Skulearena Tilgang til skulearena

 

 

 

Anna informasjon om eleven

Foreldra skal få anna nødvendig informasjon om eleven som ikkje er underlagt teieplikt. Dette kan for eksempel vera at eleven har problem med å finne seg til rette på skulen, skapar bråk og uro i timane eller på andre måtar bidreg til eit dårleg psykososialt miljø.

Varsel om eleven sitt fråvær

Foreldra skal få munnleg eller skriftleg varsel om eleven sitt fråvær. Varselet skal vera skriftleg dersom det er fare for at eleven kan få nedsett karakter i orden og åtferd eller dersom eleven ikkje kan få vurdering med karakter i eitt eller fleire fag. Slike varsel skal bli gitt så tidleg at foreldra har mogelegheit til å gripa inn i situasjonen.

Fråværsgrensa

 

 

Myndige elevar

Når eleven har fylt 18 år, fell skulen si plikt til å informera foreldra vekk. Myndige elevar kan om ønskjeleg samtykkja i at skulen fortset å informera foreldra, på alle eller avgrensa område.

Fotografering

I starten av kvart skuleår blir det teke klassebilete og portrettbilete. I etterkant av fotograferinga får elevar og føresette høve til å kjøpa bileta via fotografen si nettside. 

Skulen får laga eit hefte med bilete av alle elvane. Dette heftet er til intern bruk. Heftet er til god hjelp når dei tilsette skal læra seg namna til elevane.

Elevundersøking og kartlegging

Elevundersøkinga

Kvart år vert det heldt ei elevundersøking. Elevane svarar på spørsmål kring læring, undervisning, fysisk og psykisk skulemiljø og mykje meir. Svara er anonyme.

Undersøkinga gjev skulen mykje nyttig informasjon i høve til å forbetra oss.

Kartleggingsprøvar

Frivillige kartleggingsprøvar og lærestøttande prøvar er eit tilbod til vidaregåande skular. Vår skule gjennomfører slike prøvar. Skulen har tilgang til kartleggingsprøvar i rekning, lesing og engelsk.

Yrkesfag

Avd. leiar yrkesfag
Profilbilde av  Atle Kjosås
Atle Kjosås
97732512

Studiespesialisering

Ass. rektor/Avd. leiar stud. spes.
Profilbilde av  Samson Håland
Samson Håland
95977531