Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevsider

På denne sida finn du informasjon om: Rådgjevar - Elevinspektør - Elevråd - IKT - Kantine -Bibliotek - Skulehelsetenesta - Lovar og reglement - Mobbeombodet

saman gjer me kvarandre gode!

Rådgjevar

 • Ønskjer du råd om val av studieretning og vidare karriere?
 • Ønskjer du informasjon om studielån eller stipend?
 • Har du behov for tilrettelegging i skulekvardagen?

Ta kontakt med ein av rådgjevarane våre. 

Rådgjevar er bindeledd til OT/PPT, lånekassen og andre hjelpeinstansar for ungdom.

Rådgjevar

Elevråda

Kvar avdeling vel eit nytt elevråd for kvart skuleår. Dei jobbar for godt læringsmiljø, elevvelferd og er talerøyr for elevane.

 • Elevråda ved kvar avdeling består av tillitselev og vara frå kvar klasse.
 • Ved kvar avdeling blir fem av tillitselevane og vararepresentantane blir vald til å sitja i elevrådsstyra. 
 • Leiar, nestleiar og kasserar er representantar skulemiljøutvalet
 • Elevråda vel to representantar til Kvam ungdomsråd
Tastatur_web.jpg

IKT

Står du fast? På nettsidene "Digital grunnkompetanse" finn hjelpesider til Its Learning, skulearena, informasjon om anti-virus og tips til vedlikehald av datamaskinene.

På skoleportalen finn du blant anna lenke til utskrift og programvarer du kan lasta ned.

IKT-side Digital grunnkompetanse Skoleportalen
Kantina

Kantinene

Her kan du nyta mat du har med deg eller kjøpa noko i utsala våre.

Skulefrukost

I frukostpausen serverer me gratis frukost: Graut eller gryn. 

Sal av mat:

 • Norheimsund: 9.10-12.25 (Onsdagar: kun ope i frukostpausen)
 • Øystese: 8.00-12.25 

Menyane varierer, men me har ofte:

 • Påsmurt
 • Salat og frukt
 • Kalde og varme drikker
 • Yoghurt og mjølkeprodukt
 • Ein heimelaga varmrett 
 • Bollar, lappar og liknande
Elevar på skulebiblioteket

Biblioteket

Les - lån - studer - slapp av - spør! Skulebiblioteket er ope heile skuledagen.

Bibliotekaren er til stades:

 • Onsdag: Øystese
 • Torsdag: Norheimsund
 • Annankvar fredag: Øystese
Skulebibliotek
Skulehelsetenesta, korleis har du det?

Skulehelsetenesta

Ønskjer du å snakka med ein vaksen? Har du spørsmål om fysisk og psykisk helse? Små eller store problem? Lege, psykolog og helsesjukepleiar har teieplikt og er her for deg.

 • Legen kjem på skulen: Måndagar
 • Psykologen kjem på skulen: Torsdagar
 • Helsesjukepleiar er tilstades:
  • Norheimsund: fredagar frå 8.30-15.00
  • Øystese: torsdagar frå 8:30-14:00 
Skulehelsetenesta

OT/PPT

OT/PPT er eit team av rådgjevarar, spesialpedagogar og psykologar. Oppfølgingstenesta (OT) arbeider for ungdom i alderen 16-21 år som står utanfor vidaregåande opplæring.

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) samarbeider med skulane og lærebedrifter for å førebyggje fråfall og medverke til at elevar og lærlingar får ei best mogleg gjennomføring av vidaregåande opplæring.

OT/PPT

 

Klage på karakter

Elevar i vidaregåande skule har høve til å klaga på alle karakterar som vert ført på vitnemålet. Det er lurt å snakka med faglærar før ein klagar.

 evane sine rettigheiter og skulen sine plikter er fastsett i opplæringslova.

Mobbeombodet

 

Hordaland fylkeskommune har eit eige mobbeombod som skal passa på at du har eit godt psykososialt miljø på skulen eller i lærebedrifta. 

Kva gjer mobbeombodet?

 • Snakkar med dei som treng råd eller støtte
 • Rettleiar om korleis du skal gå fram om du opplever krenkingar eller mobbing på skulen din
 • Arrangerer kurs for elevrådsstyre og elevråd
 • Kursar og rettleiar leiing og tilsette i skulen
 • Samarbeider med andre organisasjonar, som til dømes Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesutval, skulehelsetenesta og så bortetter