Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Reglar og fråvær

Her finn du ulike reglement som gjeld for Fyllingsdalen videregående skole.

Fremmøte og fravær

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.
Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Ved planlagt fravær må du søke til rektor. Søknad om permisjon frå skolen skal være skriftlig og grunngitt, og skal bli levert i god tid.

5 punkter for å skape eit godt arbeids- og læringsmiljø

1. VI MØTER PRESIS - Vi møter presis til timane, til avtaler med lærarar, rådgjevarar, helsesøster osb. og leverer skolearbeid til avtalt tid

2. VI HELD ORDEN - Vi held orden og ryddar etter oss i klasserom, korridor, kantine eller på skolen sitt område. Ha orden i skolesakene dine og følg skolen sitt ordensreglement

3. VI ER FORBEREDT - Vi gjer skolearbeidet og leksene og held oss orientert om planar og aktivitetar

4. VI GIR KVARANDRE ARBEIDSRO - Vi følgjer læraren sine instruksar i skoletimane og lagar ikkje støy og bråk i timane og i skolebygget

5. VI VISER RESPEKT FOR KVARANDRE - Vi opptrer høfleg og med respekt overfor medelevar og tilsette

Skolebygget. Foto.

Parkeringsforbod

Det er forbode å parkere på plassen bak Nye Teatersal og langs vegen ned mot denne frå avkjørsla til skoleplassen. Dette er markert med kjetting eller sperreband.

Bryt du forbodet, må du rekne med at bilen vil bli taua bort for eigar si rekning.

Elevar skal bruke sykkelskuret til parkering av syklar og mopedar. IKKJE parker under taket.

Tobakksfri skole

Skolen er lovbestemt tobakksfri. Det vil sei at du ikkje kan bruke snus og røyk i skoletida, heller ikkje utanfor skolen sitt område. Forbodet mot røyk og snus gjeld i friminutt og på skoleturar, og sjølvsagt i skoletimar. Lova er lik for alle, også lærarar og andre tilsette. 

PC og AV-utstyr

Alle berbare PC skal vere lukka når skoletimen begynner. Prosjektor og lydutstyr skal berre bli brukt til undervisning og når lærar er tilstade i klasserommet.