Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon om fråvær

Det er viktig å vere kjend med fråværsreglar og varslingsrutinar.

10% fråværsregel

I korte trekk

Elevar i vidaregåande skule skal møte opp og delta aktivt i opplæringa.

  • Forseintkoming meir enn 15 minutter (= fråvær ein skuletime)
  • Om eleven har meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, vil han eller ho som hovudregel ikkje ha rett til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget
  • Eleven må leggje fram relevant dokumentasjon for å få dokumentert fråvær

Oversikt over når 10% er nådd i eit fag:

Timetal i fag

 

 

Når kan eigenmelding nyttast?

Eigenmelding kan nyttast ved sjukdom av kronisk eller langvarig art, og når eleven er under utgreiing. Eigenmeldinga kan kun nyttast for årsak knytta til dokumentasjonen.

Eigenmelding frå føresette eller myndige elevar kan nyttast ved velferdsgrunnar. Til dømes gravferd, alvorleg sjukdom i familien og omsorg for eigne born.

 

 

Korleis varslar eleven om fråvær?

  • Alt fråvær skal varslast på førehand
  • Eleven sender melding til sin kontaktlærar gjennom its learning eller i ei form som er avtalt med kontaktlærar

Varsling heim

Dersom skulen har registert foresatteinformasjon med epostadresse, vil føresette motta fråværsoversikt ein gong pr månad. Dette gjeld for elevar som er under 18 år.

Ved fare for ikkje vurdering grunna fråværsgrensa eller manglande vurderingsgrunnlag sender skulen varsel pr epost til heimen. Det er difor viktig at skulen har registrert riktig epostadresse.

 

 

Fråværsgrense Udir-3-2016